Bases do XXXVII Premio Blanco-Amor de novela longa

Primeira.- Poderán participar nel todos os autores e as autoras que presenten unha ou varias obras escritas en lingua galega segundo a normativa oficial.
Segunda.- As novelas terán unha extensión mínima de 150 folios mecanografados ou escritos en ordenador (fonte Times New Roman, tamaño de fonte 12) a unha soa cara e a dous espazos, ou de 75 folios mecanografados ou escritos en ordenador (fonte Times New Roman, tamaño de fonte 12) a dúas caras e a dous espazos.
Terceira.- As obras presentadas terán que ser inéditas.
Cuarta.- De cada obra presentaranse cinco copias asinadas cun lema, en paquete sen remite, dirixido á Deputación de Ourense, rúa Progreso n.º 32, 32003 Ourense, facendo constar no exterior Para o XXXVII Premio Blanco-Amor. Nun sobre anexo, pechado e baixo o mesmo lema, indicaranse o nome e o enderezo do autor ou autora e, de ser posible, o seu teléfono e enderezo electrónico.
Quinta.- O prazo de admisión dos orixinais rematará o venres 14 de setembro de 2018, cento vinte e un aniversario do nacemento, en Ourense, de Eduardo Blanco-Amor.
Sexta.- O xurado do premio será nomeado pola Deputación de Ourense e a Fundación Eduardo Blanco-Amor, e estará composto por cinco membros de recoñecido prestixio no ámbito da cultura galega. Facúltase ao xurado para a interpretación e integración das posibles dúbidas nestas bases en todo o relativo á concesión do premio.
Sétima.- O premio estará dotado con 15.000 € e unha obra escultórica.
Oitava.- O premio poderase declarar deserto, de non existiren obras de calidade adecuada a xuízo do xurado.
Novena.- O xurado reunirase con tempo suficiente antes da entrega do premio e fará pública a súa decisión, perante os medios de comunicación.
Décima.- A concesión do premio implicará a cesión ao autor dos dereitos da primeira edición en lingua galega da obra. A dita edición deberá realizarse nun prazo máximo dun ano dende a data da entrega do premio, quedando sen efecto a cesión no caso de que no dito prazo non se leve a cabo.
O gañador deste premio comprométese a participar en cantas presentacións do libro lle requira a Deputación de Ourense ou a Fundación Eduardo Blanco-Amor, ata un máximo de dez.
As obras non premiadas devolveránselles aos/ás autores/as que o soliciten nun prazo dun mes contado dende o día do veredicto. En caso de non recollerse dentro deste prazo os orixinais serán destruídos.
Décimo primeira.- A entrega do premio terá lugar nun acto literario organizado pola Deputación de Ourense e a Fundación Eduardo Blanco-Amor, o sábado 1 de decembro de 2018, trinta e nove cabodano do autor de A Esmorga.
Décimo segunda.- O feito de concorreren a este premio presupón que os/as autores/as aceptan estas bases.”

Convocatoria do Concurso de Relatos de Muller Matilde Bares 2018

Desde o Concello de Bueu:
Primeiro. Beneficiarios
Esta convocatoria está dirixida a persoas físicas maiores de idade.
Segundo. Obxecto
O CIM de Bueu pretende fomentar a través da creación literaria a difusión do valor da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, a corresponsabilidade nas obrigacións familiares e sociais e o tratamento da Violencia de xénero. Non optarán a premio aqueles relatos que inclúan contidos sexistas ou que incidan na intolerancia en calquera dos seus aspectos.
Terceiro. Bases reguladoras
Bases e convocatoria que rexerán os premios con motivo do Día Internacional da Muller para a difusión do valor de igualdade e oportunidades entre mulleres e homes, corresponsabilidade en materia de obrigas familiares e tratamento de violencia de xénero.
Cuarto. Importe
Premio único de 1.500,00 € (aplicarase sobre a base do premio a correspondente retención do IRPF).
Quinto. Prazo de solicitudes
Co fin de garantir o anonimato, os traballos presentaranse segundo o procedemento seguinte:
• No Rexistro Xeral do Concello de Bueu, situado na rúa Eduardo Vincenti número 8. Código Postal 36930, Bueu. Pontevedra. Farase constar no sobre IX Concurso de Relatos de Muller Matilde Bares.
• Por correo postal dirixido ao Rexistro Xeral do Concello de Bueu nun sobre co título IX Certame de Relatos de Muller Matilde Bares. O selo que certifique a data de envío haberá de ser visible.
• As solicitudes podrán ser presentadas a partir da publicación do extracto das bases no BOP. También serán publicadas no taboleiro de anuncios da sede electrónica e naáp gina web do Concello para a súa consulta polas persoas interesadas.
• O prazo de presentación dos traballos rematará o 28 de decembro de 2018.
• Se a documentación estivese incompleta farase un requerimento dentro do prazo de dez días hábiles para a súa subsanación. Transcorrido o prazo e non realizada, a solicitude será desestimada.
Sexto. Outros datos
Os relatos só se poderán presentar en lingua galega. As persoas concursantes presentarán unha declaración xurada na que se manifeste que o seu relato é orixinal, inédito e non premiado con anterioridade en calquera outro concurso ou certame. Esta declaración presentarase nun sobre pechado titulado “Declaración xurada”. Os traballos presentaranse, debidamente paxinados, en soporte papel e en formato electrónico (CD/DVD), este último asinado pola persoa participante. Terán unha extensión non inferior a 20 folios nin superior a 40, escritos por unha soa cara, letra Times New Roman, tamaño 12 e interliñado 1,5. O incumprimento da letra ou do espírito deste apartado implicará a non aceptación do premio. Os relatos en papel entregaranse por duplicado, co título da obra, lema e sen firma.
Ademais, entregarabse nun sobre pechado co nome e apelidos, enderezo, número de teléfono, correo electrónico e fotocopia do DNI do autor/a. No exterior do sobre indicarase o título da obra e a lema do autor/a. O CD/DVD tendrá que presentarse asinado e incluír o relato en PDF. De apreciarse discrepancias entre a documentación presentada en papel e en formato electrónico, prevalecerá esta última. Cada autor/a poderá presentar o número de relatos que estime oportuno.

Bueu, a 8/05/2018.”

Obras finalistas dos Premios Xerais 2018

Os Premios Xerais fallaranse o sábado 2 de xuño