XIII Certame de Poesía Francisco Añón

Bases XIII Certame de Poesía Francisco Añón:

PRIMEIRA: Poderán participar tódalas persoas interesadas, de calquera nacionalidade que presenten os orixinais escritos en Lingua Galega. Os textos presentados deberán ser inéditos.

SEGUNDA: Establécense as seguintes categorías e premios, por idade que se contabilizarán ata o nove de abril, data de remate de entrega dos traballos:

Categoría A: Nenos/as de 6 a 7 anos. . Premios: 1º Clasificado: vale de 90 € en libros e publicación da obra. Accésit: Publicación da obra galardoada.

Categoría B: Nenos/as de 8 a 9 anos. Premios: 1º Clasificado: vale de 120 € en libros e publicación da obra galardoada. Accésit: Publicación da obra galardoada.

Categoría B: Nenos/as de 10 a 11 anos. Premios: 1º Clasificado: vale de 150 € en libros e publicación da obra galardoada. Accésit: Publicación da obra galardoada

Categoría C: Nenos/as de 12 a 14 anos. Premios: 1º Clasificado: vale de 180 € en libros e publicación da obra galardoada. Accésit: Publicación da obra galardoada.

Categoría D: Mozos e mozas de 15 a 17 anos. Premios: 1º Clasificado: vale de 230 € a trocar en libros e publicación do poemario. Accésit: Publicación da obra galardoada.

Categoría E: Maiores de 18 anos. Premios: 1º Clasificado: cheque por valor de 1000 €, e publicación da obra. Accésit: Publicación da obra seleccionada.

TERCEIRA: Para as categorías D e E, as obras terán unha extensión mínima de 150 versos.

CUARTA: Os traballos presentaranse en sobre pechado, orixinal e cinco copias, figurando no seu exterior a mención “XIII Certame Francisco Añón de Poesía”. No seu interior achegarase un sobre pequeno, tamén pechado, figurando no exterior o título da obra, a categoría na que participa e o lema ou pseudónimo do autor; e no interior os datos persoais (nome, idade, enderezo, teléfono de contacto, centro de estudos, titulo da obra e lema ou pseudónimo) e fotocopia do D.N.I. Estes traballos recolleranse nas oficinas do 1º andar da Casa da Cultura. Avda. de San Campio, nº 1 – 15230 Outes (A Coruña) Tamén poden enviarse por correo ao devandito enderezo.

QUINTA: O prazo de presentación rematará o luns 13 de abril de 2009.

SEXTA: O xurado, que se dará a coñecer oportunamente, será nomeado polo Excmo. Concello de Outes. Entre outros, figurará un membro da Corporación Municipal. O día 17 de maio de 2009, dentro dos actos conmemorativos do Día das Letras Galegas, darase a coñecer a decisión do xurado nun acto público no que, ademais de facer a entrega ás persoas premiadas, celebrarase a presentación do libro “XII Certame Francisco Añón de poesía, 2008″.

SÉTIMA: No caso da súa solicitude por escrito, enviaranse aos autores, no prazo dos tres meses posteriores á decisión do xurado, aqueles orixinais non premiados. Transcurrido dito prazo serán destruídos.

OITAVA: A decisión do xurado será inapelable. A participación no presente certame implica a aceptación das anteriores bases.