Roteiro A Coruña de Luísa Villalta: límite exterior, guiado por María Casar, presidenta da A. C. Ergueitas, o 27 de abril

Destacado

O Roteiro A Coruña de Luísa Villalta: límite exterior, guiado por María Casar, presidenta da A. C. Ergueitas, terá lugar o sábado 27 de abril, a partir das 12:00 horas, na cidade da Coruña, tendo como punto de partida a estatua de Emilia Pardo Bazán, nos Xardíns de Méndez Núñez.
As persoas interesadas poden inscribirse previamente enviando un correo electrónico a oficina@aelg.org.
Esta é unha iniciativa da AELG desenvolvida co apoio do Concello da Coruña.

Información sobre protección de datos
A/O responsábel do tratamento é a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. A finalidade do tratamento é a prestación do servizo que se detalla na solicitude ou actividade organizada. A base legal do tratamento é o cumprimento dunha obriga contractual na prestación dun servizo. Os seus datos conservaranse unicamente durante os prazos de prescrición legalmente aplicábeis. Pódense comunicar os seus datos a terceiras/os organizadoras/es ou colaboradoras/es da actividade. No caso de solicitar certificado de asistencia, os seus datos comunicaranse ao/á impartidor/a da actividade. Pode acceder, rectificar, suprimir os seus datos e nos casos determinados opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou portar a outra/o responsábel. Tamén pode solicitar a tutela da Axencia Española de Protección de Datos ou presentar unha reclamación ante a mesma.

Plataforma de Demandas da Conferencia de Asociacións de Escritores e Escritoras

Destacado


Aquí poden consultarse os principais contidos da Plataforma de Demandas aprobada e feita pública pola Conferencia de Asociacións de Escritores e Escritoras.

A Conferencia de Asociacións de Escritores e Escritoras, como froito da reflexión colectiva e dos debates que viñeron celebrándose, desde decembro de 2016, nos Encontros anuais das entidades que a integran, aproba a seguinte Plataforma de reivindicacións e demandas do noso colectivo profesional. dirixidas ás administracións responsábeis, de xeito moi especial ao Ministerio de Cultura e Deporte, ás Consellarías de Cultura dos distintos gobernos autonómicos e, dada a complexidade e a transversalidade das solucións, aos Ministerios de Facenda, Seguridade Social e Traballo do goberno central.

A. MEDIDAS PARA MELLORAR A SITUACIÓN PROFESIONAL DE ESCRITORAS/ES, TRADUTORAS/ES E DRAMATURGAS/OS

1. Lei de Propiedade Intelectual e novo contexto tecnolóxico e dixital: a actual lexislación estatal precisa adaptarse á normativa internacional e europea e apostar claramente pola defensa das/os titulares dos dereitos de Propiedade Intelectual, no actual contexto de implantación e transposición da Directiva Europea sobre Dereitos de Autoría no Mercado Único Dixital e de articulación de medidas legais, nos ámbitos europeo e estatal, para salvagardar os dereitos das/os escritoras/es e tradutoras/es en todos os planos ante a implantación da Intelixencia Artificial (IA). Os obxectivos son: 1) Garantir que as Administracións se doten de medios e recursos suficientes para impedir a copia ilegal e a pirataría. 2) Remunerar as/os autoras/es polas reproducións das súas obras levada a cabo no ámbito educativo e universitario, así como no empresarial. 3) Incorporar, na transposición da citada directiva, que as/os autoras/es percibirán a “parte axeitada” dos ingresos que as/os editoras/es de prensa perciban das Plataformas polos usos de contidos autorais en Internet e redes. O 15% será o importe ao que aspiramos. 4) Protexer as obras de autoras/es e tradutoras/es e a súa orixinalidade, así como a súa xusta remuneración polos usos que poidan facerse das mesmas por parte das plataformas de IA, sempre coa autorización das/os mesmas/os e garantindo en todo momento a identidade das fontes. Traballar por lograr que a Lei Europea en fase de elaboración recolla eses principios.

2. Estabelecemento de medidas que garantan unha xusta e proporcionada remuneración dos dereitos de autoría polas editoriais, garantindo, salvo acordo en contrario, o aboamento do correspondente anticipo na sinatura do contrato. O anticipo sobre dereitos, aínda que sexa mínimo, debería ser norma e non excepción, salvo acordo en contrario entre editor/a e autor/a.

3. Exixencia de remuneración do traballo do/a escritor/a nos medios de comunicación, dixitais ou en soporte papel. Os artigos e outro tipo de colaboracións realizadas en diarios e revistas han ter sempre unha compensación económica.

4. Aprobación dunha normativa concreta que estabeleza sancións exemplares ás editoriais que estabelezan contratos abusivos sobre a obra dun/ha autor/a, ou que vulneren o principio de remuneración xusta polos dereitos da obra contratada ao/á escritor/a, ou que incumpran artificial e unilateralmente os plazos estabelecidos no contrato ou pola Lei. É imprescindíbel a subscrición dun Acordo marco entre a Federación de Gremios de Editores e as/os escritoras/es representadas/os polas asociacións asinantes.

5. Estabelecemento de mecanismos técnicos eficaces (desde a numeración de exemplares á certificación polo/a impresor/a e o/a editor/a) que permitan un estrito control de tiraxe dos seus libros aos/ás autores/as, utilizando os instrumentos que ofrecen as novas tecnoloxías da información, que permiten mesmo un coñecemento “en tempo real” das vendas por parte do/a editor/a e do/a autor/a, desenvolvendo unha política de acordos con CEGAL e con outras instancias, tanto de carácter dixital como físico, que interveñen no derradeiro elo da cadea do libro, quer dicir, no proceso de compra por parte das/os lectoras/es.

6. Garantías reais de execución das sentenzas condenatorias de calquera tribunal ás editoriais por impagamento de dereitos, ora mediante a subscrición de seguros “ad hoc”, ora mediante a creación dun Fondo Común Editorial.

7. Acompañamento da articulación e desenvolvemento, a través dos Institutos Oficiais que teñen como obxectivo a promoción tanto interna como externa das súas respectivas linguas e literaturas ou doutras institucións que poidan cumprir esa función, dos necesarios instrumentos para a tradución e edición no exterior das obras de autoras/es que escriben nas distintas linguas presentes no estado.

8. Potenciación e incremento das subvencións e axudas de ámbito estatal e autonómico á edición. Consolidación e ampliación das axudas á tradución e á creación literarias adaptándoas á nova realidade tecnolóxica.

9. Modificar o Real Decreto Lei de abril de 2019 sobre compatibilidade entre pensión de xubilación e percepción de dereitos de autoría ou ingresos derivados de actividades contempladas baixo o epígrafe de actividades artísticas, de tal xeito que se contemplen todas as modalidades de xubilación e prexubilación: as pensións por incapacidade laboral permanente, as non contributivas, as pensións con complementos a mínimos ou as resultantes dunha xubilación anticipada.

10. Exiximos unha rápida adaptación dos procesos administrativos e da formación do funcionariado dos organismos responsábeis de aplicar o citado Real Decreto de 2019 e os seus desenvolvementos. Non é tolerábel que autoras/es con dereito á compatibilidade teñan que recorrer en distintas instancias e someterse a demoradas esperas por puro descoñecemento das novidades por parte do funcionariado.

11. Adaptación do Réximen Especial de Traballadores/as Autónomos/as ás características do traballo do/a escritor/a naqueles casos en que este/a opte polo desenvolvemento do seu labor baixo ese réxime, vinculando as súas cotizacións ao nivel de ingresos anual e ao carácter intermitente do seu labor. A cota reducida á Seguridade Social estabelecida para “Artistas” debe ser estendida na súa aplicación ás/aos autoras/es literarias/os (escritoras/es, tradutoras/es, dramaturgas/os). Creación da epígrafe AUTORES/AS LITERARIOS/AS no IAE, e dunha casa específica para RENDEMENTOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL na declaración do IRPF.

12. Regular, de acordo coa normativa europea, a remuneración do préstamo bibliotecario ás/aos autoras/es, centralizando a obriga de pagamento no Goberno do Estado e nas Comunidades Autónomas e estabelecendo unha tarifa xusta. Deuse un paso importante situando ese pagamento nas Deputacións Provinciais, mais é fundamental simplificar o proceso na dirección apuntada.

13. Estabelecer un acordo que garanta a participación de autoras/es literarias/os e xornalistas nunha porcentaxe xusta dos ingresos que as/os editoras/es de prensa perciban en concepto de copia privada da entidade de xestión colectiva dos dereitos correspondentes (CEDRO).

14. Acadar unha relación permanente e estruturada das entidades autorais co Instituto Cervantes e cos organismos difusores e promotores das distintas culturas e linguas peninsulares como poden ser o Institut Ramon Llull, Etxepare Euskal Institutua ou o Consello da Cultura Galega, entre outros, nos seus correspondentes ámbitos de competencia, co fin de participar na proposta de actividades no exterior e na presenza de escritoras/es, tradutoras/es e dramaturgas/os nos programas literarios dos centros das citadas entidades fóra do Estado.

15. Articular medidas eficaces contra a pirataría, garantindo a seguridade xurídica á comercialización da obra das/os autoras/es en Internet e a axilización dos procedementos para salvagardar os dereitos de Propiedade Intelectual contemplados no artigo 158 da Lei.

16. Tratamento fiscal á venda de libros en dominio público. Estudo da creación dun gravame dunha porcentaxe a determinar sobre cada libro vendido ou prestado cuxos dereitos xa sexan parte do dominio público co que crear un Fondo de Solidariedade para o colectivo de escritoras/es, de cara a atender posíbeis situacións de exclusión social.

17. Creación, por parte do Goberno do Estado ou, no seu caso, do Parlamento, dunha Xurisdición da Propiedade Intelectual, co correspondente Xulgado Central, algo que por experiencia se sabe que é unha necesidade obxectiva, dadas as limitacións existentes no ámbito xurídico en todo o referido á propiedade intelectual.

18. Incorporar, na Lei de Ensinanzas Artísticas, a Escrita Creativa como unha nova disciplina e co mesmo rango de Ensinanza Artística Superior que hoxe teñen asignadas Música, Danza ou Deseño, entre outras.

B. PARA MELLORAR A INDUSTRIA DO LIBRO E FAVORECER O LABOR PROFESIONAL DAS/OS AUTORAS/ES

1. Desenvolver políticas en favor da lectura e do libro no ámbito da Educación. É preciso incrementar o gasto educativo e as iniciativas de fomento da lectura no ámbito escolar, así como desenvolver unha política activa de potenciación das bibliotecas de aula.

2. Elaborar e pór en marcha unha nova Lei de Mecenado que sirva para facilitar o desenvolvemento e o investimento nas industrias culturais, adaptada ás novas realidades.

3. Colaborar coas administracións no desenvolvemento do PLAN DE FOMENTO DO LIBRO E A LECTURA para que poida afrontarse o futuro desta decisiva actividade con perspectiva de éxito. Necesidade de coordinar o plan estatal cos das Comunidades Autónomas e dos Concellos. As asociacións que forman parte da Conferencia comprométense a exixir nos seus ámbitos territoriais o deseño e a posta en marcha dese tipo de Plans.

4. Apoiar unha campaña para prestixiar as librarías como puntos de referencia cultural. Unha campaña coa que deberían implicarse a fondo as Comunidades Autónomas e os concellos.

5. Dotar de orzamento suficiente as bibliotecas públicas e velar para que as compras das mesmas se fagan en librarías de referencia.

6. Elaborar un Regulamento da Lei do Libro que desenvolva o procedemento sancionador para as vulneracións á Lei aludida.

7. Dotar con fondos suficientes unha liña de crédito ICO para librarías. A idea é que as librarías poidan modernizarse tecnolóxica e fisicamente. Elaborar, nese contexto, un Plan de apoio e promoción das librarías no conxunto do Estado e apoiar economicamente, nas Comunidades, aquelas librarías que fomentan, de xeito especial, as/os autoras/es das mesmas.

8. Consolidar e ampliar o Bono Cultural para a xente máis nova. É un obxectivo posíbel, tal e como demostrou hai anos, nese sentido, o goberno vasco, e evidenciando coa posta en marcha recentemente dun bono cultural xove para o conxunto do estado.

9. Harmonizar as medidas adoptadas polas distintas Comunidades Autónomas para apoiar a adquisición de libros de texto e material educativo no ensino obrigatorio para o conxunto das familias, nomeadamente para as máis desprotexidas.

10. Fomentar os procesos de dixitalización dos fondos bibliográficos e a creación de plataformas de distribución de contidos dixitais. O sistema estabelecido baixo a denominación e-Biblio é un exemplo a seguir.

11. Garantir o investimento continuado e crecente no desenvolvemento de todas as redes e sistemas bibliotecarios de todo tipo de bibliotecas, cumprindo así coas obrigas legais en materia de bibliotecas e mellorando a vida da cidadanía nunha sociedade máis inclusiva e informada e proporcionando mellores perspectivas de futuro.

12. Articular a presenza do colectivo de escritoras/es, a través das súas organizacións, como instancia de interlocución coas Administracións para a resolución dos problemas que afectan o desenvolvemento do seu labor.

13. Exixencia dun maior protagonismo dos medios de comunicación de carácter público (autonómico, estatal e locais) na promoción da cultura, especialmente do mundo do libro. Os medios públicos deben ser belixerantes neste terreo.

14. Incremento dos recursos destinados ás editoriais independentes para a edición de libros, a adquisición de novos títulos por parte da rede de bibliotecas públicas e por parte dos Centros Culturais, Cívicos e Universidades Populares dependentes dos distintos niveis da administración.

ASOCIACIÓNS QUE APOIAN A PLATAFORMA DE DEMANDAS
Asociación Colegial de Escritores de España (ACE), Asociación de Escritores de Euskadi – Euskadiko Idazleen Elkartea (AEE-EIE), Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios (CLAVE), Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura (AEEX), Asociación Aragonesa de Escritores (AAE), Asociación Colegial de Escritores de Cataluña (ACEC), Asociación de Escritores de Castilla La Mancha (AECLM), Asociación Navarra de Escritores/as – Nafar Idazleen Elkartea (ANE-NIE), Sociedad Cántabra de Escritores (SCE), Nueva Asociación Canaria de Escritores (NACE), Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias (AEA), Asociación Riojana de Escritores (ARE), Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG), Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), Euskal Idazleen Elkartea (EIE)

Entrevista a María Solar arredor de Adeline

Entrevista a María Solar en Nós Televisión:
Adeline é unha homenaxe a Carmilla, a primeira vampira literaria, escrita vinte e cinco anos antes de Drácula. Laura vive desde nena agoniada por un estraño don que posúe: ve mortos. Durante anos leva unha vida solitaria no pazo familiar da contorna de Verín. Cando medra, a ansiada vida universitaria en Madrid tampouco é o que esperaba. No regreso estival ao pazo, Laura atopa unha misteriosa viaxeira. A muller é idéntica á que viu en soños moitos anos atrás. Non é un encontro casual. Aquela moza está alí para descubrirlle que o Universo é moito máis inmenso do que percibimos e que os seres ocultos están e estiveron sempre entre nós. “Os non mortos non temos idade. Laura, só quero que saibas que estou en perigo.” Finalista do XV Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil. A entrevista pode verse aquí.”

Setenta obras son candidatas aos Premios Follas Novas do Libro Galego entre o mellor da literatura do país

Os premios Follas Novas do Libro Galego, organizados conxuntamente pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG), a Asociación Galega de Editoras (AGE) e a Federación de Librarías de Galicia (FLG), finalizou a segunda fase de selección de candidaturas sobre os títulos publicados en Galicia entre decembro de 2022 e novembro de 2023. Desta segunda fase de selección, realizada por un xurado, resultando escollidos arredor de setenta títulos, até un total de seis por categoría.

Nas próximas semanas, o xurado escollerá os tres títulos finalistas e, xa en maio, daranse a coñecer as obras gañadoras na Gala dos Premios Follas Novas, que terá lugar no Teatro Principal de Santiago, o vindeiro 11 de maio, sábado.

Os premios Follas Novas reúnen a todos os sectores do mundo libro e da literatura, organizados pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG), a Asociación Galega de Editoras (AGE) e a Federación de Librarías de Galicia (FLG), co patrocinio da Xunta de Galicia, Concello de Santiago, Deputación da Coruña e CEDRO (Centro Español de Dereitos Reprográficos).

Listaxe de categorías e candidaturas Premios Follas Novas 2024

PREMIO Á OBRA DE ENSAIO E INVESTIGACIÓN

As bicicletas si son para Galicia. Catro Ventos Editora.

Carmiña Sierra: a primeira muller do Seminario de Estudos Galegos. Aurora Marco. Alvarellos Editora.

De Galicia a Mauthausen. Alba Garrido. Editorial Galaxia.

Melpómene entre nós. A reelaboración dos clásicos gregolatinos na dramaturxia galega contemporánea. Iria Pedreira Sanjurjo. Edicións Laiovento.

Os corpos inscritos e os textos escritos. Xénero, moda e literatura. Rebeca Baceiredo. Edicións Xerais de Galicia.

Ser Cetáceo. O fascinante inverno do animal de fondo. Francisco Xosé Fernández Naval. Editorial Bululú.

PREMIO Á OBRA DE DIVULGACIÓN

Fanzines en Galiza. Unha breve e intensa historia da autoedición. Ramón Mariño Fernández. Edicións Laiovento.

Gárgolas en Compostela. Benxamín Vázquez. Fotografías de Xaime Cortizo. Alvarellos Editora-Consorcio de Santiago.

Historia do fútbol femenino en Galicia. De Irene González a Vero Boquete. Héctor Pena. Editorial Galaxia.

O Benshi de Galicia. O arrebato cinematográfico de Rey Soto. Manolo González. Alvarellos Editora.

O cento voando. Amores, alianzas e monogamias. Andrea Nunes Brións, Ánxela Lema (coord.). Edicións Xerais de Galicia.

Unha historia da arte galega. Carlos López Bernárdez. Edicións Laiovento.

PREMIO Á OBRA DE NARRATIVA

A muller xabaril. Fina Casalderrey. Edicións Xerais de Galicia.

A parte fácil. Ismael Ramos. Edicións Xerais de Galicia.

Cinco corujas. Susana Sanches Arins. Através Editora.

Coa man esquerda. Xabier Quiroga. Edicións Xerais de Galicia.

Hotel Carioca. Antón Riveiro Coello. Editorial Galaxia.

Ninguén contará a verdade. Pedro Feijoo. Edicións Xerais de Galicia.

PREMIO Á OBRA INFANTIL

A botella de lentellas. Leticia Barbadillo. Edicións Xerais de Galicia.

Daniel no peirao. Paula Carballeira e Eli García. Editorial Galaxia.

E que vai ser? Adelaida Vidal e María Montes. Baía Edicións.

Federico. Jesús Castro Yáñez e Iván R. Triqueta Editora.

Monstr3s. Laura Parrula e Óscar Villán. Patasdepeixe Editora.

O día que choveron gatos. Eva Mejuto. Edicións Xerais de Galicia.

PREMIO Á OBRA XUVENIL

A tribo do mar. Lois Pérez. Edicións Xerais de Galicia.

Burbullas de calma serena. Andrea Maceiras. Cuarto de inverno.

Furia. María Reimóndez. Edicións Xerais de Galicia.

Noite no cemiterio. Carlos Vega. Boadicea Editora.

Nom estamos quebrades. Nee Barros. Cuarto de inverno.

Segredos soterrados. Xabier Domínguez e Alba de Evan. Edicións Xerais de Galicia.

PREMIO AO LIBRO ILUSTRADO

A parte dos anxos. Carlos Lago e Emma Pedreira. Aira Editorial.

A visita. Anna Font e Nuria Figueras. Kalandraka.

Cando chega o outono. Mariña Rey Noya e Mariña Rey. Aira Editorial.

Maldiño, a vergoña da familia. Esteban Souto. Antela Editorial.

Maruja Mallo. Enigmaticamente única. María Canosa e Bea Gregores. Editorial Bululú.

O gran libro dos nosos montes. Blanca Millán. Cumio Editorial.

PREMIO AO LIBRO DE BANDA DESEÑADA, GRÁFICO E HUMOR

Estou ocupado! R.J. Peralta e Blanca Millán. Cumio Editorial.

Fago o que podo. Afra Torrado. Rodolfo e Priscila.

O grande aviario. Eli García. Antela Editorial.

O paso do noroeste. As aventuras do capitán Duchesnoy. Primitivo e Xabier Queipo. Editorial Galaxia.

Os suicidantes. Tomás Guerrero e Diego Ameixeiras. Edicións Xerais de Galicia.

Xaora. Ana Moreiras. Aira Editorial.

PREMIO Á INICIATIVA BIBLIOGRÁFICA

Alguén nos lembrará. Antoloxía de relatios LGTBIQA+. VV.AA Edicións Xerais de Galicia.

Colección Cademaia. Edicións Laiovento.

Colección Clásicos Ilustrados. Aira Editorial.

Colección de poesía Filomena Dato. Apiario.

Colección Tambo de poesía. Coord. Luís Rei Núñez. Kalandraka.

Miudiños (Rosalía de Castro e Luís Seoane). Xabier Domínguez e Alba de Evan. Cumio Editorial.

PREMIO Á OBRA TRADUCIDA

A campá de vidro. De Sylvia Plath. Celia Recarey. Irmás Cartoné.

As gratitudes. De Delphine de Vigan. Xavier Senín. Editorial Hugin e Munin.

As iluminacións.  De Arthur Rimbaud. Tamara Andrés e Oriana Mández. Kalandraka.

Deiche os ollos e miraches as tebras. De Irene Solá. María Alonso Seisdedos. Kalandraka.

Morte accidental dun anarquista. De Darío Fo. María Alonso Seisdedos. Editorial Galaxia.

Trompeta. De Jachie Kay. María Reimóndez. Editorial Hugin e Munin.

PREMIO AO LIBRO DE POESÍA

Diarios 1 / Azul Monforte. Antón Lopo. Edicións Espiral Maior.

Enxertos. Dores Tembras. Apiario.

Imago. Helena de Carlos. Kalandraka.

Retratos de vodas, partos e funerais. Silvia Penas. Editorial Galaxia.

Salón de Té. Lupe Gómez. Edicións Xerais de Galicia.

Sonora. Chus Pato. Edicións Xerais de Galicia.

PREMIO AO LIBRO DE TEATRO

Daniel no peirao. Paula Carballeira. Editorial Galaxia.

Faise o escuro. Carme Varela. Edicións Positivas.

Festas de gardar. Díptico para a resistencia. Lorena Conde. Cuarto de inverno.

Mambrú volveu da guerra. Carlos Labraña. Edicións Xerais de Galicia.

Perder (2016-2021). Roberto Salgueiro. Editorial Galaxia.

Síbaris. Domingo Villar. Editorial Galaxia.

PREMIO AO LIBRO MELLOR EDITADO

Burbullas de calma. Andrea Maceiras. Cuarto de inverno.

Ei, Ti! Dinosaurízate! Paula Merlán e Rena Ortega. Triqueta Editora.

Enxertos. Dores Tembrás. Apiario.

Festas de gardar. Díptico para a resistencia. Lorena Conde. Cuarto de inverno.

O gran libro dos nosos montes. Blanca Millán. Cumio Editorial.

Ser cetáceo. O fascinante inverno do animal de fondo. Francisco Xosé Fernández Naval. Editorial Bululú.

PREMIO PROMOCIÓN DA LECTURA

As comadres das letras

Biblioteca de Sober. Concello de Sober

Club de lectura en Instagram @contosnalareira

Espazo Lectura de Gondomar

Libraría Cartabón

Revista O Papagaio (o xornal da xente miúda)