Convocado o X Premio de Poesía Novacaixagalicia

A Fundación Novacaixagalicia e o PEN Clube de Galicia convocan a X edición do Premio de Poesía Novacaixagalicia, na súa edición de 2011, coas seguintes

BASES

– 1. Poderán concorrer ao X Premio de Poesía Novacaixagalicia autores e autoras de calquera nacionalidade, presentando unha soa obra escrita en lingua galega (segundo a normativa ortográfica vixente).
– 2. O premio, un e indivisible, está dotado con 12.000 euros, cantidade da que se deducirán os impostos correspondentes.
– 3. As obras aspirantes, que deberán acadar unha extensión mínima de 600 versos, han de ser inéditas na súa totalidade e non poderán estar presentadas simultaneamente a outros concursos.
– 4. Os orixinais débense presentar por quintuplicado, mecanografados e baixo lema. O mesmo lema deberá figurar no exterior dun sobre pechado que conteña os seguintes datos: título da obra, nome e apelidos do autor ou autora, fotocopia do DNI, enderezo postal, correo electrónico e teléfono de contacto.
– 5. Os poemarios enviaranse por correo postal ou mensaxería a: Novacaixagalicia, Departamento de Obras Sociais. Centro Social Novacaixagalicia. Rúa Policarpo Sanz, 24-26, 36202, VIGO, indicando no sobre: Para o X Premio de Poesía Novacaixagalicia.
– 6. O prazo de admisión rematará o 31 de outubro de 2011, quedando excluídos todos os envíos que leven data posterior.
– 7. O Xurado cualificador estará constituído por cinco persoas de recoñecido labor no ámbito literario, actuando como presidente o titular do Centro PEN de Galicia. Correspóndelle ao Xurado a interpretación destas Bases e a súa decisión será inapelable.
– 8. O fallo do X Premio de Poesía Novacaixagalicia farase público, perante os medios de comunicación, en Vigo, no Centro Social Novacaixagalicia, a comezos de decembro de 2011.
– 9. A obra premiada publicarase na colección Arte de Trobar, editada polo Centro PEN de Galicia, renunciando o autor ou autora, na primeira edición, aos dereitos que puideran corresponderlle. De existiren posteriores edicións, deberase facer constar nelas que a obra recibiu o X Premio de Poesía Novacaixagalicia.
– 10. Non se devolverán os orixinais recibidos, nin se admitirán reclamacións sobre os mesmos. O feito da presentación ao X Premio de Poesía Novacaixagalicia obriga aos participantes a respectar as presentes Bases na súa totalidade.

Vigo, abril de 2011.”

As bases poden ser descargadas en formato .pdf aquí: X Premio de poesia Novacaixagalicia 2011.