Yolanda Castaño gaña o XI Premio de Poesía Novacaixagalicia

Desde Sermos Galiza:
“A undécima edición do Premio Novacaixagalicia de Poesía xa ten nome e é o de Yolanda Castaño, escritora e dinamizadora cultural e cunha sólida e dilatada traxectoria poética. A súa obra A segunda lingua resultou gañadora entre 52 obras presentadas, elixida por un xurado composto polo presidente do PEN de Galicia, Luís González Tosar ademais de Fina Casalderrey, Armando Requeixo, Óscar Javier Castro e Luís Pousa. O premio está dotado con 6000 euros mais a edición da obra na colección na que xa se publicaron os anteriores libros gañadores.”

Convocado o XI Premio de Poesía Novacaixagalicia

O XI Premio de Poesía Novacaixagalicia é unha iniciativa do Centro PEN de Galicia, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e de Novacaixagalicia.

BASES

1. Poderán concorrer ao XI Premio de Poesía Novacaixagalicia autoras e autores de calquera nacionalidade, presentando unha soa obra escrita en lingua galega (segundo a normativa ortográfica vixente).
2. O premio, un e indivisible, está dotado con 6000 €, cantidade da que se deducirán os correspondentes impostos.
3. As obras aspirantes, que deberán ter unha extensión mínima de 600 versos, serán inéditas na súa totalidade e non poderán estar presentadas simultaneamente a outros concursos.
4. Os orixinais deberanse presentar por quintuplicado, mecanografados e baixo lema. O mesmo lema deberá figurar no exterior dun sobre pechado que conteña os seguintes datos: título da obra, nome e apelidos da autora ou autor, fotocopia do DNI, enderezo postal, enderezo electrónico e teléfono de contacto.
5. Os traballos deberanse enviar por correo postal ou empresa mensaxeira a:
Centro Social Novacaixagalicia
R/ Policarpo Sanz, 24- 26
36202 Vigo
Indicarase no sobre: XI Premio de Poesía Novacaixagalicia.
6. O prazo de admisión rematará o 5 de setembro de 2013. Excluiranse todos os envíos que leven data posterior.
7. O xurado cualificador estará constituído por cinco persoas de recoñecido labor no ámbito literario. Como presidente actuará o titular do Centro PEN de Galicia e como secretario, o director desta entidade.
Corresponderalle ao xurado a interpretación destas bases e a súa decisión será inapelable.
8. A decisión do xurado do XI Premio de Poesía Novacaixagalicia farase pública, a través dos medios de comunicación, no mes de outubro de 2013.
9. A obra premiada publicarase na colección Arte de Trobar do Centro PEN de Galicia, e renunciará a autora ou autor, na primeira edición, aos dereitos que puidesen corresponderlle. De existiren posteriores edicións, deberase facer constar nelas que a obra recibiu o XI Premio de Poesía Novacaixagalicia.
10. Non se devolverán os orixinais nin se admitirán reclamacións sobre eles. O feito de presentarse ao XI Premio de Poesía Novacaixagalicia implica a aceptación por parte dos participantes das presentes bases na súa totalidade.

Santiago de Compostela, marzo de 2013

Xosé Daniel Costas Currás gaña o X Premio de Poesía Novacaixagalicia, coa obra Monicreques

“A X edición do Premio de Poesía Novacaixagalicia, que organiza a Fundación Novacaixagalicia en colaboración co Centro PEN de Galicia, foi para Xosé Daniel Costas Currás. O poeta, nado en Moaña en 1981, impúxose entre os 71 participantes coa obra Monicreques. O xurado destacou “a aposta arriscada por unha estrutura autenticamente novidosa, a teatralidade da mesma, un ritmo e unha musicalidade singulares e unha plasticidade que vai máis alá das imaxes e cromías para construír un mundo poético e pletórico de modernidade, que non por iso deixa de lado a tradición”. Costas levará 12.000 euros e verá publicado o seu traballo na colección Arte de trobar. O presidente do Centro PEN, Luís González Tosar, Emma Pedreira, Ana Salgado, Edelmiro Vázquez Naval, Antón Pulido e Xabier Castro Martínez foron os compoñentes do xurado.” Vía Cultura Galega e Fundación Novacaixagalicia. Recollido tamén en La Voz de Galicia.

A Coruña: entrega do IX Premio de Poesía Novacaixagalicia a Emma Pedreira, e recital poético

O mércores 29 de xuño, ás 20:00 horas, no Centro Social Novacaixagalicia (Avenida da Mariña, s/n.) da Coruña, terá lugar o acto de entrega do IX Premio de Poesía Novacaixagalicia a Emma Pedreira, tras o que a autora recitará poemas do libro premiado Antítese da ruína.

Convocado o X Premio de Poesía Novacaixagalicia

A Fundación Novacaixagalicia e o PEN Clube de Galicia convocan a X edición do Premio de Poesía Novacaixagalicia, na súa edición de 2011, coas seguintes

BASES

– 1. Poderán concorrer ao X Premio de Poesía Novacaixagalicia autores e autoras de calquera nacionalidade, presentando unha soa obra escrita en lingua galega (segundo a normativa ortográfica vixente).
– 2. O premio, un e indivisible, está dotado con 12.000 euros, cantidade da que se deducirán os impostos correspondentes.
– 3. As obras aspirantes, que deberán acadar unha extensión mínima de 600 versos, han de ser inéditas na súa totalidade e non poderán estar presentadas simultaneamente a outros concursos.
– 4. Os orixinais débense presentar por quintuplicado, mecanografados e baixo lema. O mesmo lema deberá figurar no exterior dun sobre pechado que conteña os seguintes datos: título da obra, nome e apelidos do autor ou autora, fotocopia do DNI, enderezo postal, correo electrónico e teléfono de contacto.
– 5. Os poemarios enviaranse por correo postal ou mensaxería a: Novacaixagalicia, Departamento de Obras Sociais. Centro Social Novacaixagalicia. Rúa Policarpo Sanz, 24-26, 36202, VIGO, indicando no sobre: Para o X Premio de Poesía Novacaixagalicia.
– 6. O prazo de admisión rematará o 31 de outubro de 2011, quedando excluídos todos os envíos que leven data posterior.
– 7. O Xurado cualificador estará constituído por cinco persoas de recoñecido labor no ámbito literario, actuando como presidente o titular do Centro PEN de Galicia. Correspóndelle ao Xurado a interpretación destas Bases e a súa decisión será inapelable.
– 8. O fallo do X Premio de Poesía Novacaixagalicia farase público, perante os medios de comunicación, en Vigo, no Centro Social Novacaixagalicia, a comezos de decembro de 2011.
– 9. A obra premiada publicarase na colección Arte de Trobar, editada polo Centro PEN de Galicia, renunciando o autor ou autora, na primeira edición, aos dereitos que puideran corresponderlle. De existiren posteriores edicións, deberase facer constar nelas que a obra recibiu o X Premio de Poesía Novacaixagalicia.
– 10. Non se devolverán os orixinais recibidos, nin se admitirán reclamacións sobre os mesmos. O feito da presentación ao X Premio de Poesía Novacaixagalicia obriga aos participantes a respectar as presentes Bases na súa totalidade.

Vigo, abril de 2011.”

As bases poden ser descargadas en formato .pdf aquí: X Premio de poesia Novacaixagalicia 2011.