Bases do XXIV Premio Nacional de Poesía Xosemaría Pérez Parallé

Bases da XXIV edición do Premio Nacional de Poesía Xosemaría Pérez Parallé (2011):

– 1) O premio convócase co obxectivo de colaborar na promoción de novas voces, polo que é requisito para participar non ter publicado ningún libro individual de poesía. Porén, admitiranse traballos presentados por persoas que publicasen previamente algún libro en edición de autor.
– 2) O xurado estará composto por tres persoas de recoñecida traxectoria no ámbito da escrita literaria, da edición ou da crítica. A súa composición darase a coñecer xunto coa publicación do fallo.
– 3) Os autores e autoras participantes presentarán un libro de poesía en lingua galega. É res­ponsabilidade do xurado do premio determinar se algún dos traballos presentados posúe ou non as características para ser considerado “libro”. Porén, recoméndase que teñan unha extensión mínima de 300 versos.
– 4) Os textos serán presentados por triplicado, de­bi­da­men­te encadernados ou gram­pa­dos, identificados inequivocamente con pseudónimo ou lema e acompañados dun sobre pechado. Na parte externa deste sobre farase constar o pseudónimo, lema ou título da obra e no interior incluirase a seguinte información: nome completo do autor ou autora, DNI ou pasaporte, enderezo e datos de contacto (teléfono e enderezo electrónico). No caso da publicación previa dun libro individual en edición de autor, deixaráse constancia na plica do título da obra, ano de pu­bli­cación e, no caso de telo, ISBN.
– 5) O prazo de presentación de orixinais remata o venres 30 de setembro de 2011.
– 6) Os traballos deben enviarse ao enderezo do Círculo Mercantil e Industrial-Unidad de Fene:
Porto do Rio, 21
San Paio-Fene
(A Coruña).
– 7) O xurado escollerá de entre os traballos presentados un único libro. Asemade, poderá deixar constancia na acta de cantos outros títulos considere merecedores de ser publicados, non significando isto ningún compromiso por parte da entidade convocante nin dos patrocinantes nin do editor. Non se fará referencia na acta ao nome dos autores ou autoras dos libros mencionados.
– 8) Os traballos non premiados poderán recollerse na sede do Círculo Mercantil e Industrial-Unidad de Fene até 60 días despois da resolución do certame.
– 9) A entrega do premio terá lugar o sábado 19 de novembro nas instalacións da entidade convocante en Fene.
– 10) O premio consistirá na edición do libro na Colección de Poesía Espiral Maior no máis breve prazo posíbel. A primeira edición constará de 800 exemplares.
– 11) O autor recibirá 25 exemplares da obra impresa. Unha vez esgotada a primeira edición, a entidade convocante, os patrocinantes e o editor dispoñerán do prazo dun ano para reeditar o libro, debendo negociar previamente co autor ou autora a compensación económica desta e sucesivas edi­cións. Transcorrido este prazo, o autor ou autora poderá dispoñer libremente da obra coa única condición de que deberá dei­xar constancia do galardón en sucesivas edicións do libro.
– 12) Calquera detalle non previsto polas presentes bases deberá ser resolto polo xurado que ten, asemade, a atribución de interpretalas, nomeadamente no relativo aos puntos 1 e 3. A decisión do xurado é inapelábel.
– 14) Unha vez feita pública a resolución do premio nos medios de prensa (e agás no caso de indicación en contrario no exterior do sobre), a entidade convocante poderá abrir as plicas dos traballos non premiados coa única finalidade de promocionar as seguintes convocatorias do premio. Os autores e autoras poderán modificar ou eliminar estes datos dos arquivos da entidade convocante segundo se detalla na Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal.