Convocado o XV Premio de Poesía Johán Carballeira

Achegamos as BASES do XV Premio de Poesía Johán Carballeira, convocado polo Concello de Bueu:

1. Poderán concorrer a el tódalas autoras e autores que presenten os seus orixinais escritos en lingua galega. Os textos, cuxa extensión deberá superar os 400 versos, terán que ser inéditos e non estar premiados en anteriores convocatorias do premio nin en ningún outro concurso de poesía (de suceder isto con posterioridade á presentación dos traballos, o/a autor/a deberá comunicarllo inmediatamente á organización).
2. Presentaranse 3 copias en tamaño folio, mecanografadas a dobre espazo, numeradas e grampadas ou encadernadas. Estas deberán vir identificadas cun lema. Xunto coas copias achegarase un sobre pechado, identificado co mesmo lema, que conterá os seguintes datos: nome e apelidos do/a autor/a, DNI ou pasaporte, enderezo, número de teléfono e correo electrónico.
3. As obras presentaranse en sobre pechado, coa indicación XV PREMIO DE POESÍA JOHÁN CARBALLEIRA e sen remite, no seguinte enderezo: CONCELLO DE BUEU, rúa Eduardo Vincenti, nº 8, 36930 Bueu (Pontevedra).
4. O prazo de presentación dos orixinais remata o 31 decembro de 2011.
5. O xurado estará composto por tres persoas vinculadas á literatura galega e máis un/ha secretario/a.
6. O premio terá unha dotación única de 1.500 euros, contía á que se lle aplicarán as retencións fiscais oportunas. Inclúe ademais a publicación da obra gañadora por parte do Concello de Bueu. En todo caso, o premio, que é único e indivisible, poderá declararse deserto.
7. A resolución do premio terá lugar a finais do mes de febreiro. A decisión do xurado, ademais de comunicarse ó gañador ou gañadora da convocatoria, anunciarase a través dos medios de comunicación no transcurso da semana anterior á entrega do premio.
8. As obras devolveranse por correo postal ás autoras e autores que o soliciten no prazo de dous meses contados dende o día seguinte ao da resolución do xurado. Os traballos non reclamados en prazo serán destruídos.
9. O Concello de Bueu resérvase durante un ano os dereitos de publicación da obra premiada, en tódalas linguas do Estado. Nese sentido, o/a autor/a renuncia a favor do Concello, na 1ª edición, a calquera tipo de remuneración polos seus dereitos de autor/a. De existiren posteriores edicións deberase facer constar que a obra recibiu o XV Premio de Poesía Johán Carballeira.
10. A participación nesta convocatoria implica a aceptación das normas contidas nas presentes bases, así como a decisión do xurado, que será inapelable.”