Bases do XVI Premio de poesía Miguel González Garcés

“Dando continuidade ao que xa e unha tradición na convocatoria poética en lingua galega, e recollendo tamén o exemplo deste significativo escritor coruñés, a Deputación da Coruña convoca o XVI Premio de poesía Miguel González Garcés, de acordo coas seguintes:

BASES

Primeira.- Poderán optar ao premio todos os autores de calquera nacionalidade, que non fosen premiados nas tres edicións anteriores, e que presenten obras inéditas e non premiadas con anterioridade, que estean escritas en lingua galega.
Segunda.- O premio é único e indivisible, e está dotado coa cantidade de 6.500 €, estando incluídos nesta cantidade todos os impostos que lle sexan aplicables. A Deputación publicará a obra premiada, reservándose, durante un prazo de dezaoito meses, os dereitos de editala, e entregará ao gañador trinta exemplares.
Terceira.- As obras que serán de tema libre, terán unha extensión non menor de trescentos versos. A presentación será feita, preferentemente, en formato dixital, por medio dun CD que incluirá na carátula a seguinte inscrición: XVI Premio de poesía Miguel González Garcés, título da obra e lema o seudónimo; o tratamiento de texto será Word ou OpenOffice. No caso de optar pola presentación en papel, as obras serán presentadas por duplicado, en exemplares separados, tamaño DIN A 4, e impresos polas dúas caras, ademáis deberán estar numerados, grampados ou encadernados. Cada obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que será enviada xunto con un sobre aparte, en cuxo exterior farase constar o título da obra ou o seu lema, así como o seudónimo da persoa que sexa a autora da obra. Ademáis no seu interior será incluída unha copia do seu documento de identidade, enderezo, teléfono de contacto e o seu correo electrónico, por outra banda, icluirase unha declaración de que a obra é inédita e que non foi premiada, ata a data de presentación, en ningún outro certame ou premio.
Cuarta.- O prazo de admisión de orixinais, que deberán enviarse á Deputación da Coruña, Avda. Alférez Provisional 2, 15006 A Coruña, indicando no sobre XVI Premio de poesía Miguel González Garcés, remata o día 16 de abril de dous mil doce.
Quinta.- O xurado estará presidido polo presidente da Deputación da Coruña e formarán parte del: a sra. deputada presidenta da Comisión de Cultura, Educación, Deporte e Mocidade, e cinco persoas de recoñecido prestixio no ámbito da poesía, que serán nomeados polo sr. presidente da Deputación, actuando como secretario o da corporación ou o funcionario no que delegue. A composición do xurado será feita pública, con anterioridade á súa reunión, no taboleiro e na páxina web da Deputación, co fin de que se poidan interpor, se é o caso, os recursos legais pertinentes.
Sexta.- Os participantes terán a obriga de comunicar á Deputación a concesión de calquera premio que obteña a obra presentada, no momento no que esta situación se produza, o que dará lugar á súa exclusión do concurso. O xurado actuará en pleno, en sesión, a ser posible, única, sendo necesaria a asistencia da maioría simple dos seus membros. Para os efectos da validez da súa constitución será aplicado o disposto no art. 26.1 da Lei 30/1992 do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. As deliberacións serán secretas e delas redactarase a acta correspondente. O xurado non poderá declarar deserto o premio e a súa proposta será obxecto de resolución da Presidencia desta Deputación, que é o órgano competente para resolver o premio. A decisión do xurado terá lugar no segundo trimestre do ano 2012 e será dada a coñecer a través do taboleiro e da páxina web da Deputación, así como dos distintos medios de comunicación. A plica correspondente á obra que resulte finalista poderá ser aberta polo secretario do xurado co fin de que, se o seu autor o permite, poida ser feito público o nome do finalista.
Sétima.- Non se devolverán as obras presentadas non premiadas, e a partir do día seguinte ao da decisión do xurado serán destruídas.
Oitava.- A participación nesta convocatoria supón a total aceptación destas bases.”