Bases da convocatoria do XXX Premio de novela longa Blanco Amor

BASES

Primeira.- O premio estará dotado con 12.020 euros, que se imputará á aplicación orzamentaria 334/48000 do orzamento do 2011, prorrogado.
Segunda.- Poderán participar nel todos os autores e autoras, de calquera nacionalidade, que presenten unha ou varias obras escritas en lingua galega segundo a normativa oficial.
Terceira.- As novelas terán unha extensión mínima de 150 folios mecanografados ou escritos en ordenador (tamaño de fonte 12) a unha soa cara e a dous espazos ou de 75 folios mecanografados ou escritos en ordenador (tamaño de fonte 12) a dúas caras e a dous espazos.
Cuarta.- As obras presentadas terán que ser inéditas.
Quinta.- De cada obra presentaranse cinco copias asinadas cun lema, en paquete sen remite dirixido á concelleira de Cultura do Concello de Fene, Avenida de Naturais, 44, entrechán, 15500 Fene, facendo constar no exterior Para o XXX Premio Blanco Amor. Nun sobre anexo, pechado e baixo o mesmo lema, indicaranse o nome e enderezo do autor ou autora e, de ser posible, o seu teléfono e enderezo electrónico.
Sexta.- O prazo de admisión dos orixinais rematará o día 28 de setembro de 2012. O ditame do xurado darase a coñecer no mes de novembro de 2012.
Sétima.- O xurado do premio, nomeado nesta convocatoria polo Concello de Fene, estará composto por cinco membros que serán: editores/as, libreiros/as, escritores/as ou críticos/as literarios/as da literatura galega.
Oitava.- O premio poderase declarar deserto, de non existiren obras de calidade adecuada a xuízo do xurado. Neste caso, o importe destinarase a divulgar a obra de Eduardo Blanco Amor entre as escolas e os centros culturais de Galicia.
Novena.- O xurado fará públicas as razóns en que se fundou para a concesión do premio.
Décima.- A concesión do premio non implicará cesión dos dereitos de propiedade sobre a obra premiada. As obras non premiadas devolveranse aos/ás autores/as que o soliciten, no prazo dun mes, contando desde o día do veredicto. Os gastos de devolución serán por conta dos/as autores/as. En caso de non recollerse dentro deste prazo, os orixinais serán destruídos.
Décimo primeira.- A entrega do premio terá lugar nos meses de novembro/decembro de 2012, nun acto público que se convocará oportunamente.
Décimo segunda.- O feito de concorreren a este premio presupón que os/as autores/as aceptan as súas bases.
Décimo terceira.- Nos aspectos non recollidos nestas bases decidirá a entidade organizadora.

Fene, a trece de abril de dous mil doce.