Convocado o XI Certame de Microrrelatos Lonxa Literaria

XI CERTAME DE MICRORRELATOS LONXA LITERARIA

“Aterase ás seguintes bases:
1.- Os microrrelatos deberán estar escritos en galego normativo cunha extensión máxima de 15 liñas a dobre espazo e cunha letra tipo Times New Roman, nº 12. No texto deberá conter necesariamente a palabra RIZÓN.
2.- Convócase unha única categoría de participación á que se dotará dun premio dun lote de conservas da ría.
3.- Se a calidade dos traballos presentados así o aconsella, nomearase un ou dous accésits sen dotación económica. De non acadar a calidade necesaria, o xurado poderá declarar o premio deserto.
4.- Os traballos remitiranse en sobre sen remitente á LONXA LITERARIA, Centro cultural Daniel Castelao, Quintela s/n, 36950 Moaña, Pontevedra. Dentro deste sobre deberase incluír otro sobre co título do relato no seu exterior e os datos do autor ou autora no interior.
5.- Remitiranse tres copias de cada dos microrrelatos antes do 31 DE OUTUBRO DE 2013.
6.- O veredicto do xurado farase público o 22 de novembro do ano en curso. En decembro de 2013 farase entrega do premio que se debe recoller persoalmente ou por delegación expresa.
7.- A publicación do traballo premiado realizarase a través da páxina web desta asociación. Non obstante, resérvase a posibilidade de publicación noutro tipo de soportes no futuro.
8.- O feito de concursar supón a aceptación destas bases e a resolución do xurado.
9.- O xurado do certame estará formado por dúas persoas de recoñecido prestixio do ámbito da literatura.”