Bases do XXVII Certame de poesía en lingua galega Rosalía de Castro

A Asociación Cultural Galega “Rosalía de Castro” de Cornellá (Barcelona) convoca o Certame Literario Rosalía de Castro do ano 2013 baixo as seguintes bases:

1.- O poema estará escrito en Lingua Galega e terá un mínimo de TRINTA e un máximo de CEN versos. Admitiranse conxuntos de poemas de temática común, sempre que non excedan dos CEN versos.
2.- Os traballos enviaranse en sobre sen remite e sen indicación algunha referente á personalidade do autor, ó enderezo da Asociación: Rúa Federico Soler, 71, 08940-Cornellá (Barcelona). Noutro sobre pechado figurará no exterior o primeiro verso do poema e no interior do mesmo sobre constará: Nome e apelidos, enderezo, DNI, teléfono e correo electrónico do autor.
3.- Deberá enviarse CINCO copias dos poemas, en formato normal, sen encadernar ou grapar, antes do día 15 de OUTUBRO de 2013.
4.- A A. C. G. Rosalía de Castro nomeará ó Xurado entre personalidades relevantes da creación e da critica.
5.- O veredicto dos premios darase a coñecer nas Xornadas Culturais a celebrar no Outono de 2013.
6.- Os poemas premiados poderán ser editados pola Asociación na forma ou medio que considere conveniente. Así como todos os presentados ó Certame.
7.- Os premios consistirán:
1º premio: 500 €
2º premio: 300 €
3º premio: 200 €
8.- Os premios entregaranse na Asociación Cultural Galega “Rosalía de Castro”, unha vez realizado o fallo por parte do xurado. Os premiados deberá facilitar os seus traballos en soporte informático tipo documento Word á organización.
9.- O feito de concursar, supón acepta-las resolucións do xurado así como as bases do Certame. Non se devolverán os orixinais.
10.- O xurado poderá declarar os premios desertos se estima que a calidade dos traballos non é a necesaria.”