VI Certame Curtas para Rosalía

BASES DO VI CERTAME CURTAS PARA ROSALÍA

1.- ORGANIZACIÓN
OVI-CERTAME-DE-CURTAS-700x400 Certame de curtametraxes “Curtas para Rosalía” é un evento organizado e xestionado pola Asociación Socio-Pedagóxica Galega. Con tal motivo a AS-PG designará unha Comisión Organizadora encargada de recepcionar as obras, avaliar a súa adecuación ás bases, promocionar o certame e organizar as galas de entrega de premios e, se for o caso, resolver e decidir sobre calquera outro aspecto non previsto nas presentes bases. Así mesmo, a AS-PG designará un Xurado que estará formado por persoas relevantes do mundo da cultura galega e do audiovisual. Tanto a composición da Comisión Organizadora como a do Xurado faranse públicos no enderezo web: http://bitaculas.as-pg.gal na entrada Curtas para Rosalía. Nin os membros do xurado nin da Comisión organizadora poderán participar no Certame. Nesta VI edición o Certame Curtas para Rosalía conta coa colaboración do Concello da Coruña.
2.- TEMÁTICA
A primeira edición deste certame tivo como motivo central a figura de Rosalía de Castro no 125 aniversario do seu falecemento. No 2013 celebramos o 150 aniversario da publicación de Cantares Gallegos (Vigo 1863), obra fundacional do Rexurdimento das letras galegas.
Resulta evidente que as potencialidades que se agochan na obra de Rosalía deben seguir sendo descubertas xa que o mundo rosaliano é aínda un mundo revelador e con propostas clarificadoras para hoxe. Sendo Rosalía de Castro a figura máis representativa da Literatura Galega, desde a organización deste certame entendemos que homenaxear a Rosalía é homenaxear e divulgar a Literatura Galega. Polo tanto aquelas persoas que queiran presentar obras a este certame poderán facelo atendendo a un dos seguintes criterios:
1.- Obras cuxa temática xeral sexa a persoa de Rosalía de Castro, as súas obras ou algún elemento que destaque a súa vida, traballo ou calquera outro punto de interese da escritora como tal ou do seu contorno.
2.-. Tamén se poderán presentar a este Certame curtas cuxa temática se centre, interprete ou explore calquera texto de calquera época da Literatura Galega ou da súa tradición oral.
3º NORMAS DE PARTICIPACIÓN
1. Poderán optar aos premios os traballos rodados en calquera sistema de gravación (cine, vídeo, outros).
2. As obras presentadas terán que ser presentadas en soporte DVD e recepcionadas antes das 14 horas do día 31 de marzo no local da AS-PG, enderezo postal que figura no apartado 4 destas bases, acompañadas da documentación que neste mesmo apartado 4 se solicita.
3. A duración non excederá en ningún caso os 30 minutos, créditos incluídos.
4. O idioma (audio e texto) das obras presentadas será o Galego, non admitíndose ningún outro agás para a incorporación de textos de Rosalía. Neste caso poderá incorporarse no idioma en que foron redixidos.
5. Cada participante poderá presentar un máximo de tres obras.
6. As obras presentadas deberán ir acompañadas da súa correspondente ficha de inscrición (anexo 1), xunto co fotocopia de DNI da persoa de representación da curtametraxe e fotocopia de DNI do realizador ou realizadora ou director ou directora da obra.
7. No web da AS-PG, concretamente no espazo: http://bitaculas.as-pg.com serán publicados os títulos e a ficha técnica das curtas admitidas a concurso. Así mesmo, serán publicadas as obras finalistas en cada categoría. As obras admitidas poderán ser emitidas naqueles actos organizados para a promoción do festival, sempre sen ánimo de lucro. As curtas finalistas serán proxectadas na Gala de Entrega de Premios.
8. Coincide esta VI edición de Curtas para Rosalía con dous feitos de relevancia, o nomeamento do escritor Manuel María como autor ao que se lle dedica o día das Letras Galegas 2016, colaborador habitual da AS-PG participou nas actividades de formación da Asociación ao longo de vinte e sete anos consecutivos de forma desinteresada e en todas as convocatorias e actividades que tiñan a ver coa normalización do idioma, e o centenario da fundación das Irmandades da Fala, feito decisivo na historia político-social e literaria do país.
Desde a AS-PG pretendemos que tamén o Certame CURTAS PARA ROSALÍA contribúa a esta dupla celebración establecendo os seguintes categorías nos premios:
a) Premio á mellor Curta da VI edición.
b) Premio á mellor Curtametraxe cuxa temática se centre, interprete ou explore a obra do escritor Manuel María.
c) Premio á mellor curta cuxa temática sexan as Irmandades da Fala ou se centre nalgún dos seus membros, tendo que abordar necesariamente a práctica literaria do idioma, obxectivo prioritario no ideario das Irmandades e base central deste Certame.
O xurado designará un máximo de tres obras finalistas en cada unha das categoría. Entre eses finalistas estará a gañadora de cada categoría.
O premio á mellor curta da VI edición pode ser acumulativo co premio á mellor curta de calquera das outras dúas categorías.
9. As obras gañadoras daranse a coñecer na Gala de entrega de premios que terá lugar no Teatro Rosalía de Castro da Coruña, en data que se publicará na páxina web da AS-PG (Finais de abril). Nesta gala é obrigada a presenza, en representación das obras, dalgún dos membros das curtas finalistas. A non presentación será motivo da perda do importe económico do premio (no caso de a obra resultar premiada), mais non do premio en si.
10. Responsabilidades legais. O/a concursante será único responsable da súa curtametraxe. A organización do certame declina toda a responsabilidade da curta e o seu contido sobre o/a participante.
11. O material enviado ao inscribirse non será devolto.
4º INSCRICIÓN
A inscrición será realizada polo director, directora, produtor, produtora ou calquera membro responsábel da obra que pretenda concursar e constará de dúas fases:
1.- Na primeira fase o director/a, produtor/a ou calquera membro responsábel da obra, enviará un correo electrónico informacion@as-pg.com no que constará nome e apelidos e unha forma de contacto, preferibelmente correo electrónico, e manifestará a intención de participar no certame. Esta preinscrición, que é gratuíta, haberá de se facer antes do día 7 de marzo de 2016, ten como finalidade poder comunicar calquera modificación, ampliación ou variación dalgún dos conceptos que aparecen nestas bases, tal e como se recolle na base 7.
2.- Na inscrición e recepción definitiva, até as 14 horas do día 31 de marzo de 2016, os/as participantes deberán enviar a seguinte documentación:
* DVD (en formato dvd_vídeo, .mov, ou mp4) con copia do filme ou filmes que optan ao certame.
* Ficha de inscrición (Anexo 1) con todos os campos cubertos. No caso de presentar máis dunha obra deberá enviar tantas fichas como obras.
* Fotocopia do DNI da persoa que representa a obra
* Fotocopia do DNI do realizador ou realizadora ou director ou directora da obra
Os traballos deberán enviarse ou presentarse no seguinte enderezo:
Asociación Socio-­Pedagóxica Galega
VI Certame Curtas para Rosalía
Rúa Laracha, 9 ­baixo
15.010 A Coruña
Os gastos de envío das obras presentadas correrán a cargo dos participantes.
5º. XURADO
A AS-PG, como entidade organizadora deste evento, nomeará un xurado encargado de valorar as obras. O xurado estará composto por persoas de recoñecido prestixio no mundo da cultura e do audiovisual. No seu momento publicarase na páxina web da asociación a relación de membros do xurado. O ditame do xurado será inapelable.
6º PREMIOS
A organización do VI Certame Curtas para Rosalía establece tres categorías:
1. Premio á mellor curta da VI edición de Curtas para Rosalía dotado de 1.000€ + Diploma.
2. Premio á mellor curta Manuel María dotado de 1.000€ + Diploma.
3. Premio á mellor curta Irmandades da Fala dotado de 1.000€ + Diploma.
Os premios serán entregados na Gala de Clausura.
7º RESPONSABILIDADE
A participación neste certame supón a aceptación plena destas bases por parte de cada participante. Calquera cuestión referida á interpretación e aclaración das bases corresponde á Organización, non cabendo contra ela ningunha reclamación.

A Coruña, 2 de decembro de 2015″