Bases do V Concurso de relatos curtos O Cabaleiro das Cunchas da vila de Bouzas, 2020

1.- A este premio poderán concorrer todos os autores que o desexen, excepto a persoa gañadora de unha edición anterior, cun relato escrito, en Poesía ou Prosa, en calquera dos idiomas que son oficiais na Península Ibérica: galego, castelán, portugués, catalán e euskera co tema único da: “Lenda do Cabaleiro das Cunchas de Bouzas”.
2.- Os relatos serán orixinais e inéditos en todos os formatos, tanto en papel como dixital, terán una extensión non inferior a tres follas nin superior a 15. Serán presentados en texto formatado con letra de tamaño 14 e espaciado dobre, en Times New Roman.
3.- Poderán presentarse de dous modos: en papel, con tres copias, debidamente grampadas ou encadernadas, ou con un arquivo gravado en CD en formato PDF, seguindo as mesmas normas que se detallan o apartado 2 de estas bases.
4.- Os relatos enviaranse antes do 30 de Maio de 2020, facendo constar no sobre
V Concurso de Relatos Curtos do “Cabaleiro das Cunchas” da Vila de Bouzas, ao seguinte enderezo: Cofradía do Santísimo Cristo dos Aflixidos de Bouzas. Rúa San Miguel, nº 1- Baixo. C. P. 36208 – Bouzas – Vigo.
5.- Os orixinais presentaranse dentro dun sobre pechado baixo plica. Unha declaración xurada asinada polo/a Autor/a onde declare a sua autorria do relato, así como unha declaración xurada asinada polo/a autor/a onde declare a súa autoría así como a súa orixinalidade. A non inclusión desa declaración xunto co relato será motivo para que a obra en cuestión sexa excluída automaticamente, considerarase non remitida e non presentada.
6.- Establécese un único premio dotado con mil cincocentos euros (1.500,00 €).
7.- O premio poderá declararse deserto sempre que o xurado considere que os relatos presentados non reúnen a calidade suficiente.
8.- A contía do premio inclúe a adquisición dos dereitos de explotación da posible primeira edición de ata un máximo de 1.500 exemplares do texto ganador. Estes dereitos corresponderalle en exclusiva á entidade organizadora deste premio.
9.- O Xurado estará composto por tres persoas de recoñecido prestixio no ámbito das nosas letras. A decisión do Xurado será inapelable e farase pública no mes de Xuño do 2020.
10.- A entrega do premio terá lugar nun acto público que se realizará no salón rexio do Liceo de Bouzas – Rúa Eduardo Cabello.- nº 8-, na vila de Bouzas, ás 22 h. do día 29 de xuño do 2020 na celebración da Noite máxica do Cabaleiro das Cunchas.
11.- Os orixinais non premiados serán devoltos, sempre que os autores/as o soliciten por escrito, nun prazo máximo de dous (2) meses a partir da data en que se faga pública a resolución do Xurado. Os orixinais que non se retiren destruiranse.
12.- Dos aspectos non incluídos nestas bases ou aqueles que puidesen ser obxecto de interpretación, a decisión corresponderalles aos membros do xurado, que emitirán ditame que será inapelable.
13.- A participación na convocatoria implica a aceptación destas bases.

IRMANDADE DAS DONAS E CABALEIROS DE BOUZAS

Vila de Bouzas, Vigo, xaneiro do 2020.

COLABORAN:
Cofradías :
Cristo dos aflixidos, San pedro pescador e Liceo de Bouzas.”