Convocado o VII Premio de banda deseñada Castelao

“Tendo en conta, tanto por número como por calidade, o grupo de novos autores de historieta que teñen xurdido nos últimos anos en Galicia, e que compoñen un destacado colectivo que se considera o máis importante do panorama nacional, a Deputación da Coruña, sensible á significación que está a ter este sector da cultura galega, convoca o VII Premio de banda deseñada Castelao, de acordo coas seguintes:

BASES

Primeira.- Poderán participar todas as persoas, maiores de idade, de calquera nacionalidade, que non fosen premiadas nas cinco edicións anteriores, e que presenten narracións en banda deseñada escritas en lingua galega, inéditas e non premiadas en ningún outro premio o certame. As obras presentadas poderán ser escritas e debuxadas, cada unha delas, por un másimo de dous autores (un como guionista e outro como debuxante).
Segunda.- Establécese un premio único dotado con 6.500 euros, estando esta cantidade suxeita ás retencións legais que lle fosen aplicables. A Deputación publicará a obra premiada, directamente ou a través doutra editorial, mantendo o autor ou autores os dereitos para a posible edición da obra en calquera outra lingua distinta á galega. Así mesmo, cos traballos orixinais será realizada unha exposición de carácter itinerante.
Terceira.- A temática das obras será libre, podendo tratarse dunha historia única ou dun conxunto de historias. O traballo será presentado por duplicado e en exemplares separados, numerados, grampados ou encadernados, da seguinte forma:
• O libro terá que estar rematado, tanto en guión como en debuxo.
• O formato deberá ser de mancha 26 x 19 cm., ou proporcional.
• O tamaño dos orixinais: mínimo DIN-A4 e máximo DIN-A3.
No caso de que a maiores o traballo se presente en soporte dixital, deberá figurar a tamaño final (26 x 29 cm.) e en resolución de 300 ppp para color, 400 ppp para grises, ou 600 ppp para branco e negro, en soporte CD e formato TIFF.
• A extensión mínima será de 48 páxinas.
• Para a súa valoración enviaranse copias encadernadas en DIN-A4 con calidade láser.
• Os orixinais seranlle requiridos ao gañador para o proceso de edición e de preparación da exposición.
Cada obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que será enviada achegada dun sobre aparte; no exterior do sobre figurará o título da obra e o lema ou pseudónimo do seu autor; no interior incluirase unha copia do DNI, o enderezo, teléfono de contacto e correo electrónico e, ademais, unha declaración expresa de que a obra é inédita e que non foi premiada, ata a data da súa presentación, en ningún outro certame ou premio. No caso de autoría conxunta, deberá incluírse un documento explícito coa participación de cadaquén e a porcentaxe do premio pactada entre os autores, e que estará asinado por ambos os dous.
Cuarta.- O prazo de presentación de orixinais comezará o día seguinte ao de publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia e rematará o día 31 de marzo de 2011. Os orixinais enviaranse á Deputación da Coruña, Avda. Alférez Provisional 2, 15006 A Coruña, indicando no sobre VII Premio de banda deseñada Castelao.
Quinta.- O xurado estará presidido polo presidente da Deputación e formarán parte del: a deputada presidenta da Comisión de Cultura, Educación e Patrimonio Histórico-Artístico, e tres persoas do eido da banda deseñada. O xurado será nomeado polo presidente da Deputación, actuando como secretario o da Corporación ou o funcionario no que delegue. A composición do xurado será feita pública con anterioridade á súa reunión, no taboleiro e na páxina web da Deputación, co fin de que se poidan interpor, se é o caso, os recursos legais pertinentes.
Sexta.- Os participantes terán a obriga de comunicarlle á Deputación a concesión de calquera premio que obteña a obra presentada, no momento en que esta situación se produza, o que dará lugar á súa exclusión do concurso. O xurado actuará en pleno, en sesión a ser posible única, sendo necesaria a asistencia da maioría simple dos seus membros. Para os efectos da validez da súa constitución aplicarase o disposto no art. 26.1 da Lei 30/1992 do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. As deliberacións serán secretas e delas redactarase a acta correspondente. O xurado non poderá declarar deserto o premio e presentará a súa proposta ao presidente da Deputación, que é o órgano competente para resolvelo. A decisión do xurado terá lugar no mes de abril de 2011 e darase a coñecer no taboleiro de anuncios e na páxina web da Deputación, e a través dos distintos medios de comunicación. A plica correspondente á obra que resulte finalista poderá ser aberta polo secretario do xurado co fin de que, se o seu autor o permite, poida darse a coñecer o seu nome. O xurado poderá realizar unha selección entre as obras non premiadas, para a súa inclusión nunha exposición itinerante que percorrerá os concellos da provincia, e da que se editará o correspondente catálogo. Os autores cuxas obras estean na exposición recibirán cinco exemplares do catálogo.
Sétima.- Non se devolverán as obras presentadas e non premiadas e a partir do día seguinte á concesión do xurado serán destruídas.
Oitava.- A participación nesta convocatoria supón a total aceptación destas bases.

A Coruña, 20 de decembro de 2010.”