Bases do Certame Benito Losada de Banda Deseñada 2012

BASES

OBXECTO E FINALIDADE. As Xornadas de Banda Deseñada de Ourense convocan o Certame Benito Losada de Banda Deseñada para fixar na memoria colectiva a súa actuación desinteresada, aberta, creativa e impulsora tamén neste ámbito no que propiciou a incorporación ao mundo artístico/profesional de xóvenes autoras/es galegas/os de banda deseñada.
MODALIDADE. Historias en cómic de non máis de 8 páxinas e non menos de 5, con técnica e tema abertos.
PARTICIPANTES. Poderán participar, de forma individual ou colectiva as/os cidadáns con domicilio en Galicia, que non superen a idade de 30 anos antes do 1 de xaneiro de 2013.
INSCRICIÓN E DOCUMENTACIÓN. As/os participantes deberán cumplimentar o formulario de inscrición incluído máis abaixo adxuntando ademáis a documentación nel requerida ou imprimilo e cumplimentalo acompañando a seguinte documentación:
– Currículo artístico: máximo 280 palabras
– Fotocopia do documento nacional de identidade, no caso de cidadáns galegas/os, ou
– Fotocopia do NIE no caso de cidadáns non españois.
– Dossier formado por unha, dúas ou tres historias curtas, en formato máximo de DIN A3; poden ser orixinais ou estar xa previamente publicadas (neste caso, a/o participanta/e deberá garantir a cesión gratuita dos dereitos de reprodución a efectos da súa difusión impresa e electrónica no marco das publicacións das propias Xornadas de BD de Ourense).
ENVÍO DA DOCUMENTACIÓN CANDO A INSCRICIÓN NON SE FAI VÍA WEB. Nunca se enviarán as obras orixinais, senón copias impresas dixitalmente en alta calidade debidamente protexidas ou soportes dixitais –chave USB, CD, DVD– cos arquivos a tamaño real, con 300 ppi de resolución, en formato TIFF comprimido con LZW, PDF para impresión en alta calidade ou en JPG cun nivel de calidade máximo.
A documentación que consta do formulario de inscrición, o currículo, o documento de identidade e o dossier, e que en ningún caso será obxecto de devolución, se enviará a:
Proxecto Fundación Benito Losada / Difusora de Letras, Artes e Ideas
A/A Óscar Iglesias
Rúa Bedoya, nº 5 pisos 1º e 2º dta – 32004 Ourense
PRAZOS. No caso de utilizar o formulario web o prazo de presentación finalizará o 15 de setembro de 2012 ás 24 horas.
No caso de utilizar envío postal ou similar o prazo de presentación será do 1 ao 15 de setembro de 2012 ás 24 horas.
En ambos casos, no suposto de documentación incompleta ou errónea, requirirase a subsanación no prazo de 5 días.
O XURADO. Un xurado independente designado pola organización das XXIV Xornadas de BD de Ourense, seleccionará até un máximo de 5 participantes, cuxas obras comporán a exposición do certame e entre eles, os premiados. O seu fallo será inapelable.
PREMIOS. O xurado concederá os seguintes premios:
– Un 1º premio de 1.000 euros.
– Un 2º premio de 400 euros.
– Un 3º premio de 200 euros.
En caso excepcional o xurado poderá declarar deserto algún dos premios.
DIFUSIÓN DAS OBRAS PREMIADAS. As Xornadas de Banda Deseñada de Ourense producirán unha exposición coas obras das/os artistas seleccionadas/os con vontade itinerante e as colgarán en PDF na páxina web facendo unha difusión exahustiva delas entre medios periodísticos e profesionais. Está ademáis en trámite o patrocinio da súa publicación impresa.
RESOLUCIÓN FINAL. A participación neste certame leva implícita a aceptación inapelable das bases e do fallo do xurado.

Bases dos concursos do Correlingua 2012

BASES PARA A ELABORACIÓN DO CONCURSO DO MANIFESTO CORRELINGUA 2012: GALEGO, TODO O QUE BUSCAS

1. Pode participar todo o alumnado de Educación Secundaria Secundaria e Postobrigatoria menor de 20 anos, de calquera centro de Galiza.
2. A participación no concurso será EN GRUPO e o premio será para todo o grupo, preferibelmente unha aula completa.
3. O manifesto deberá estar de acordo cos OBXECTIVOS xenéricos do Correlingua, que son:
• Propiciar a reflexión sobre a situación da lingua galega e a importancia de activar as accións en prol dela.
• Sensibilizar a sociedade, a través da poboación xuvenil, da importancia da defensa da lingua galega.
• Asociar a reflexión lingüística a actividades colectivas, lúdicas e amenas e interdisciplinares.
Ademais deberá terse en conta o lema desta convocatoria: GALEGO TODO O QUE BUSCAS.
4. A extensión do manifesto será dun máximo de 500 palabras e deberá desenvolver total ou parcialmente a idea do lema do ano 2012.
5. Os centros deberán formalizar a inscrición a través do formulario activo na páxina web antes do día 1 de febreiro de 2012. Nesa inscrición farase constar o número de persoas que compón o grupo e tamén a etapa educativa. O texto do manifesto deberá ser enviado antes do 15 de febreiro de 2012 por correo ordinario a:

CORRELINGUA
A MESA POLA NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
APARTADO DE CORREOS 247.
15705- SANTIAGO DE COMPOSTELA

Tamén se enviará o texto en CD ou pen drive, e nun formato compatíbel cos procesadores de texto máis estendidos (DOC, RTF, etc). O envío farase con pseudónimo. Dentro do mesmo sobre incluirase outro en que consten os seguinte dados dos participantes:
– Nome de todos os compoñentes do grupo.
– Curso e centro escolar a que pertencen.
– Teléfono de contacto.
– Profesorado responsábel.
6.– O xuri estará composto por cinco persoas propostas pola Comisión Organizadora. Os membros do xurado non poderán ter relación cos centros escolares participantes. A decisión do xurado será inapelábel.
7. O premio para o grupo gañador consistirá nunha viaxe e un diploma acreditativo para o grupo que será entregado nun acto público.
8. O traballo do grupo gañador será lido nas festas finais do Correlingua 2012.
9. Os traballos que non resulten premiados poderán ser publicados na páxina web do Correlingua.
10. Os traballos premiados poderán ser reproducidos en campañas publicitarias e divulgativas do Correlingua. Para estes efectos os autores cederán os dereitos de reprodución á organización do Correlingua.
A participación neste concurso supón a aceptación das presentes bases.

BASES PARA O CONCURSO DE BANDA DESEÑADA

1. Poden participar todo o alumnado de Educación Infantil e Primaria de calquera centro de Galiza.
2. A participación no concurso será EN GRUPO e o premio será para todo o grupo, preferíbelmente a aula completa. Cada grupo deberá repartirse as diferentes tarefas para a elaboración da banda deseñada (elaboración do argumento e guión, deseño das personaxes, realización gráfica, cor, etc…).
3. A Banda Deseñada debe ter un tema que estea de acordo cos OBXECTIVOS xenéricos do Correlingua, que son:
a) Propiciar a reflexión sobre a situación da lingua galega e a importancia de activar as accións en prol dela.
b) Sensibilizar a sociedade, a través da poboación infantil, da importancia da defensa da lingua galega. c) Asociar a reflexión lingüística a actividades colectivas, lúdicas e amenas e interdisciplinares.
Ademais deberá terse en conta o lema desta convocatoria: GALEGO, TODO O QUE BUSCAS.
4. O formato da banda deseñada será o seguinte:
EXTENSIÓN: de 1 a 4 páxinas, tamaño A4 ou proporcional.
TÉCNICA: libre, sobre papel de debuxo (non folios), tendo en conta que debe permitir a súa lexibilidade, reprodución e impresión.
O envío farase con pseudónimo. Dentro do mesmo sobre incluirase outro en que consten os seguinte dados dos participantes:
– Nome de todos os compoñentes do grupo
– Centro escolar a que pertencen.
– Teléfono de contacto.
5. Os centros deberán formalizar a inscrición desde páxina web antes do día 1 de febreiro de 2012. Nesa inscrición farase constar o número de persoas que compoñen o grupo e tamén a etapa educativa. O traballo orixinal deberá ser enviado antes do 15 de febreiro de 2012 por correo ordinario, a ser posíbel acompañado a:

CORRELINGUA
A MESA POLA NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
APARTADO DE CORREOS 247
15705, SANTIAGO DE COMPOSTELA

6. O xuri estará composto por cinco persoas propostas pola Comisión Organizadora. Os membros do xurado non poderán ter relación cos centros escolares participantes. Colabora nesta actividade a Asociación Cultural BD Banda. A decisión do xurado será inapelábel.
7. O premio para o grupo gañador consistirá nunha viaxe.
8. Os traballos que non resulten premiados poderán ser publicados na páxina web do Correlingua.
9. Os traballos premiados poderán ser reproducidos en campañas publicitarias e divulgativas do Correlingua. Para estes efectos os autores cederán os dereitos de reproducción á organización do Correlingua.

BASES PARA O CONCURSO DE VIDEO

1. Pode participar todo o alumnado de Educación Obrigatoria e Postobrigatoria menor de 20 anos, de calquera centro de Galiza, que conten coa debida autoración dos seus responsábeis legais (pais, nais ou titores) no caso de menores de idade.
2. O vídeo deberá estar de acordo cos OBXECTIVOS xenéricos do Correlingua, que son:
– Propiciar a reflexión sobre a situación da lingua galega e a importancia de activar as accións en prol dela.
– Sensibilizar a sociedade, a través da poboación xuvenil, da importancia da defensa da lingua galega.
– Asociar a reflexión lingüística a actividades colectivas, lúdicas e amenas e interdisciplinares.
3. A extensión do vídeo será dun máximo de 3 minutos e deberá desenvolver total ou parcialmente a idea do lema do ano 2012.
4. As e os participantes deberán enviar as súas gravacións ben ao enderezo electrónico correlingua@gmail.com ben en calquera soporte dixital ao enderezo:

CORRELINGUA
AVENIDA DE LUGO 2A- ENTRESOLLADO A
15701, SANTIAGO DE COMPOSTELA

No envío indicarase o pseudónimo, e adxunto deberán vir os seguintes datos:
– Centro escolar a que pertencen e
– Teléfono de contacto.
– Profesorado responsábel.
– Autorización de pais, nais ou titores.
5. O xurado estará composto por cinco persoas propostas pola Comisión Organizadora. Os membros do xurado non poderán ter relación cos centros escolares participantes. A decisión do xurado será inapelábel.
6. A/o gañadora/a recibirán un premio por determinar.
7. O traballo gañador será proxectado no acto de presentación do Correlingua 2012.
8. Os traballos que non resulten premiados poderán ser publicados na páxina web do Correlingua.
9. Os traballos entregados poderán ser reproducidos en campañas publicitarias e divulgativas do Correlingua, así como nas redes sociais como Facebook, Twiter ou Tuenti. Para estes efectos as e os autores cederán os dereitos de reprodución á organización do Correlingua.
10. A participación neste concurso supón a aceptación das presentes bases.