Convocado o X Certame literario de relato de aventuras Antón Avilés de Taramancos

O Concello de Noia convoca o X Certame literario de relato de aventuras Antón Avilés de Taramancos, coas seguintes

BASES

1. Poderán concorrer ao Certame de Relato de Aventuras todas as persoas, maiores de idade, de calquera nacionalidade, cun único traballo en galego de temática libre que sexa inédito, encadrado no relato de venturas.
2. A obra, cunha extensión entre 70.000 e 100.000 caracteres, presentarase por cuadriplicado en exemplares separados, mecanografados por unha soa cara, debidamente grampados, cosidos ou encadernados sen firma e cun lema e utilizando o sistema de plica.
3. O prazo de admisión dos orixinais rematará o día 30 de abril de 2011.
4. Os traballos serán remitidos a:
Concello de Noia
Rosalía de Castro, 2 -15200 Noia (A Coruña)
5. Estabelécese un único premio de 3000 euros, ademais dunha escultura conmemorativa do artista noiés Alfonso Costa, e a publicación da obra gañadora por parte do Excmo. Concello de Noia. O importe do premio
estará suxeito á lexislación fiscal vixente.
6. O xurado terá todas as facultades para a decisión do premio, que poderá quedar deserto, e para interpretar as bases. Estará composto por persoas de recoñecido prestixio no eido das letras galegas e emitirá publicamente o seu veredicto o día 27 de maio de 2011.
7. Os traballos non premiados serán devoltos, previa solicitude, e os restantes destruídos transcorridos vinte días desde a data do veredicto do Certame. Non poderán participar neste certame os autores premiados en
edicións anteriores.
8. O feito de concorrer ao Certame implica a aceptación das devanditas bases.

Pódense descargar neste arquivo .pdf: X Certame Literario de relato de aventuras Antón Avilés de Taramancos.