Bases do VII Premio de Erotismo Narrativas Quentes

“Convocado o VII Premio de erotismo Narrativas Quentes, coas seguintes

BASES

1. Poderá concorrer a este premio calquera obra narrativa inédita, sexa novela ou relatos, cunha extensión mínima de 60 folios mecanografados a dobre espazo e máxima de 150, que estea escrita en lingua galega, e que a temática sexa o erotismo.

2. Os traballos presentaranse por triplicado. Deberanse incluír nun sobre á parte o nome, enderezo, teléfono e email, e unha fotocopia do DNI. As obras irán con pseudónimo ou lema.

3. Prazo de presentación: 31 de marzo de 2016.

4. Haberá un único premio que consistirá na publicación do texto premiado. Dito premio pode quedar deserto.

5. O fallo do xurado farase público o 20 de abril de 2016.

6. A obra será publicada no mes de maio de 2016.

7. Os orixinais non premiados non serán devoltos.

8. As obras a concurso e a documentación relativa enviaranse ao seguinte enderezo:

POSiTiVAS
VII PREMIO NARRATIVAS QUENTES
Rúa das Carretas, 18, baixo
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA”