Bases do 9º concurso micro-relatos OZOCOgz

Bases 9º concurso micro-relatos OZOCOgz

1. Os micro-relatos deberán estar escritos en lingua galega, podendo empregarse calquera das normativas. Deben ser orixinais, inéditos e non premiados nin presentados en ningún outro concurso ou certame literario. Os autores/as serán responsábeis tanto da autenticidade dos textos como dos seus propios datos.
2. A temática leva como título xenérico O TEMPO.
O TEMPO é ese concepto que nos axuda a entender os cambios, as transformacións, as nosas propias e as do que nos rodea, xunto co espazo, o tempo é fundamental para localizar existencias, acontecementos e todo tipo de fenómenos. Falamos de tempo cando falamos do pasado, do presente e do futuro, e dende antigo foi motivo de reflexión e estudo, tanto por filósofos como por científicos do máis variado.
Viaxar a través do tempo serviu e serve de inspiración na literatura e no cinema, cun bo feixe de filmes no que esta viaxe está presente; quen non viu máis ou menos veces as sagas de Regreso ao Futuro ou do Planeta dos simios?
Na mitoloxía romana o paso do tempo está controlado polo deus Saturno, e na grega por Cronos, fillo de Urano e Xea (a Terra Nai). Cronos, precisamente está presente no étimo da palabra cronoloxía, a actividade cuxa finalidade é determinar a orde temporal dos acontecementos históricos.
O transcorrer do tempo semella non ser o mesmo segundo a as circunstancias ou, incluso, a idade de cada quen, pasa lento para @ reclus@ ou para @ adolescente, ámbolos dous/dúas desexos@s de liberdade (cada quen ao seu xeito) e pasa rápido para @ atleta que ten que chegar á meta nunha carreira contra reloxo, mais tamén para a anciá ou o ancián que ven como a súa vida chega ao seu fin sen apenas darse conta.
Segundo o dicionario da RAG(1) tempo é:
Sucesión das cousas considerada como un continuo uniforme, que se divide para medilo en intervalos regulares naturais, como os ciclos do Sol, da Lúa, das estacións etc., ou convencionais, como as horas, minutos, segundos etc., e que, xunto co espazo, serve de medio de referencia fundamental para localizar as existencias, fenómenos ou acontecementos.
Período determinado dentro desta sucesión.
Idade dunha persoa ou antigüidade de algo.
Espazo temporal de longa duración.
Período variable de tempo ao que se fai alusión, que ten como punto de referencia algunha circunstancia determinada.
Momento propio ou oportuno para algo.
Estado da atmosfera. (Exclúese da temática do concurso).
Cada unha das partes en que se dividen algunhas accións.
Forma que adopta o verbo mediante morfemas propios para indicar o momento en que se realiza a acción. (Exclúese da temática do concurso).
Cada unha das partes en que se realiza un compás. (Exclúese da temática do concurso).
Velocidade coa que se interpreta unha peza musical. (Exclúese da temática do concurso).
Cada unha das fases que constitúe o ciclo de funcionamento dun motor. (Exclúese da temática do concurso).
3. A autora ou autor deberá cumprir cos seguintes requisitos con carácter obrigatorio. O non cumprimento dalgún destes puntos significa a non aceptación do seu relato no concurso:
– Ter cumpridos os 16 anos ou máis
– Ter un perfil en facebook
– Compartir o evento do concurso no seu “muro“, engadindo a etiqueta @ozocogz
– Premer (de non telo feito con anterioridade) no “Gústame” da nosa páxina (FanPage): www.facebook.com/desenho.galego
4. A extensión máxima dos micro-relatos será de 140 palabras.
5. Os relatos poderanse facer chegar por calquera dos dous métodos seguintes:
a. A través dunha mensaxe na páxina do facebook (FanPage) de OZOCOgz. Nesa mensaxe figurará tamén o nome do relato xunto cun pseudónimo, que será o nome que usaremos ao publicarmos o conto na páxina de facebook e máis na nosa web www.ozocogz.com
b. Por correo electrónico a ozocogz@gmail.com Neste caso figurará no asunto CONCURSO MICRO-RELATOS OZOCOgz. Deberá indicarse o nome que se usa no perfil de facebook e, coma no caso anterior, figurará tamén o nome do relato xunto cun pseudónimo, que será o nome que usaremos ao publicarmos o texto na páxina de facebook e máis na nosa web www.ozocogz.com
En ningún caso se poderá publicar directamente o micro-relato nin na páxina do facebook (FanPage) de OZOCOgz nin no evento que se creará para o concurso, ese é un labor exclusivo de OZOCOgz.
6. OZOCOgz resérvase o dereito de non admitir a concurso aqueles micro-relatos que, entre outras causas, atenten contra o dereito á intimidade, honra e propia imaxe de terceiros/as, ou que conteñan connotacións racistas, sexistas e/ou discriminatorias, comentarios difamatorios ou calquera outros que atenten contra a dignidade.
7. Os/as usuarios/as de facebook poderán facer comentarios aos micro-relatos. Estes comentarios serán moderados por OZOCOgz. Os comentarios ou lecturas, sexa cal sexa o seu número ou texto, non implicarán de ningún xeito influencia na votación final.
8. O prazo de envío dos micro-relatos vai dende o 1 de febreiro até o 30 de abril de 2021, ámbalas dúas datas incluídas. O 17 de maio, Día das nosas Letras daremos a coñecer publicamente o nome dos relatos gañadores, quedando por fixar por OZOCOgz unha data posterior para a entrega dos premios.

SELECCIÓN DO GAÑADOR OU GAÑADORA

9. O xurado está formado polas escritoras e escritor Inma López Silva, Miriam Ferradáns e Miguel Ángel Alonso Diz xunto coa gañadora da pasada edición do concurso Cruz Martínez. Xunto con elas e eles completan o noso xurado: un/unha representante das librarías “Couceiro” de Compostela, “Escolma“ do Carballiño, “Miranda” de Bueu, “Paz” de Pontevedra e “Pedreira“ de Compostela.
10. Haberá dous micro-relatos gañadores aos que corresponderán os seguintes premios:
Ao 1º premio e relato gañador faráselle entrega dun xogo de mesa Ti non es de aquí? Xúnior, de OZOCOgz e dun vale, obsequio do restaurante Casa Gazpara do Carballiño por un Menú degustación (xantar ou cea) para dúas persoas.
Ao 2º premio e relato finalista faráselle entrega dun agasallo de OZOCOgz e dun lote de libros.
11. A decisión do xurado é inapelábel e irrevogábel podendo declarar deserta a totalidade ou algún dos premios no caso de non acadar a calidade necesaria.
12. Calquera cuestión non prevista nestas bases será interpretada e resolta por OZOCOgz en calidade de organizadora do concurso.
13. As autoras e autores dos micro-relatos, ao participaren no concurso, permiten a OZOCOgz a súa divulgación pública por calquera medio coñecido ou por coñecer no futuro. OZOCOgz comprométese a respectar sempre os dereitos morais de autoras e autores, nomeadamente no que respecta aos dereitos de paternidade e integridade, polo que sempre se citará a autoras e autores dos micro-relatos presentados ao concurso, e non se alterará o contido dos mesmos.
As autoras e autores, ao participaren no concurso, ceden en exclusiva a OZOCOgz, e por un período de 20 anos, os dereitos patrimoniais ou de explotación sobre as súas obras: dereito de reprodución, dereito de distribución, dereito de comunicación pública e dereito de transformación (tradución e adaptación basicamente).
Se a autora ou autor quixera publicar ou explotar economicamente a obra presentada a concurso deberá pedir autorización previa a OZOCOgz
14. O feito de participar implica a plena aceptación destas bases ou daquelas modificacións puntuais que puidesen xurdir no transcurso do concurso.

O Carballiño, 1 de febreiro de 2021
Eladino Cabanelas
Responsábel de OZOCOgz”