Convocado o III Certame Galego de Banda Deseñada sobre Teatro

BASES

1) A Asociación Cultural Entre Bambalinas, editora da Revista Galega de Teatro (RGT), convoca este certame co obxectivo de contribuír, por medio da banda deseñada, á divulgación do teatro galego.
2) Neste certame poderán participar todas as persoas físicas ou xurídicas, e poderán presentar,cada unha delas, cantas obras desexen.
3) O traballo consistirá en adaptar para banda deseñada a peza Belicosario de Manuel Lourenzo. Belicosario foi editado pola Revista Galega de Teatro no seu número 51 e pode atoparse nas bibliotecas, solicitarse nas librarías, na Editorial Galaxia ou no blog da Revista.http://revistagalegadeteatro.blogspot.com/.
4) O texto do traballo será en lingua galega.
5) A extensión será como mínimo de 12 páxinas (cor ou branco e negro) máis portada en cor. O formato será DIN A-4 (210 mm x 297 mm).
6) Os traballos non poderán levar o nome da autora ou autor de xeito visible. Presentaranse en sobre, sen sinatura nin nome, baixo un título ou lema. No seu interior incluirase outro sobre co mesmo título ou lema, e os datos persoais: nome e apelidos, fotocopia do DNI, enderezo postal, teléfono de contacto e enderezo de correo electrónico.
7) A recepción de traballos rematará o día 17 de xuño de 2011, este incluído. Deberán remitirse por correo postal a: Revista Galega de Teatro. Apartado de Correos nº 210. 36940 Cangas do Morrazo (Pontevedra).
8) A organización non se responsabiliza de posibles roturas ou extravíos das obras.
9) O fallo inapelable do xurado será o día 9 de xullo de 2010 a través da web ou no blog da Revista Galega de Teatro.
10) A organización resérvase o dereito de realizar exposicións públicas con todos os orixinais presentados.
11) Os exemplares non premiados poderán ser reclamados a partir do 1 de setembro até o 1 de outubro de 2011. Os gastos de devolución correrán por conta dos concursantes. O orixinal premiado e os orixinais non solicitados, pasarán a formar parte do Fondo Teatral María Casares da Biblioteca Pública de Cangas.
12) Establécese un único premio de 1.000 euros e a publicación da obra gañadora.
13) Un xurado cualificado determinará a mellor obra. O premio poderá ser declarado deserto.
15) [sic] A participación neste concurso implica a aceptación de todas as súas bases. A organización poderá introducir, se o cre preciso, as modificacións que estime pertinentes para o bo funcionamento do certame. De igual xeito, coidará das obras presentadas pero non se fai responsable da súa integridade.

Para calquera información sobre o concurso, as persoas interesadas poderán dirixirse ao enderezo:
revistagalegateatro@hotmail.com.

Concursos para o manifesto e de banda deseñada para o Correlingua 2011

– Concurso para o Manifesto Correlingua 2011. A partir do lema Somos galego, o alumnado de Secundaria, en grupos, poderá elaborar o manifesto para o Correlingua 2011. Descargar aquí as bases.

– Concurso de Banda Deseñada Correlingua 2011. Os/as alumnos/as de Infantil e Primaria poden participar, en grupo, neste concurso de banda deseñada, tamén a partir do lema Somos galego. Descargar aquí as bases.

Nos dous casos, o prazo remata o 1 de febreiro de 2011.

Convocado o VII Premio de banda deseñada Castelao

“Tendo en conta, tanto por número como por calidade, o grupo de novos autores de historieta que teñen xurdido nos últimos anos en Galicia, e que compoñen un destacado colectivo que se considera o máis importante do panorama nacional, a Deputación da Coruña, sensible á significación que está a ter este sector da cultura galega, convoca o VII Premio de banda deseñada Castelao, de acordo coas seguintes:

BASES

Primeira.- Poderán participar todas as persoas, maiores de idade, de calquera nacionalidade, que non fosen premiadas nas cinco edicións anteriores, e que presenten narracións en banda deseñada escritas en lingua galega, inéditas e non premiadas en ningún outro premio o certame. As obras presentadas poderán ser escritas e debuxadas, cada unha delas, por un másimo de dous autores (un como guionista e outro como debuxante).
Segunda.- Establécese un premio único dotado con 6.500 euros, estando esta cantidade suxeita ás retencións legais que lle fosen aplicables. A Deputación publicará a obra premiada, directamente ou a través doutra editorial, mantendo o autor ou autores os dereitos para a posible edición da obra en calquera outra lingua distinta á galega. Así mesmo, cos traballos orixinais será realizada unha exposición de carácter itinerante.
Terceira.- A temática das obras será libre, podendo tratarse dunha historia única ou dun conxunto de historias. O traballo será presentado por duplicado e en exemplares separados, numerados, grampados ou encadernados, da seguinte forma:
• O libro terá que estar rematado, tanto en guión como en debuxo.
• O formato deberá ser de mancha 26 x 19 cm., ou proporcional.
• O tamaño dos orixinais: mínimo DIN-A4 e máximo DIN-A3.
No caso de que a maiores o traballo se presente en soporte dixital, deberá figurar a tamaño final (26 x 29 cm.) e en resolución de 300 ppp para color, 400 ppp para grises, ou 600 ppp para branco e negro, en soporte CD e formato TIFF.
• A extensión mínima será de 48 páxinas.
• Para a súa valoración enviaranse copias encadernadas en DIN-A4 con calidade láser.
• Os orixinais seranlle requiridos ao gañador para o proceso de edición e de preparación da exposición.
Cada obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que será enviada achegada dun sobre aparte; no exterior do sobre figurará o título da obra e o lema ou pseudónimo do seu autor; no interior incluirase unha copia do DNI, o enderezo, teléfono de contacto e correo electrónico e, ademais, unha declaración expresa de que a obra é inédita e que non foi premiada, ata a data da súa presentación, en ningún outro certame ou premio. No caso de autoría conxunta, deberá incluírse un documento explícito coa participación de cadaquén e a porcentaxe do premio pactada entre os autores, e que estará asinado por ambos os dous.
Cuarta.- O prazo de presentación de orixinais comezará o día seguinte ao de publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia e rematará o día 31 de marzo de 2011. Os orixinais enviaranse á Deputación da Coruña, Avda. Alférez Provisional 2, 15006 A Coruña, indicando no sobre VII Premio de banda deseñada Castelao.
Quinta.- O xurado estará presidido polo presidente da Deputación e formarán parte del: a deputada presidenta da Comisión de Cultura, Educación e Patrimonio Histórico-Artístico, e tres persoas do eido da banda deseñada. O xurado será nomeado polo presidente da Deputación, actuando como secretario o da Corporación ou o funcionario no que delegue. A composición do xurado será feita pública con anterioridade á súa reunión, no taboleiro e na páxina web da Deputación, co fin de que se poidan interpor, se é o caso, os recursos legais pertinentes.
Sexta.- Os participantes terán a obriga de comunicarlle á Deputación a concesión de calquera premio que obteña a obra presentada, no momento en que esta situación se produza, o que dará lugar á súa exclusión do concurso. O xurado actuará en pleno, en sesión a ser posible única, sendo necesaria a asistencia da maioría simple dos seus membros. Para os efectos da validez da súa constitución aplicarase o disposto no art. 26.1 da Lei 30/1992 do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. As deliberacións serán secretas e delas redactarase a acta correspondente. O xurado non poderá declarar deserto o premio e presentará a súa proposta ao presidente da Deputación, que é o órgano competente para resolvelo. A decisión do xurado terá lugar no mes de abril de 2011 e darase a coñecer no taboleiro de anuncios e na páxina web da Deputación, e a través dos distintos medios de comunicación. A plica correspondente á obra que resulte finalista poderá ser aberta polo secretario do xurado co fin de que, se o seu autor o permite, poida darse a coñecer o seu nome. O xurado poderá realizar unha selección entre as obras non premiadas, para a súa inclusión nunha exposición itinerante que percorrerá os concellos da provincia, e da que se editará o correspondente catálogo. Os autores cuxas obras estean na exposición recibirán cinco exemplares do catálogo.
Sétima.- Non se devolverán as obras presentadas e non premiadas e a partir do día seguinte á concesión do xurado serán destruídas.
Oitava.- A participación nesta convocatoria supón a total aceptación destas bases.

A Coruña, 20 de decembro de 2010.”

Brais Rodríguez gaña VI Premio Castelao de Banda Deseñada con A man do diaño

“Un alegato humanista e antibelicista”. Así cualificou o xurado do Premio Castelao de Banda Deseñada a historieta A man do diaño do debuxante Brais Rodríguez (Brión, 1980) que onte gañou a súa sexta edición. O galardón, convocado pola Deputación da Coruña, supón para este ilustrador un pulo para a súa motivación -a obra publicarase o vindeiro ano-, ademais dunha axuda económica -está dotado con 6.500 euros-. O presidente da Deputación, Salvador Fernández Moreda fixo público onte a resolución xunto co comisario do certame, Miguelanxo Prado e a deputada responsable da área de Cultura, Caridad González Cerviño. O xurado destacou que “a partir dunha anécdota sinxela”, A man do diaño elabora “nun relato ucrónico, un alegato humanista e antibelicista”. Segundo comenta o debuxante, a historieta é “a historia de tres soldados que teñen unha visión bélica propia, pero mentres van cumprindo a súa misión, ven a dimensión humana da guerra”. Segundo explicou Miguelanxo Prado, A man do diaño sitúase “nun espazo de utopía e ucronía”, dende o que o debuxante “vai amosando un catálogo de situacións e implicacións dos personaxes” durante unha situación bélica, que levan ao lector a “unha reflexión sobre o absurdo das guerras”. A través diso, o debuxante coruñés afonda no “carácter humano do antibelicismo”, xa que os tres personaxes se formulan se a súa misión bélica ten sentido ou non. “Como en moitas películas bélicas, atopámonos nun escenario infernal, que non é humano, que non atopa sentido”, asegura o autor do cómic. De feito, o autor non quixo tampouco localizar a historieta nun país concreto. “Non concretei unhas coordenadas espazo-temporais. Podería suceder tanto nos países de Europa do Leste como en Suramérica. Non quixen remarcalo, senón que me centrei no aspecto antibelicista”, engade o autor. A acta do xurado destaca tamén o acertado uso dos recursos narrativos da obra premiada, “cun estilo moderno, claramente vencellado á banda deseñada europea máis nova”. Neste sentido, en opinión do debuxante, as súas influencias dentro do mundo da banda deseñada é unha “cuestión xeracional”. “Hai autores que levan creando moitos anos e que me influíron como Chester Brown”, comenta Brais Rodríguez, con referencia a un dos referentes do cómic independente dos anos 90 en Estados Unidos. Con todo, o debuxante nado en Brión non circunscribe as súas influencias só ao ámbito europeo ou americano. “Teño máis próximos a ilustradores españois como Bruguera, Vázquez ou Superlópez, que sempre están aí”, indica. (De Galicia Hoxe, tamén aparece a nova en Xornal, La Voz de Galicia).

VI Premio de banda deseñada Castelao

Tendo en conta, tanto por número como por calidade, o grupo de novos autores de historieta que teñen xurdido nos últimos anos en Galicia, e que compoñen un destacado colectivo que se considera o máis importante do panorama nacional, a Deputación da Coruña, sensíbel á significación que está a ter este sector da cultura galega, convoca o VI Premio de banda deseñada “Castelao”, dotado con 6.500 €. O prazo de recepción de orixinais remata o 31 de maio de 2010. Bases (PDF, 46 KB)

I Certame Galego de Cómic sobre Teatro

Bases

1)A Asociación Cultural Entre Bambalinas, editora da Revista Galega de Teatro (RGT), convoca este certame co obxectivo de contribuír, por medio do cómic, á divulgación do teatro galego.

2) Neste certame poderán participar tódalas persoas físicas ou xurídicas, e poderán presentar,cada unha delas, cantas obras desexen.

3) O tema deberá estar baseado en “Doentes” de Roberto Vidal Bolaño. Este texto foi Premio de Teatro Rafael Dieste en 1997 e está convocado pola Deputación de A Coruña. O texto poderá atoparse nas bibliotecas, solicitarse no Departamento de Publicacións da Deputación de A Coruña ou adquirirse nas librerías.

4) O texto do cómic será en lingua galega.

5) A extensión será de 32 páxinas (cor ou branco e negro) máis portada en cor. O formato será DIN A-4 ( 210 mm x 297 mm).

6) Os traballos non poderán levar o nome da autora ou autor de xeito visible. Presentaranse en sobre, sen sinatura nin nome, baixo un título ou lema. No seu interior incluirase outro sobre co mesmo título ou lema, e os datos persoais: nome e apelidos, fotocopia do DNI, enderezo postal, teléfono de contacto e enderezo de correo electrónico.

7) A recepción de traballos rematará o día 3 de xullo de 2009, este incluído. Deberán remitirse a: Revista Galega de Teatro. Apartado de Correos nº 210. 36940 Cangas do Morrazo. Pontevedra.

8) A organización non se responsabiliza de posibles roturas ou extravíos das obras.

9) O fallo inapelable do xurado será o día 10 de xullo de 2009.

10) A organización resérvase o dereito de realizar exposicións públicas con todos os orixinais presentados ao certame na XXVI Mostra Internacional de Teatro Cómico Festivo de Cangas, na XXV Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia (MIT) e noutros locais e datas por determinar.

11) Os exemplares poderán ser reclamados a partir do 15 de agosto de 2009. Os gastos de devolución correrán por conta dos concursantes. O orixinal premiado e os orixinais non solicitados, pasarán a formar parte do Fondo Teatral María Casares da Biblioteca Pública de Cangas.

12) Establécese un único premio de 1.000 euros e a publicación da obra gañadora.

13) Un xurado cualificado determinará a mellor obra. O premio poderá ser declarado deserto.

15) A participación neste concurso implica a aceptación de todas as súas bases. A organización poderá introducir, se o cre preciso, as modificacións que estime pertinentes para o bo funcionamento do certame. De igual xeito, coidará das obras presentadas pero non se fai responsable da súa integridade. Para calquera información sobre o concurso as persoas interesadas poderán dirixirse a este enderezo.

V Premio de Banda Deseñada “Castelao”

Organiza e convoca a Deputación da Coruña, que establece un premio único de 6.500 €. A Deputación publicará a obra premiada, directamente ou a través doutra editorial, e realizará cos traballos orixinais realizarase unha exposición de carácter itinerante. O prazo de admisión de orixinais finaliza o día 30 de maio de 2009. Ler texto completo das bases.