Bases do VI Certame de Textos Teatrais Roberto Vidal Bolaño


“Este certame nace pola necesidade de fomentar a escrita de textos teatrais dirixidos ao alumnado de ESO e Bacharelato. Por iso, o Concello do Porriño, o IES Ribeira do Louro e a Editorial Galaxia, convocan este certame coa finalidade de crear un fondo de textos teatrais susceptibles de ser representados por alumnado do ensino secundario. Asemade, pretendemos honrar a figura de Roberto Vidal Bolaño que tanto contribuíu a engrosar o corpus do teatro galego.”

BASES

1. Poderán concorrer ao Premio todas as persoas que o desexen, de calquera nacionalidade, con textos teatrais inéditos e non premiados noutros certames, que estean escritos en lingua galega. Agás as persoas gañadoras das dúas edicións anteriores.
2. As OBRAS serán de temática e extensión libre, aínda que hai que ter en conta que van ser interpretadas por alumnos e alumnas de entre 12 e 18 anos.
3. Cada autor/a poderá presentar máis dunha obra, se así o desexa.
4. O PREMIO constará de 2.000 euros, suxeitos ás retencións fiscais correspondentes, e que computarán en concepto de adianto de dereitos de autoría, un diploma acreditativo e a edición e publicación da obra gañadora a cargo da EDITORIAL GALAXIA. Para tal efecto a editorial asinará co gañador ou coa gañadora o correspondente contrato de edición.
5. Haberá unha única obra gañadora e o premio poderá quedar deserto se as obras presentadas non se adecúan á finalidade do premio, segundo o criterio do xurado.
6. O PRAZO de presentación de orixinais remata o 30 de abril de 2023.
7. Enviaranse catro copias da obra, debidamente encadernadas, xunto coa plica, nun sobre pechado cos datos do/a autor/a. O ENVÍO farase a través de correo postal ao enderezo:

IES Ribeira do Louro (Rúa Ribeira s/n, 36410, Torneiros, O Porriño),
especificando no sobre VI Premio de Teatro Roberto Vidal Bolaño.

8. O XURADO estará conformado polo EDL do IES Ribeira do Louro, dous profesionais do ámbito das artes escénicas e un representante da Editorial Galaxia; e prestará especial atención á innovación dramatúrxica, as novas linguaxes contemporáneas e a singularidade temática das pezas.
9. A obra gañadora darase a coñecer, nun acto organizado polo IES Ribeira do Louro, o 30 de xuño de 2023.
10. Se durante o tempo de presentación e deliberación a obra presentada recibise algún premio ou fose editada, o/a autor/a deberá comunicalo á organización do certame, xa que este feito será motivo de exclusión do presente concurso.
11. Os orixinais non premiados poderán ser recollidos na sede da Editorial Galaxia no prazo dun mes a partir do fallo do xurado. As obras non recollidas serán destruídas pasado o mes.
12. O feito de participar neste certame supón a aceptación total destas bases. O non previsto nelas será resolto pola organización.”

Acta da reunión do xurado dos Premios da XVI edición do Certame Literario Terras de Chamoso

Desde a Asociación Cultural Arumes do Corgo:
“Sendo as 19:30 h do día 12 de decembro de 2022, na localidade do Corgo, reúnense os membros do xurado para fallaren os premios da XVI edición do certame literario Terras de Chamoso, convocado pola Asociación Cultural Arumes do Corgo, do que forman parte:
D. Xurxo Xosé Rodríguez Lozano
D. Xosé Manuel Castro Castedo
Dna. Beatriz Pin Díaz
Dna. Sonia Melón Parente
D. Eduardo Carreira López
Exercendo de secretario do xurado, sen voto, o secretario da A.C. Arumes do Corgo D. Mario Outeiro Iglesias.
Logo das deliberacións pertinentes e das votacións oportunas, os membros do xurado conclúen declarar premiados na XVI edición do certame literario Terras de Chamoso como segue:

CATEGORÍA: INFANTIL
Modalidade: poesía
1º premio: Paula Reija Folgueira, de Monte (Castroverde), pola obra “Sempre galego”.
2º premio: Carolina Freire Cando, de Montecubeiro (Castroverde), pola obra “Miña Terra”.
Modalidade: relato
1º premio: Carla Carracedo Fernández, de Lugo, pola obra “A matanza”.
2º premio: Juan Carlos Álvarez Díaz, de San Pedro de Río (A Fonsagrada), pola obra “Relatos do pasado”.
Premio “A Legua Dereita”: Carla Carracedo Fernández, de Lugo, pola obra “A matanza”.

CATEGORÍA: XUVENIL
Modalidade: poesía
1º premio: deserto.
2º premio: deserto.
Modalidade: relato
1º premio: Ariadna Cambeiro Pérez, de Santiago de Compostela, pola obra “Se o silencio falase”.
2º premio: Julia Amoedo Méndez, de Redondela (Pontevedra), pola obra “A simple historia do mensaxeiro”.

CATEGORÍA: ADULTOS
Modalidade: poesía
1º premio: Natalia Lema Otero, de Vimianzo (A Coruña), pola obra “Heterocromía”.
2º premio: Eva González Blanco, de Lalín (Pontevedra), pola obra “Crisálida”.
Modalidade: relato
1º premio: Xosé Farruco Graña Rama, de Ribadeo, pola obra “Eu voun navegar”.
2º premio: Agustín Lorenzo Fidalgo, de Ourense, pola obra “Unha aldea viva”.

Os membros do xurado agradecen a colaboración de Dna. Ainhoa Sancosmed López pola axuda prestada para a elección do Premio “A Legua Dereita” e de D. Manuel Fernández López e Dna. Chelo Vázquez Castro polo seu asesoramento nas categorías infantil e xuvenil.
E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión, cando son as 21:00 h do día 12 de decembro de 2022.”

XIII Concurso de relatos de inspiración científica Inspiraciencia

Destacado

O XIII Concurso de relatos de inspiración científica Inspiraciencia conta coa colaboración da AELG.

Inspiraciencia é un concurso de relatos de inspiración científica. É unha iniciativa que relaciona ciencia e escritura dun xeito lúdico, un espazo aberto para pensar e imaxinar a ciencia desde a ficción. O seu obxectivo é fomentar un achegamento ao pensamento científico, de forma libre e persoal, a través da creación literaria, e explorar realidades antes non imaxinadas.

As bases do concurso poden descargarse nesta ligazón.

1. Obxecto
Inspiraciencia é un concurso de relatos de inspiración científica. É unha iniciativa que relaciona ciencia e escritura de xeito lúdico, un espazo aberto para pensar e imaxinar a ciencia desde a ficción. O seu obxectivo é fomentar o achegamento ao pensamento científico, dunha maneira libre e persoal, a través da creación literaria, e explorar realidades antes non imaxinadas.
Pode participar calquera persoa que presente un relato orixinal, en calquera das linguas do concurso (catalán, castelán, éuscaro e galego), inspirado nunha temática científica.

2. Modalidade e categorías
Para participar no concurso, débese presentar un relato de temática científica cunha extensión máxima de 800 palabras.

Existen tres posibles modalidades de participación:
a. Temática libre, coa cal se pode optar ao premio institucional e ao premio do público.
b. Temática especial, variable en cada edición, cun premio especial. Concretarase oportunamente na web de Inspiraciencia.
c. «De ciencias e de letras», dirixido ao profesorado que promovese a participación do alumnado con polo menos un relato na categoría Mozo do concurso e co cal se poderá aspirar ao premio «De ciencias e de letras».

Pódese participar nunha das categorías seguintes:

a. Adulto (a partir de 18 anos: os participantes son maiores de idade ao finalizar o prazo de presentación dos relatos).
b. Mozo (de 12 a 17 anos: os participantes teñen menos de 18 anos ao finalizar o prazo de presentación dos relatos).

Os idiomas de participación son castelán, catalán, galego e éuscaro.

3. Presentación dos relatos
Os participantes deben rexistrarse en inspiraciencia.es para presentar os orixinais. A data de nacemento estabelece a categoría (Mozo ou Adulto) en que se participa.
Os participantes poden acceder á súa conta cun nome de usuario e un contrasinal. O pseudónimo é o nome co cal asinarán os relatos. A identidade real do concursante non se fará pública a menos que resulte gañador ou finalista. Durante o proceso de moderación e de avaliación dos relatos, o único nome visible do participante será o seu pseudónimo para manter o seu anonimato.
Os participantes deberán seleccionar a modalidade á cal optan no formulario de envío de relatos.
Unha vez que se envíe o relato, non será posible editalo. O relato pasa automaticamente a moderación. Cando se modere, e sempre que cumpra cos requisitos especificados no punto 5 das bases, publicarase na web.

Para optar ao premio «De ciencias e de letras», o profesorado deberá explicar o proceso seguido na aula para a preparación de relatos co alumnado e a participación no concurso. Os profesores deberán entregar a seguinte documentación nos formatos requiridos:
a. Un resumo do proceso seguido na aula (Word, máximo 150 palabras).
b. Unha desagregación do proceso seguido na aula de maneira visual (PDF, máximo catro páxinas).
c. Un vídeo curto (MP4, máximo dous minutos). Neste formato, os profesores poden contar o que consideren necesario. O vídeo poderá compartirse mediante unha ligazón a YouTube ou Vimeo. Os arquivos deben enviarse a través do formulario habilitado na web.

O prazo de presentación dos relatos publicarase na web da edición correspondente (do 21 de marzo ao 4 de xuño de 2023).

4. Condicións de participación
Os relatos presentados deben ser inéditos e non ter sido premiados noutra convocatoria, certame ou premio literario, nin publicados en ningún medio ou blog.
Cada participante pode presentar un único relato por cada lingua, cun máximo de catro relatos diferentes en linguas distintas. Todos os relatos dun participante deben ser orixinais e non se pode presentar un mesmo relato en diferentes linguas.
Os gañadores dunha edición anterior, nunha categoría e lingua, non poderán presentarse á mesma categoría e lingua nas dúas edicións seguintes.

5. Premios e acto de entrega dos premios
O acto de entrega dos premios é itinerante e consiste nunha cerimonia na cal se desvelarán e darán a coñecer publicamente os finalistas e gañadores de Inspiraciencia. A data e o lugar anunciaranse con antelación a través da nosa web e canles de difusión. As persoas candidatas a ser finalistas ou gañadoras serán contactadas previamente a través do enderezo de correo electrónico indicado no formulario de rexistro.

Os tipos de premios son os seguintes:
a. Un premio institucional por cada unha das categorías (Mozo e Adulto) e por cada unha das linguas oficiais do concurso (catalán, castelán, éuscaro e galego). Resultan, en total, oito premios institucionais.
b. Un premio do público por categoría (Mozo e Adulto). Resultan, en total, dous premios do público.
c. Un único premio «De ciencias e de letras» ao profesorado que participase cos alumnos no concurso.
d. Un premio especial para os relatos centrados nunha temática concreta, en cada categoría (Mozo e Adulto) e lingua (catalán, castelán, éuscaro e galego). Resultan, en total, oito premios especiais.

O contido dos premios especificarase nun apartado da web de Inspiraciencia.
Os candidatos a premio poderán optar a unha bolsa de viaxe para compensar os gastos ocasionados pola súa asistencia ao acto de entrega, sempre que este acto se realice fóra da súa provincia de residencia. As condicións e os importes comunicaranse convenientemente aos candidatos.
A organización resérvase o dereito de declarar desertos un ou máis premios se considera que as obras presentadas non acadan a calidade mínima requirida.

6. Xurado e criterios de valoración
Todos os relatos enviados avalíanse mediante un sistema de dobre moderación. Tras este proceso, os textos que cumpran os criterios definidos neste mesmo apartado publicaranse na web de Inspiraciencia. Ademais, a partir destas valoracións, a comisión organizadora encargarase de levar a preselección de relatos ao xurado segundo a puntuación obtida.
A comisión organizadora designa un xurado para valorar as contribucións e propor as obras gañadoras. O xurado estará formado por persoas do ámbito da ciencia, a literatura, a arte e a divulgación. Os membros que o compoñen anunciaranse previamente a través da web de Inspiraciencia.

Premio institucional e premio especial
Para valorar os relatos do premio institucional e do premio especial, tanto o equipo de moderadores coma o xurado terán en conta os criterios seguintes:
1. A adecuación á temática do concurso.
2. A calidade literaria e o estilo.
3. A orixinalidade, creatividade e imaxinación.
4. A estrutura e a coherencia da narración.

Premio «De ciencias e de letras»
Terase en conta o seguinte:
1. A calidade do proceso de creación e selección de relatos na aula.
2. O grao de interdisciplinariedade e de motivación do alumnado.

Premio do público
Outórgase por votación popular, que se realizará sobre os relatos que seleccionase a comisión organizadora para a súa valoración polo xurado. Prémiase o relato máis votado de cada categoría, independentemente da lingua en que se presentase. Cada persoa que se rexistrase previamente na web do concurso poderá votar mediante o formulario habilitado.

7. Participación
A participación neste concurso presupón a aceptación das bases.
Os relatos gañadores poderán publicarse en medios físicos e dixitais, sempre mencionando a autoría.