I Certame Galego de Cómic sobre Teatro

Bases

1)A Asociación Cultural Entre Bambalinas, editora da Revista Galega de Teatro (RGT), convoca este certame co obxectivo de contribuír, por medio do cómic, á divulgación do teatro galego.

2) Neste certame poderán participar tódalas persoas físicas ou xurídicas, e poderán presentar,cada unha delas, cantas obras desexen.

3) O tema deberá estar baseado en “Doentes” de Roberto Vidal Bolaño. Este texto foi Premio de Teatro Rafael Dieste en 1997 e está convocado pola Deputación de A Coruña. O texto poderá atoparse nas bibliotecas, solicitarse no Departamento de Publicacións da Deputación de A Coruña ou adquirirse nas librerías.

4) O texto do cómic será en lingua galega.

5) A extensión será de 32 páxinas (cor ou branco e negro) máis portada en cor. O formato será DIN A-4 ( 210 mm x 297 mm).

6) Os traballos non poderán levar o nome da autora ou autor de xeito visible. Presentaranse en sobre, sen sinatura nin nome, baixo un título ou lema. No seu interior incluirase outro sobre co mesmo título ou lema, e os datos persoais: nome e apelidos, fotocopia do DNI, enderezo postal, teléfono de contacto e enderezo de correo electrónico.

7) A recepción de traballos rematará o día 3 de xullo de 2009, este incluído. Deberán remitirse a: Revista Galega de Teatro. Apartado de Correos nº 210. 36940 Cangas do Morrazo. Pontevedra.

8) A organización non se responsabiliza de posibles roturas ou extravíos das obras.

9) O fallo inapelable do xurado será o día 10 de xullo de 2009.

10) A organización resérvase o dereito de realizar exposicións públicas con todos os orixinais presentados ao certame na XXVI Mostra Internacional de Teatro Cómico Festivo de Cangas, na XXV Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia (MIT) e noutros locais e datas por determinar.

11) Os exemplares poderán ser reclamados a partir do 15 de agosto de 2009. Os gastos de devolución correrán por conta dos concursantes. O orixinal premiado e os orixinais non solicitados, pasarán a formar parte do Fondo Teatral María Casares da Biblioteca Pública de Cangas.

12) Establécese un único premio de 1.000 euros e a publicación da obra gañadora.

13) Un xurado cualificado determinará a mellor obra. O premio poderá ser declarado deserto.

15) A participación neste concurso implica a aceptación de todas as súas bases. A organización poderá introducir, se o cre preciso, as modificacións que estime pertinentes para o bo funcionamento do certame. De igual xeito, coidará das obras presentadas pero non se fai responsable da súa integridade. Para calquera información sobre o concurso as persoas interesadas poderán dirixirse a este enderezo.