Bases do IV Premio Microcatrorrelatos 2016

Premio Catro 2015 1Premio Catro 2015 2O xurado estará composto por Clara do Roxo, Anxo Angueira, María Jesús Fariña Busto e Amadeo Cobas.

Convocado o II Concurso de relato curto Café De Catro a Catro

“Seguindo a tradición do que fora a Primeira Convocatoria do Concurso de Relato Curto Política Ficción do ano 1982, o café retoma a senda literaria convocando esta segunda edición, dirixida a autores en lingua galega. Conmemorando o 30º aniversario do Café de Catro a Catro convocase o II Concurso de Relato Curto Café de Catro a Catro, de acordo coas seguintes:

BASES

1. A temática será política ficción.
2. As obras deberánse escribir en lingua galega (normativa vixente), orixinais e inéditas, non premiadas con anterioridade, constituindo un relato ou conto de extensión máxima de 2 folios din A4 por unha soa cara (máximo 1.500 caracteres a dobre espacio). As obras presentaránse en formato word con tipo de letra Times New Roman tamaño 12. Han de ser enviadas a dirección Café Catro a Catro, Rúa Girona nº 16, 36211 de Vigo, Pontevedra, por triplicado. Os orixinais tamén poderánse enviar á dirección de correo electrónico: cafedecatroacatrovigo@gmail.com
As obras presentaránse baixo un lema, sen título, e deberanse enviar xunto cos orixinais, nun sobre pechado cos datos personais (Nome, dirección, DNI, título da obra e teléfono de contacto. No exterior do sobre deberá figurar o mesmo lema que na obra), que serán necesarios ós efectos de xestionar o concurso e que serán sometidos o tratamento e regulación previstos na vixente lei de datos persoais. En caso de que a obra sexa enviada por correo electrónico, estes datos deberanse enviar nun documento aparte. O autor que reciba o primeiro premio cederá tódolos dereitos sobre a obra .
3. Coa publicación das presentes bases abrirase o prazo para a admisión dos orixinais, que finalizará o 20 de setembro de 2011 as 23:59 horas.
4. Como máximo poderase presentar unha obra por autor. O autor, polo feito de presentar o relato a concurso, afirma que a obra é orixinal e da súa propiedade, e en consecuencia faise responsable respecto da súa propiedade intelectual e patrimonial por calquer acción ou calquera outra reclamación que poidese acontecer.
5. Haberá un primer premio, que consistirá en 300 euros e a obra gañadora será enmarcada e exposta no Café xunto cos posteriores gañadores das vindeiras edicións. A obra gañadora pasará a ser propiedade do Café De Catro a Catro.
6. Haberá un Primero Xurado que estará formado por 5 personas relacionadas con mundo da cultura galega. O Primeiro Xurado deliberará coa máxima liberdade e discreción e tendrá as facultades de discernir as 8 obras seleccionadas nun primeiro fallo que será inapelable.
7. Será obligatoria a presenza de todos os autores seleccionados polo Primeiro Xurado, xa que terán que ler a súa obra no Acto que se levará a cabo o xoves 6 de outubro de 2011 ás 10 da noite no Café De Catro a Catro. O resultado do Primeiro fallo comunicarase ós autores con antelación. En caso de ausencia do autor, a obra será eliminada. Posteriormente á lectura, levarase a cabo o Fallo Final das 8 obras seleccionadas que serán votadas por todolos asistentes o mencionado acto. Este Fallo Final será inapelable. Tras a votación, levarase a cabo a entrega de premios.
8. O café De catro a Catro resérvase o dereito a tomar iniciativas non reguladas nestas bases, sen que se altere o contido esencial das mesmas.
9. O feito de participar neste Consurso, presupon a aceptación destas bases. Os traballos que non cumpran algúns dos requisitos especificados nestas bases, non entrarán en concurso. Nin o Café de Catro a Catro nen os Xurados fanse responsables de ninguna opinión vertida polos autores. Os orixinais quedarán en poder do Café De Catro a Catro. As obras enviadas por correo postal, poderanse recoller despois da entrega de premios.”