Mário Herrero gaña o II Premio de Poesía Figurante

“O xurado do II Premio de Poesía Figurante, reunido o 26 de xuño de 2014, decide, por unanimidade, premiar a obra presentada baixo o título Da vida conclusa, pertencente a Mário J. Herrero Valeiro.
Salientar desta obra, o dominio da linguaxe poética, alentada pola profundidade coa que nos achega á experiencia vital dun protagonista, tan próximo como universal, marcado polo estigma das imperfeccións dunha sociedade decadente. Podemos describir a súa escrita pola intensidade e a proximidade do seu discurso.”

Fallo do I Premio de Poesía O Figurante

“Reunido o xurado do I Premio de Poesía O Figurante na noite do 25 de xuño de 2013, decidiu por unanimidade concedelo a Eli Ríos polo seu libro María e a Marta Dacosta polo seu poemario Argola.
O xurado recoñece o valor literario das dúas propostas, salientando a pertinencia da mensaxe dende unha perspectiva feminista, a forza e intensidade das imaxes e o dominio dos diferentes recursos poéticos, así como do idioma, na amálgama que conforma un todo sólido e perfectamente coligado. Ademais, quere destacar a cantidade e calidade de propostas enviadas.
O premio consta da publicación das dúas obras en volumes independentes, o que se realizará ao longo do presente ano, nunha primeira edición de, como mínimo, cen exemplares, dos que se derivarán os preceptivos dereitos de autor.”