Convocado o XI Certame de relato curto en galego Concello de Mugardos

O Concello de Mugardos, a través da Concellaría de Política Lingüística, convoca a undécima edición do Certame de Relato Curto en galego Concello de Mugardos.

BASES

Primeira: Poderán participar todas aquelas persoas que o desexen, sen límite de idade.
Segunda: Os relatos terán unha extensión máxima de 10 folios. Serán realizados obrigatoriamente en lingua galega (empregando a normativa ortográfica e morfolóxica aprobada pola RAG en 2003). O tema será libre. Deberán presentarse en formato DIN A4 por unha cara, mecanografados a dobre espazo, corpo de letra 12 e encabezados polo título. Os textos terán que ser orixinais, inéditos e non premiados en calquera outro tipo de concurso.
Terceira: Estabelécense tres categorías nas que o xurado designará un/unha gañador/a por categoría.
– Categoría de iguais ou maiores de 18 anos; premio un bono de 400€.
– Categoría de 13 a17 anos, ambos inclusive; premio un bono de 200€.
– Categoría de ata 12 anos, inclusive; premio bono 100€.
O premio de cada unha das categorías consistirá nun bono para mercar libros en galego. Para os relatos infantís haberá Mencións Especiais con diploma acreditativo e lote de libros, se o xurado o considera oportuno.
Cuarta: As/os participantes poderán presentar até un máximo de 3 relatos pero só terán opción a un premio. Achegaranse tres copias sen asinar dentro dun sobre pechado que especificará no exterior o pseudónimo elixido polo/a autor/a, a categoria a que se presenta e o nome do certame. Dentro deste sobre incluirase outro sobre pechado, co pseudónimo no exterior, que deberá conter no seu interior os datos dos autor/a (nome, apelidos, enderezo, teléfono) e fotocopia do documento de identidade ou pasaporte, así como declaración xurada de aceptación das bases do certame e de que a obra presentada é orixinal do/a autor/a e inédita. Se é posíbel xuntarase soporte informático do relato.
Quinta: O prazo de entrega dos relatos é do 18 de marzo ata o 15 e abril, ambos inclusive.
Presentaranse no rexistro de entrada do Concello de Mugardos ou enviaranse mediante correo certificado ao seguinte enderezo indicando: XI CERTAME RELATO CURTO CONCELLO DE MUGARDOS, Concellaría de Política Lingüística do Concello de Mugardos, Avda. de Galicia, 45. 15620 Mugardos (A Coruña), segundo o estabelece a Lei de Réxime Xurídico do Procedemento Administrativo Común no Art. 38.4.
Sexta: O xurado, designado polo Concello de Mugardos, emitirá o seu ditame o 17 de maio, Día das Letras Galegas, dando cumprida notificación deste nos xornais de maior difusión no concello e na Comunidade Autónoma. Os premios poderán ser declarados desertos.
Sétima: O Concello de Mugardos resérvase a propiedade dos relatos premiados, así como os dereitos de publicación das obras premiadas nos medios que considere oportunos. Neste sentido o/a autor/a renuncia a favor do Concello a calquera tipo de remuneración polos seus dereitos de autor, podendo cederlle ao premiado/a o uso e reprodución. Os relatos non premiados permanecerán na casa do concello, a disposición dos seus autores/as, durante os dous meses seguintes á entrega de premios. Transcorrido este período, os que non foran reclamados serán destruídos.
Oitava: O acto de entrega de premios comunicarase no momento oportuno.
Novena: A participación nesta convocatoria implica a aceptación das normas contidas nas presentes bases, así como a decisión do xurado que será inapelábel.

Mugardos, decembro 2012

Convocado o X Certame de relato curto en galego Concello de Mugardos

O Concello de Mugardos, a través da Concellaría de Política Lingüística, convoca a décima edición do Certame de Relato Curto en galego Concello de Mugardos.

BASES

Primeira: Poderán participar todas aquelas persoas que o desexen, sen límite de idade.
Segunda: Os relatos terán unha extensión máxima de 10 folios. Serán realizados obrigatoriamente en lingua galega. O tema será libre. Deberán presentarse en formato DIN A4 por unha cara, mecanografados a dobre espazo, corpo de letra 12 e encabezados polo título. Os textos terán que ser orixinais, inéditos e non premiados en calquera outro tipo de concurso.
Terceira: Estabelécense dúas categorías nas que o xurado designará un/unha gañador/a por categoría.
* até 18 anos.
* e maiores de 18 anos.
O premio de cada unha das categorías consistirá nun bono para mercar libros en galego. Para os relatos infantís haberá Mencións Especiais con diploma acreditativo e lote de libros, se o xurado o considera oportuno.
* até 18 anos: o premio será un bono por valor de 300 euros.
* maiores de 18 anos: o premio será un bono por valor de 400 euros.
Cuarta: As/os participantes poderán presentar até un máximo de 3 relatos pero só terán opción a un premio. Achegaranse tres copias sen asinar dentro dun sobre pechado que especificará no exterior o pseudónimo elixido polo/a autor/a, a categoria a que se presenta e o nome do certame. Dentro deste sobre incluirase outro sobre pechado, co pseudónimo no exterior, que conterá fotocopia do documento de identidade e unha cuartilla co nome, apelidos, idade, enderezo completo e teléfono do/a autor/a. Se é posíbel xuntarase soporte informático do relato.
Quinta: O prazo de entrega dos relatos é durante todo o mes de abril. Presentaranse no rexistro de entrada do Concello de Mugardos ou enviaranse mediante correo certificado ao seguinte enderezo indicando: X CERTAME RELATO CURTO CONCELLO DE MUGARDOS, Concellaría de Política Lingüística do Concello de Mugardos, Avenida de Galicia, 45. 15620 Mugardos (A Coruña), segundo o estabelece a Lei de Réxime Xurídico do Procedemento Administrativo Común no Art. 38.4.
Sexta: O xurado, designado polo Concello de Mugardos, emitirá o seu ditame o 17 de maio, Día das Letras Galega, dando cumprida notificación deste nos xornais de maior difusión no concello e na Comunidade Autónoma. Os premios poderán ser declarados desertos.
Sétima: O Concello de Mugardos resérvase a propiedade dos relatos premiados, así como os dereitos de publicación das obras premiadas nos medios que considere oportunos. Neste sentido o/a autor/a renuncia a favor do Concello a calquera tipo de remuneración polos seus dereitos de autor. Os relatos non premiados permanecerán na casa do concello, a disposición dos seus autores/as, durante os dous meses seguintes á entrega de premios. Transcorrido este período, os que non foran reclamados serán destruídos.
Oitava: O acto de entrega de premios comunicarase no momento oportuno.
Novena: A participación nesta convocatoria implica a aceptación das normas contidas nas presentes bases, así como a decisión do xurado que será inapelábel.

Mugardos, 16 de febreiro de 2012

O alcalde

Xosé Fernández Barcia”

Convocado o V Certame de Poesía Concello de Mugardos

“O Concello de Mugardos, a través da Biblioteca Pública Municipal, convoca a quinta edición do Certame de Poesía Concello de Mugardos, co gallo do Día da Poesía, o 21 de marzo.

BASES

PRIMEIRA: Establécense dúas categorías nas que o xurado designará un/unha gañador/a por categoría:
* até 18 anos.
* iguais ou maiores de 18 anos.
Os/as concursantes poderán presentar un máximo de tres poesías, que se axustarán ás seguintes normas:
* TEMA: Libre.
* LINGUA: Galego.
* FORMA E EXTENSIÓN: DIN A4 por unha cara (extensión máxima por poesía), mecanografados a dobre espazo, corpo de letra 14 e encabezados polo título.
As poesías terán que ser orixinais, inéditas e non premiadas en calquera outro tipo de concurso.
SEGUNDA: Achegaranse dúas copias sen asinar dentro dun sobre pechado que especificará no exterior o pseudónimo elixido polo/a autor/a e o nome do certame. Dentro deste sobre incluirase outro sobre pechado, co pseudónimo no exterior, que conterá fotocopia do documento de identidade e unha cuartilla co nome, apelidos, idade, enderezo completo e teléfono do/a autor/a.
TERCEIRA: O prazo de entrega das poesías será todo o mes de febreiro. Presentaranse no rexistro de entrada do Concello de Mugardos ou enviaranse mediante correo certificado ao seguinte enderezo: V CERTAME DE POESÍA CONCELLO DE MUGARDOS, Concellaría de Cultura, Deporte, Turismo e Mocidade do Concello de Mugardos, Avenida de Galicia, núm. 45. (15620) Mugardos (A Coruña), segundo establece a Lei de Réxime Xurídico do Procedemento Administrativo Común no Art. 38.4.
CUARTA: Unha vez reunidos os membros do xurado para facer a oportuna valoración, resultará gañadora aquela poesía que, a criterio do xurado, sexa merecedora do primeiro premio, podendo facer ademais Mención Especial dalgunha outra se o consideran oportuno.
QUINTA: O premio consistirá nun bono para mercar libros:
* por valor de 100 €, para a categoría de iguais ou maiores de 18 anos.
* por valor de 50€, para a categoría de menores de 18 anos.
SEXTA: O nome do/a gañador/a farase público o mércores 21 de marzo (Día mundial da poesía), tendo lugar o acto de entrega de premios o sábado 24 do mesmo mes ás 12:00 horas.
SÉTIMA: A participación nesta convocatoria implica a aceptación das normas contidas nas presentes bases.

Mugardos, 3 de febreiro de 2012

O alcalde

Xosé Fernández Barcia”