Bases do Pontegal 2017

“A Deputación de Pontevedra, a través do Servizo de Cultura e Lingua, no seu afán de impulsar e fomentar a cultura popular en lingua galega nas múltiples e variadas expresións artísticas e en colaboración cos concellos, as agrupacións, as entidades e as asociacións culturais, pon en marcha o Pontegal 2017. A través deste programa serán retribuídos os grupos da provincia polas actuacións autorizadas e realizadas ao longo do ano 2017 no ámbito territorial da provincia de Pontevedra coas contías establecidas para este fin na base 6.ª e que se imputarán con cargo á aplicación 17/330.3340.226.29 do Orzamento provincial.
Poderán solicitar a inclusión no Pontegal as bandas de música, masas corais, grupos folclóricos, grupos de gaitas, bandas de gaitas, agrupacións de música tradicional, de música clásica ou de teatro, entre outros, co fin de contribuír a difundir e promover a música, o folclore, o teatro, a danza, o audiovisual e as demais manifestacións artísticas.

Lugar e prazo de presentación
As solicitudes formalizaranse no modelo normalizado que se facilita no Rexistro xeral da Deputación, no Servizo de Cultura e Lingua ou na web www.depo.es, e presentaranse, xunto coa documentación prevista na base 3.ª, no Rexistro xeral da institución provincial:
— Sede de Pontevedra: avda. de Montero Ríos, s/n (de luns a venres).
— Sede de Vigo: rúa Oporto, núm. 3 (de luns a venres).
Ou a través de calquera das formas previstas no art. 16.4 da Lei 39/2015, de 2 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas (LPACAP).
A presentación da solicitude implicará que se autoriza á institución provincial para o tratamento automatizado de todos os datos contidos nela.
O prazo de presentación de solicitudes comezará a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) e rematará o 1 de febreiro de 2017.

As bases completas poden consultarse aquí.”