Convocado o XII Premio Pura e Dora Vázquez de narración e ilustración infantil e xuvenil

“A1A A A Premio PyD 2014 Xunta de Goberno da Deputación de Ourense aprobou as bases do XII Premio Pura e Dora Vázquez de narración e ilustración infantil e xuvenil, dotado con 3.000 € para as dúas modalidades, un certame que quere recoñecer a calidade literaria e artística de traballos creados para nenos e xoves, fomentar a lectura entre este público e destacar a figura das escritoras Pura e Dora Vázquez.
Ao premio, na súa modalidade de narración, poderán concorrer todos aqueles autores de calquera nacionalidade que presenten os seus orixinais en lingua galega. Os textos presentados han de ser inéditos e totalmente orixinais. As obras, cuxa temática será libre pero acaída para o público infantil ou xuvenil, terán unha extensión mínima de 25 páxinas e máxima de 100 páxinas, formato A4, fonte Times New Roman, tamaño de letra 12 e interliñado 1,5 liñas.
A presentación dos orixinais poderá realizarse no Rexistro Xeral da Deputación Provincial de Ourense, e os concursantes deberán remitir seis exemplares da obra nun sobre pechado indicando no exterior do paquete PREMIO PURA E DORA VÁZQUEZ DE NARRACIÓN.
As obras irán asinadas exclusivamente con pseudónimo. Dentro do sobre introducirase outro sobre pechado en cuxo exterior figurará o pseudónimo do autor e título da obra, e no seu interior os seguintes datos: título da obra, nome, apelidos e pseudónimo do autor, enderezo postal, teléfono, enderezo electrónico e unha fotocopia do DNI.
O prazo de admisión de orixinais remata o 31 de decembro de 2014, admitíndose, non obstante, aqueles que teñan sido cuñados por Correos ese mesmo día. Para esta modalidade de narración establécese un premio de 1.500 €.
O xurado estará composto polo presidente da Deputación de Ourense (ou persoa, para o efecto, en que el delegue) e catro vogais escollidos dos distintos ámbitos da Cultura de Galicia. Actuará de secretaria a xefa da Sección de Arquivo e Publicacións da Deputación Provincial de Ourense ou funcionario en quen delegue (con voz e sen voto). Os vogais serán designados pola Comisión Informativa de Educación, Cultura e Deportes da Deputación Provincial a proposta dos grupos políticos da Corporación.
A composición do xurado darase a coñecer en data que se comunicará oportunamente e este emitirá o seu ditame no primeiro trimestre de 2015. O premio poderá ser declarado deserto, no caso que o xurado así o considere, e a decisión deste será inapelable.
A Deputación de Ourense resérvase os dereitos da primeira edición da obra premiada nos idiomas galego e castelán, coa posibilidade de cederlles tales dereitos a terceiros. O beneficiario do premio, que se compromete a renunciar, expresamente, a calquera pretensión sobre os devanditos dereitos, recibirá gratuitamente vinte exemplares da obra premiada.
Unha vez fallado o premio de narración (no primeiro trimestre de 2015) convocarase o premio Pura e Dora Vázquez de Ilustración. As obras presentadas nesta modalidade tomarán como base o texto premiado na modalidade de narración.”

Premio Pura e Dora 2014 1Premio Pura e Dora 2014 2Premio Pura e Dora 2014 3Premio Pura e Dora 2014 4

Micropremios de relato e ilustración, na revista Búsola

Micropremios son un pack de dous concursos de baixa dotación que ten como finalidade a busca de novos talentos para integrar contidos na nova temporada da revista Búsola.

As bases son moi sinxelas:
Na modalidade de relato enviarase unha historia que teña título e que poida ser inserida no xénero fantástico, entendido como argumento cun tempo na trama de insólito, marabilloso aínda que na resolución que debe ser autoconclusiva teña un explicación final lóxica ou racional. Por tanto comprende ciencia ficción, terror, espada e bruxería, en definitiva relatos que teñan elementos no seu corpo de maxia, sobrenatural, irreal.
Extensión 4 páxinas como mínimo 10 como máximo, escrita en Times New Roman, 12, interlineado 1,5 en arquivo doc ou compatible.
Participantes, galegos ou residentes en Galicia, maiores de 18 anos e menores de 30 anos.
Prazo, dende esta publicación ata o 31 de maio as 23:00.
Texto escrito en galego e enviado xunto con folla de datos persoais e fotocopia de DNI, enviado a susorubio@gmail.com
A dotación correspondente son 80 €, a mesma cifra que cobrarán todos os autores/as na nova Búsola na primeira colaboración, ademais da publicación da obra na revista física.

Na modalidade de ilustración, o tema será elaborar un cartel de cine que verse sobre películas, reais ou inventadas que se insiran no xénero fantástico arriba explicado.
O tamaño da obra será A4 ou A3, tanto vertical como horizontal en formato jpeg ou tiff a 300 ppp que non sexa superior no seu tamaño a 5 MB.
Igualmente rexe a mesma condición arriba explicada en prazo, requisitos de participante, envio ao mesmo e-mail, unha ilustración como mínimo 3 como máximo.
O mesmo no aplicable a dotación 80 € e publicación na revista física de Búsola correspondente a 2014. Os textos na ilustración (de habelos) serán en galego.

As obras das dúas modalidades deber ser inéditas, non publicadas nin en papel, nin dixitalmente.
O fallo será publicado na web de Búsola e fallado polo Consello de Redacción da Revista.

Coñécense os finalistas dos Premios Ánxel Casal da Edición de 2013

Desde a Asociación Galega de Editores:
“A Asociación Galega de Editores convoca anualmente os Premios Ánxel Casal da Edición en galego, galardóns que pretenden recoñecer o traballo realizado polos editores galegos ao longo do ano. A presentación de candidaturas e a primeira votación é realizada polos editores e, posteriormente, de entre os libros e proxectos finalistas, o xurado delibera e decide os premiados de cada unha das categorías.
O pasado día 14 de febreiro tivo lugar o reconto e traslado do resultado correspondente aos libros editados en galego durante o ano 2013 e o 17 de febreiro foille comunicado ese resultado aos editores e aos integrantes do xurado.
Do proceso resultaron finalistas:
Premio Ánxel Casal ao Libro de Ficción 2013: Acordes náufragos, de Antón Riveiro Coello; O derradeiro libro de Emma Olsen, de Berta Dávila; O corazón da Branca de Neve, de Francisco Castro, editados por Galaxia; O elefante branco, de Xesús Fraga editado por Tambre e A memoria da choiva, de Pedro Feijoo e Matarte lentamente, de Diego Ameixeiras, editados por Xerais.
Premio Ánxel Casal ao Libro de Poesía ou Teatro 2013 resultaron finalistas: Sobre ruínas, de Xesús Rábade Paredes, editado por Alvarellos; Espiral de sombras, de Xavier Seoane, editado por Kalandraka e Caderno do Nilo, de Cesáreo Sánchez Iglesias, editado por Xerais.
Premio Ánxel Casal ao Libro de Non Ficción 2013: Cantares Gallegos, hoxe. Unha lectura actualizada de Rosalía de Castro, de María Pilar García Negro, editado por Alvarellos; Corasons, do Colectivo Corasons, editado por Kalandraka; Historia da Música en Galicia, de Lorena López Cobas, editado por Ouvirmos; e Tastarabás. Enciclopedia de Brinquedos Tradicionais, de Antón Cortizas, editado por Xerais.
Premio Lois Tobío á Tradución 2013: Ulises, traducido por María Alonso, Eva Almazán, Xavier Queipo e Antón Vialle, editado por Galaxia; Un ianqui na corte do rei Artur, traducido por Carlos Acevedo, editado por Kalandraka; Tonino, traducido por Yolanda Castaño, editado por OQO; A arte da Guerra de Sun Zi, traducido por Xulio Ríos e editado por Teófilo Edicións; Eneida, traducido por Xoán Fuentes Castro, editado por Toxosoutos e Astérix e os pictos, traducido por Xavier Senín e Isabel Soto, editado por Xerais.
Premio Isaac Díaz Pardo ao Libro Ilustrado 2013: Nicomedes o Pelado, ilustrado por David Pintor e Pan de millo, ilustrado por Dani Padrón, editados por Kalandraka; Oliver Twist, ilustrado por Daniela Volpari, editado por Baía.
Premio Neira Vilas ao Libro Infantil e Xuvenil 2013, resultaron finalistas: As dúas casas de Alicia, de Christelle Vallat, traducido por Marica Campo, e O galo Ernesto, de Mon Daporta, editados por Baía; A pantasma da casa da Matanza, de Miro Villar, editado por Biblos; Xogos musicais, de Luis Prego e Marta Iglesias e Tambo, de Laura García Ferro e Victor Castro Martínez, editados por Cumio; O Carnaval dos animais, de José Antonio Abad e João Vaz de Carvalho e Pan de millo, de Migallas e Dani Padrón, editados por Kalandraka; Montañas na cama, de Maricuela, editado por OQO; O elefante branco, de Xesús Fraga, editado por Tambre; Bágoa de Lúa, de Sabela González, editado por Galaxia e Un rato díxolle á Lúa, de Antonio García Teijeiro, editado por Xerais.
Premio Xosefa Iglesias Villaverde ao Libro Educativo 2013: Historia dos bonobos con lentes, de Adela Turín e Nella Bosnia, editado por Kalandraka; Historia da literatura galega. Das orixes a 1853, de Xosé Ramón Pena Sánchez e Vento e Chuvia. Mitoloxía da Antiga Gallaecia, de Manuel Gago, editados por Xerais.
Premio Rosalía de Castro á Iniciativa Editorial 2013: Recursos educativas da Aula Virtual Baía da editorial Baía; Tastarabás. Enciclopedia de Brinquedos tradicionais, de Xerais; o Proxecto Corasons, de Kalandraka e a serie de animación Cocorico, de OQO.
– Por último, na categoría ao Premio Xosé María Álvarez Blázquez ao autor/autora ou colectivo de autores en lingua Galega 2013 resultaron finalistas Berta Dávila, Manuel Gago e Xosé Neira Vilas.
A entrega dos Premios da Edición terá lugar no Liceo de Betanzos o próximo 21 de marzo.”

Luís Antonio Pérez gaña o XI Premio Pura e Dora Vázquez de Narración con O trasno de Bóveda e a chave máxica, e convocado o XI Premio Pura e Dora Vázquez de Ilustración

O escritor Luís Antonio Pérez (Ourense, 1966) coa obra O trasno de Bóveda e a chave máxica (presentado baixo o lema Paula Reis Velzer), foi o gañador da XI edición do Premio Pura e Dora Vázquez de Narración, dotado con 1.500 euros, que convoca a Deputación de Ourense. O xurado deu a coñecer o fallo esta tarde trala reunión mantida no Centro Cultural “Marcos Valcárcel” da Deputación de Ourense, destacando da obra premiada “o despregue imaxinativo e a súa adecuación tanto para o público infantil como xuvenil”. O xurado salienta asemade a importancia da narrativa coloquial da obra e o seu vocabulario, así como a narración fluída que entronca coa cultura propia de Galicia e, sinaladamente, de Ourense. Tamén destaca o xurado que se trata dunha obra que, pola súa trama, mantén unha atención constante do lector dende o principio ao fin, e, en xeral, de todos os traballos presentados salienta o alto nivel dos mesmos cualificándoos como “emocionantes”. Segundo a normativa do premio, a obra gañadora será enviada aos interesados en participar no XI Premio Pura e Dora Vázquez de Ilustración, para o cal a Deputación de Ourense abre a convocatoria para este certame dende hoxe. A esta modalidade de ilustración poderán concorrer os ilustradores que presenten os seus traballos, inéditos e orixinais -non menos de dez ilustracións-, que se axusten ás bases do premio e que tomen como base o texto premiado de Luis Antonio Pérez. Nesta modalidade establécese un premio de 1.500 euros, e a data límite para presentar os traballos é o 30 de marzo de 2014.
O xurado do XI Premio Pura e Dora Vázquez de Narración estivo presidido por Avelino García Ferradal, deputado de Cultura da Deputación de Ourense, e integrado por José Manuel Fernández López, Jesús Manuel García Díaz, María Rosa González Méndez e Xosé Manuel Cid Fernández, actuando como secretaria Ana María Malingre Rodríguez.

Convocado o VII Premio Internacional Compostela para álbums ilustrados

BASES

“O Departamento de Educación do Concello de Santiago de Compostela, en colaboración coa editorial Kalandraka, e no marco da súa XIV Campaña de Animación á Lectura, convoca o VII Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados, coas seguintes bases:

1. Poderán optar ao VII Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados todas as obras que se poidan incluír na categoría de álbum ilustrado: un libro no que o relato se conta a través de imaxes e textos, de tal maneira que ambos os dous se complementen.
2. As obras poderán ser presentadas en calquera das linguas oficiais da Península Ibérica e deberán ser orixinais e inéditas. Non se admitirán aquelas que sexan adaptación doutros orixinais ou as obras que fosen premiadas ou mencionadas noutros concursos.
3. Poderán participar unha ou varias persoas, autores/as de texto e ilustración de calquera nacionalidade. Queda excluído o persoal da editorial Kalandraka.
4. Os proxectos poderán presentarse en calquera tamaño, técnica e formato, pero a extensión non deberá superar as 40 páxinas interiores (sen contar gardas nin cubertas).
5. Os/As autores/as que opten ao premio deberán presentar: – Cinco copias do texto. – Tres ilustracións orixinais e cinco fotocopias en cor de cada unha delas. No caso de utilizarse técnica dixital, admitiranse impresións da obra en alta resolución. – Unha maqueta acabada do proxecto que se presenta.
6. Nas obras non deberá figurar o nome dos/as autores/as, senón un lema ou pseudónimo. Os datos persoais dos participantes achegaranse nun sobre pechado: no seu exterior indicarase o título da obra e o lema ou pseudónimo, e no seu interior o nome ou nomes completos, enderezo postal, teléfono de contacto e enderezo electrónico. Dentro do sobre tamén se incluirán unha fotocopia do DNI ou pasaporte, así como unha breve recensión biográfica.
7. Os traballos serán remitidos ou entregados no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela (Rúa do Presidente Salvador Allende núm. 4, 15705 Santiago de Compostela. A Coruña. España). No sobre especificarase obrigatoriamente VII Premio Internacional COMPOSTELA para Álbums Ilustrados. Nos sobres que se entreguen a través de axencias de transportes non deben aparecer os nomes dos autores/as.
8. O prazo de presentación de orixinais ábrese coa publicación destas bases e remata o 7 de marzo de 2014. O selo postal non debe ser posterior á data do último día de entrega. A decisión do xurado farase pública na primeira quincena de abril, Mes do Libro, no marco da XIV Campaña de Animación á Lectura que organiza o Departamento de Educación do Concello de Santiago de Compostela.
9. O xurado estará composto por persoas de recoñecido prestixio na área da literatura e da ilustración infantil. Actuará de secretario/a unha persoa que designen as entidades organizadoras. O premio poderá declararse deserto e a decisión do xurado será inapelable.
10. Establécese un único premio, dotado de 9.000 €, en concepto de adianto polos dereitos de autor. A concesión da subvención queda condicionada á existencia de crédito na partida económica 020.32100.48901 dos orzamentos do ano 2014. O premio está suxeito á retención do IRPF do 19%, segundo o disposto no artigo 101.3 da Lei 35/2006 de 28 de novembro, do Imposto da Renda das Persoas Físicas, ou do 24% no caso de non residentes. O importe do premio non se fará efectivo ata que o/a autor/a ou os/as autores/as entreguen a obra rematada para a súa publicación. A obra premiada publicarase en todas as linguas oficiais peninsulares (galego, catalán, éuscaro, castelán e portugués) pola editorial Kalandraka no mes de outubro do ano 2014 e, para tal efecto, asinaranse os respectivos contratos de edición. Asimesmo, a editorial terá prioridade de publicación daqueles traballos que teñan recibido mención especial do xurado. Este dereito terá vixencia durante un ano, despois do cal o autor/es poderán dispoñer libremente das súas obras.
11. O/A autor/a (ou autores/as) comprométese a entregar a obra rematada antes do 2 de setembro do 2014.
12. Os/as autores/as poderán solicitar a devolución dos orixinais non seleccionados. Terán que indicalo na propia plica ou comunicalo por escrito no enderezo de correo electrónico premiocompostela@kalandraka.com durante o prazo dun mes dende o fallo do xurado, e asumirán os custes de envío. A tal efecto, facilitaráselles aos interesados un número de conta onde facer os ingresos correspondentes para o pago dos portes. Transcorrido ese tempo, as obras non reclamadas serán destruídas.
13. Os organizadores non se comprometen a manter correspondencia postal nin telefónica sobre os orixinais non premiados, nin sobre a interpretación e aplicación deste regulamento.
14. Se nestas bases quedase algunha cuestión sen precisar, será establecida polo xurado ou, no seu defecto, pola organización do certame. A participación neste certame implica o coñecemento e a aceptación íntegra destas bases.”

Convocado o VI Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados

“O Departamento de Educación do Concello de Santiago e Kalandraka Editora convocan o VI Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados, cunha dotación económica única de 9.000 euros en concepto de adianto polos dereitos de autor. O prazo de presentación dos traballos concluirá o 1 de marzo de 2013 e o fallo do xurado darase a coñecer arredor do 2 de abril, no marco do Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil e das actividades da XIII Campaña de Animación á Lectura do Concello de Santiago.
Ao Premio Internacional Compostela poden optar autores e ilustradores de calquera nacionalidade que presenten obras orixinais e inéditas, escritas en calquera das linguas oficiais da Península Ibérica. As persoas interesadas en presentarse ao certame deberán enviar cinco copias do texto, tres ilustracións orixinais e cinco fotocopias en color de cada unha delas, xunto cunha maqueta acabada de todo o proxecto. O material, asinado baixo lema ou seudónimo, enviarase ao Rexistro Xeral do Concello de Santiago (rúa do Presidente Salvador Allende, 4, 15705 Santiago de Compostela).
Kalandraka publicará a obra premiada nas cinco linguas oficiais peninsulares -galego, castelán, catalán, éuscaro e portugués- en outubro de 2013. A editorial poderá publicar tamén os traballos que reciban unha mención especial. O xurado estará formado por profesionais de recoñecido prestixio na área da literatura e da ilustración infantil. As bases completas de participación no VI Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado pódense consultar aquí.” Desde Kalandraka.

Ángela Fernández Rey gaña o X Premio Pura e Dora Vázquez de Narración

A obra Por que está triste Miañas?, da escritora ourensá Ángela Fernández Rey, foi elixida por unanimidade polo xurado como gañadora da X edición do Premio Pura e Dora Vázquez de Narración, dotado con 1.500 euros, que convoca a Deputación de Ourense. O xurado deu a coñecer o fallo hoxe trala reunión mantida no Centro Cultural “Marcos Valcárcel” da Deputación de Ourense, destacando da obra premiada “o feito de que fomenta e transmite o sentido do compañeirismo, a amizade e a solidariedade entre os nenos”, e subliñando tamén “o áxil ritmo narrativo e cunha linguaxe perfectamente acaída para o público infantil”. O xurado destaca asemade a orixinalidade do enfoque narrador da obra, que radica en que transmite a través dos animais os valores máis destacados do ser humano. Sinala tamén o xurado que esta obra de Fernández Rey “sirve para poñer en valor o fomento da literatura dirixida aos máis novos e o xénero literario da fábula”, e “permitirá acadar un perfecto equilibro entre narración e ilustración”, pois este é un galardón que premia estas dúas facetas creativas: a literaria e a artística. Tamén destaca da obra o rápido ritmo narrativo da historia, que “atrapa” ao lector de principio a fin, cuns diálogos moi ben conseguidos. Para Ángela Fernández Rey este é o seu primeiro premio literario. Segundo a normativa do premio, a obra gañadora será enviada aos interesados en participar no X Premio Pura e Dora Vázquez de Ilustración, para o cal a Deputación de Ourense abre a convocatoria dende hoxe. A esta modalidade de ilustración poderán concorrer os ilustradores que presenten os seus traballos, inéditos e orixinais -non menos de dez ilustracións-, tomando como base o texto premiado de Ángela Fernández Rey. Nesta modalidade establécese un premio de 1.500 euros, e a data límite para presentar os traballos é o 20 de decembro de 2012. O xurado do X Premio Pura e Dora Vázquez de Narración estivo presidido por Avelino García Ferradal, e integrado por José Manuel Fernández López, José Antonio Santos Guede, Isabel Almuíña González e Celia Díaz Núñez (gañadora da edición 2011), actuando como secretario Fernando R. Méndez, responsable de Comunicación da Deputación de Ourense.” Desde a Deputación de Ourense.

Convocada a X edición do Premio de ilustración e narración Pura e Dora Vázquez

De conformidade co que acordou a Xunta de Goberno desta Deputación, na sesión do día 22 de xuño de 2012, convócase a X edición do Premio de ilustración e narración Pura e Dora Vázquez de literatura infantil e xuvenil, nas modalidades de narración e ilustración, dotado con 3.000,00 € para a totalidade das súas modalidades, que se rexerá polas contías económicas de cada unha delas, que se indican deseguido e con suxeición ás seguintes bases:

A) Bases modalidade narración:
1.- A este premio poderán concorrer todos aqueles autores de calquera nacionalidade que presenten os seus orixinais en lingua galega. Os textos presentados han de ser inéditos e totalmente orixinais.
2.- De cada orixinal presentaranse seis copias, en papel tamaño folio ou en holandesa, mecanografados a dobre espazo e só por unha cara, antes do día 12 de setembro de 2012, no Rexistro Xeral da Excma. Deputación Provincial de Ourense, rúa do Progreso, 32, 32003, Ourense.
3.- Co orixinal, que se presentará baixo lema, achegaranse, en sobre pechado, o nome completo, enderezo e teléfono do autor, así como o título do libro, indicando no sobre: para o X Premio Pura e Dora Vázquez.
4.- Para esta modalidade de narración establécese un premio de 1.500 euros.
5.- O xurado estará composto polos seguintes membros: o presidente da Excma. Deputación de Ourense (ou persoa, para o efecto, na que el delegue) e catro vogais escollidos dos distintos ámbitos da cultura de Galicia. Actuará de secretario o da Deputación ou persoa en quen delegue (con voz e sen voto).
6.- A composición do xurado darase a coñecer en data que se comunicará oportunamente e este emitirá o seu ditame ou resolución no mes de outubro de 2012.
7.- O acto de entrega do X Premio Pura e Dora Vázquez, nesta modalidade de narrativa, será o día, no lugar e á hora que se comunicarán oportunamente.
8.- O premio poderá ser declarado deserto, no caso de que o xurado así o considere, e a decisión deste será inapelable.
9.- A Excma. Deputación de Ourense, que se reserva tódolos dereitos de edición sobre a obra premiada en tódalas linguas do Estado, coa posibilidade de cederlles tales dereitos a terceiros, poderá publicar esta sen limitación do número de exemplares nin de edicións. Os cinco mil primeiros exemplares vendidos estarán libres do pagamento de dereitos de autor. O beneficiario do premio, que se compromete a renunciar, expresamente, a calquera pretensión sobre os devanditos dereitos, recibirá gratuitamente vinte exemplares da obra premiada.
10.- Os orixinais non premiados poderán retirarse nos dous meses seguintes ó veredicto. Os que non se retiren, serán destruídos. A participación nesta convocatoria requirirá a aceptación das normas contidas nestas bases, así como as decisións do xurado, que se teña designado, que serán inapelables.

B) Modalidade ilustración:
1.- Poderán concorrer ó premio tódolos ilustradores de calquera nacionalidade que presenten as súas ilustracións inéditas e orixinais, non menos de dez, tomando como base o texto premiado na modalidade de narración deste X Premio Pura e Dora Vázquez e a el referidas.
2.- O conxunto de ilustracións orixinais serán presentadas antes do día 20 de decembro de 2012, no Rexistro Xeral da Excma. Deputación de Ourense, rúa do Progreso, 32, 32003,
Ourense.
3.- Coas ilustracións, que se presentarán, no seu conxunto, baixo lema, achegarase, en sobre pechado, o nome completo, enderezo e teléfono do autor.
4.- Para esta modalidade de ilustración establécese un premio de 1.500 euros.
5.- O xurado estará formado polos seguintes membros: o presidente da Excma. Deputación de Ourense (ou persoa que el designe oportunamente) e catro vogais escollidos dos distintos ámbitos da Cultura de Galicia. Actuará de secretario o da Deputación ou persoa en quen delegue (con voz e sen voto).
6.- A composición do xurado darase a coñecer, así como o ditame ou resolución deste, en datas, que se comunicarán, oportunamente, nos medios de comunicación.
7.- O premio poderá ser declarado deserto, no caso no que o xurado así o considere, e a decisión deste será inapelable.
8.- A Excma. Deputación de Ourense, como propietaria das obras, resérvase tódolos dereitos de edición sobre as obras premiadas, en tódolos ámbitos e linguas do Estado, coa posibilidade de cederlles tales dereitos a terceiros, e poderá libremente publicar estas sen limitación de número nin de edicións. O beneficiario ou beneficiarios do premio comprométense a renunciar, expresamente, a calquera pretensión sobre os dereitos da obra ou das obras relativas ós cinco mil primeiros exemplares. O premiado recibirá gratuitamente vinte exemplares.
9.- Os orixinais non premiados poderán retirarse na Excma. Deputación de Ourense, nos dous meses seguintes á resolución do premio. Aqueles que así non se retiren, poderán ser destruídos. A participación nesta convocatoria e modalidade de ilustración requirirá a aceptación das normas contidas nestas bases, así como as decisións do xurado que se teña designado, que serán inapelables.
Promoción da lectura:
A Excma. Deputación de Ourense publicará a obra premiada, tanto o texto como as ilustracións, e distribuirá gratuitamente os exemplares necesarios para os centros de lectura da provincia de Ourense (bibliotecas, centros de ensinanza, asociacións e entidades culturais).

Ourense, 25 de xuño de 2012. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.