Convocado o V Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados

O Departamento de Educación do Concello de Santiago e Kalandraka convocan o V Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados, cunha dotación económica única de 9.000 euros en concepto de adianto polos dereitos de autor. O prazo de presentación dos traballos rematará o 2 de marzo de 2012 e o fallo do xurado darase a coñecer en torno ao 2 de abril, no marco do Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil e das actividades da XII Campaña de Animación á Lectura do Concello de Santiago. As bases completas pódense descargar aquí: V Premio Internacional Compostela Álbumes Ilustrados.

Convocado o IX Premio de narración e ilustración infantil e xuvenil Pura e Dora Vázquez

A Deputación de Ourense convoca o IX Premio de Narración e Ilustración Infantil e Xuvenil Pura e Dora Vázquez, coas seguintes bases:

MODALIDADE DE NARRACIÓN

– 1. A este premio poderán concorrer todos aqueles autores de calquera nacionalidade que presenten os seus orixinais en lingua galega. Os textos presentados han de ser inéditos e totalmente orixinais.
– 2. De cada orixinal presentaranse seis copias, en papel tamaño folio ou en holandesa, meconagrafados a dobre espacio e só por unha cara, antes do día 12 de setembro do ano en curso, no Rexistro xeral da Excma. Deputación Provincial de Ourense (Rúa do Progreso, 32, 32003. Ourense).
– 3. Co orixinal, que se presentará baixo lema, achegaranse, en sobre pechado, o nome completo, enderezo e teléfono do autor, así como o título do libro, indicando no sobre: para o IX Premio Pura e Dora Vázquez.
– 4. Para esta modalidade de narración establécese un premio de 3.000 euros.
– 5. O xurado estará composto polos seguintes membros: O Sr. Presidente da Excma. Deputación de Ourense (ou persoa, para o efecto, en que el delegue) e catro vocais escollidos dos distintos ámbitos da Cultura de Galicia. Actuará de Secretario o da Deputación ou persoa en quen delegue (con voz e sen voto).
– 6. A composición do xurado darase a coñecer en data que se comunicará oportunamente e este emitirá o seu dictame ou resolución no mes de outubro do ano en curso.
– 7. O acto de entrega do IX Premio Pura e Dora Vázquez, nesta modalidade de narrativa, será o día, no lugar e á hora que se comunicarán oportunamente.
– 8. O premio poderá ser declarado deserto, no caso que o xurado así o considere, e a decisión deste será inapelable.
– 9. A Excma. Deputación de Ourense, que se reserva tódolos dereitos de edición sobre a obra premiada en tódalas linguas do Estado, coa posibilidade de cederlles tales deretos a terceiros, poderá publicar esta sen limitación do número de exemplares nin de edicións. Os cinco mil primeiros exemplares vendidos estarán libres do pagamento de dereitos de autor. O beneficiario do premio, que se compromete a renunciar, expresamente, a calquera pretensión sobre os devanditos dereitos, recibirá gratuitamente cen exemplares da obra premiada.
– 10. Os orixinais non premiados poderán retirarse nos dous meses seguintes ó veredicto. Os que non se retiren, serán destruídos.
A participación nesta convocatoria requirirá a aceptación das normas contidas nas presentes bases, así como as decisións do xurado, que se teña designado, que serán inapelables.

MODALIDADE DE ILUSTRACIÓN

– 1. Poderán concorrer ó premio tódolos ilustradores de calquera nacionalidade que presenten as súas ilustracións inéditas e orixinais, non menos de dez, tomando como base o texto premiado na modalidade de narración deste Premio Pura e Dora Vázquez e a el referidas.
– 2 O conxunto de ilustracións orixinais serán presentadas antes do día 20 de decembro, no Rexistro xeral da Excma. Deputación de Ourense (Rúa do Progreso, 32, 32003. Ourense).
– 3. Coas ilustracións, que se presentarán, no seu conxunto, baixo lema, achegarase, en sobre pechado, o nome completo, enderezo e teléfono do autor.
– 4. Para esta modalidade de ilustración establécese un premio de 3.000 euros.
– 5. O xurado estará formado polos seguintes membros: o Presidente da Excma. Deputación de Ourense (ou persoa que el designe oportunamente) e catro vocais escollidos dos distintos ámbitos da Cultura de Galicia. Actuará de Secretario o da Deputación ou persoa en quen delegue (con voz e sen voto).
– 6. A composición do xurado darase a coñecer, así como o dictame ou resolución deste, en datas, que se comunicarán, oportunamente, nos medios de comunicación.
– 7 O premio poderá ser declarado deserto, no caso no que o xurado así o considere, e a decisión deste será inapelable.
– 8. A Excma. Deputación de Ourense, como propietaria das obras, resérvase tódolos dereitos de edición sobre as obras premiadas, en tódolos ámbitos e linguas do Estado, coa posibilidade de cederlles tales dereitos a terceiros, e poderá libremente publicar estas sen limitación de número nin de edicións. O beneficiario ou beneficiarios do premio comprométense a renunciar, expresamente, a calquera pretensión sobre os dereitos da obra ou das obras relativas ós cinco mil primeiros exemplares. O premiado ou premiadas recibirán gratuitamente cen exemplares.
– 9. Os orixinais non premiados poderán retirarse na Excma. Deputación de Ourense, nos dous meses seguintes á resolución do premio. Aqueles que así non se retiren, poderán ser destruidos.
A participación nesta convocatoria e modalidade de ilustración requirirá a aceptación das normas contidas nas presentes bases, así como as decisión do xurado que se teña designado, que serán inapelables.

Convocado o IV Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados

O Departamento de Educación do Concello de Santiago e a editorial Kalandraka convocan o IV Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados, cunha dotación económica única de 12.000 euros en concepto de adianto polos dereitos de autor. O prazo de presentación dos traballos rematará o 28 de febreiro de 2011 e o fallo do xurado darase a coñecer o 1 de abril, previo á celebración do Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil, e no marco das actividades da XI Campaña de Animación á Lectura que organizan o Concello de Santiago e Kalandraka. O prestixioso artista italiano Roberto Innocenti (Florencia, 1940), ilustrador de obras como As aventuras de Pinocho, A historia de Erika ou A casa, e galardoado co Premio Hans Christian Andersen en 2008, será un dos membros do xurado do certame. Toda a información pódese descargar aquí: Bases IV Premio Internacional Compostela.