Convocado o VII Premio Internacional Compostela para álbums ilustrados

BASES

“O Departamento de Educación do Concello de Santiago de Compostela, en colaboración coa editorial Kalandraka, e no marco da súa XIV Campaña de Animación á Lectura, convoca o VII Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados, coas seguintes bases:

1. Poderán optar ao VII Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados todas as obras que se poidan incluír na categoría de álbum ilustrado: un libro no que o relato se conta a través de imaxes e textos, de tal maneira que ambos os dous se complementen.
2. As obras poderán ser presentadas en calquera das linguas oficiais da Península Ibérica e deberán ser orixinais e inéditas. Non se admitirán aquelas que sexan adaptación doutros orixinais ou as obras que fosen premiadas ou mencionadas noutros concursos.
3. Poderán participar unha ou varias persoas, autores/as de texto e ilustración de calquera nacionalidade. Queda excluído o persoal da editorial Kalandraka.
4. Os proxectos poderán presentarse en calquera tamaño, técnica e formato, pero a extensión non deberá superar as 40 páxinas interiores (sen contar gardas nin cubertas).
5. Os/As autores/as que opten ao premio deberán presentar: – Cinco copias do texto. – Tres ilustracións orixinais e cinco fotocopias en cor de cada unha delas. No caso de utilizarse técnica dixital, admitiranse impresións da obra en alta resolución. – Unha maqueta acabada do proxecto que se presenta.
6. Nas obras non deberá figurar o nome dos/as autores/as, senón un lema ou pseudónimo. Os datos persoais dos participantes achegaranse nun sobre pechado: no seu exterior indicarase o título da obra e o lema ou pseudónimo, e no seu interior o nome ou nomes completos, enderezo postal, teléfono de contacto e enderezo electrónico. Dentro do sobre tamén se incluirán unha fotocopia do DNI ou pasaporte, así como unha breve recensión biográfica.
7. Os traballos serán remitidos ou entregados no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela (Rúa do Presidente Salvador Allende núm. 4, 15705 Santiago de Compostela. A Coruña. España). No sobre especificarase obrigatoriamente VII Premio Internacional COMPOSTELA para Álbums Ilustrados. Nos sobres que se entreguen a través de axencias de transportes non deben aparecer os nomes dos autores/as.
8. O prazo de presentación de orixinais ábrese coa publicación destas bases e remata o 7 de marzo de 2014. O selo postal non debe ser posterior á data do último día de entrega. A decisión do xurado farase pública na primeira quincena de abril, Mes do Libro, no marco da XIV Campaña de Animación á Lectura que organiza o Departamento de Educación do Concello de Santiago de Compostela.
9. O xurado estará composto por persoas de recoñecido prestixio na área da literatura e da ilustración infantil. Actuará de secretario/a unha persoa que designen as entidades organizadoras. O premio poderá declararse deserto e a decisión do xurado será inapelable.
10. Establécese un único premio, dotado de 9.000 €, en concepto de adianto polos dereitos de autor. A concesión da subvención queda condicionada á existencia de crédito na partida económica 020.32100.48901 dos orzamentos do ano 2014. O premio está suxeito á retención do IRPF do 19%, segundo o disposto no artigo 101.3 da Lei 35/2006 de 28 de novembro, do Imposto da Renda das Persoas Físicas, ou do 24% no caso de non residentes. O importe do premio non se fará efectivo ata que o/a autor/a ou os/as autores/as entreguen a obra rematada para a súa publicación. A obra premiada publicarase en todas as linguas oficiais peninsulares (galego, catalán, éuscaro, castelán e portugués) pola editorial Kalandraka no mes de outubro do ano 2014 e, para tal efecto, asinaranse os respectivos contratos de edición. Asimesmo, a editorial terá prioridade de publicación daqueles traballos que teñan recibido mención especial do xurado. Este dereito terá vixencia durante un ano, despois do cal o autor/es poderán dispoñer libremente das súas obras.
11. O/A autor/a (ou autores/as) comprométese a entregar a obra rematada antes do 2 de setembro do 2014.
12. Os/as autores/as poderán solicitar a devolución dos orixinais non seleccionados. Terán que indicalo na propia plica ou comunicalo por escrito no enderezo de correo electrónico premiocompostela@kalandraka.com durante o prazo dun mes dende o fallo do xurado, e asumirán os custes de envío. A tal efecto, facilitaráselles aos interesados un número de conta onde facer os ingresos correspondentes para o pago dos portes. Transcorrido ese tempo, as obras non reclamadas serán destruídas.
13. Os organizadores non se comprometen a manter correspondencia postal nin telefónica sobre os orixinais non premiados, nin sobre a interpretación e aplicación deste regulamento.
14. Se nestas bases quedase algunha cuestión sen precisar, será establecida polo xurado ou, no seu defecto, pola organización do certame. A participación neste certame implica o coñecemento e a aceptación íntegra destas bases.”

Convocado o VI Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados

“O Departamento de Educación do Concello de Santiago e Kalandraka Editora convocan o VI Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados, cunha dotación económica única de 9.000 euros en concepto de adianto polos dereitos de autor. O prazo de presentación dos traballos concluirá o 1 de marzo de 2013 e o fallo do xurado darase a coñecer arredor do 2 de abril, no marco do Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil e das actividades da XIII Campaña de Animación á Lectura do Concello de Santiago.
Ao Premio Internacional Compostela poden optar autores e ilustradores de calquera nacionalidade que presenten obras orixinais e inéditas, escritas en calquera das linguas oficiais da Península Ibérica. As persoas interesadas en presentarse ao certame deberán enviar cinco copias do texto, tres ilustracións orixinais e cinco fotocopias en color de cada unha delas, xunto cunha maqueta acabada de todo o proxecto. O material, asinado baixo lema ou seudónimo, enviarase ao Rexistro Xeral do Concello de Santiago (rúa do Presidente Salvador Allende, 4, 15705 Santiago de Compostela).
Kalandraka publicará a obra premiada nas cinco linguas oficiais peninsulares -galego, castelán, catalán, éuscaro e portugués- en outubro de 2013. A editorial poderá publicar tamén os traballos que reciban unha mención especial. O xurado estará formado por profesionais de recoñecido prestixio na área da literatura e da ilustración infantil. As bases completas de participación no VI Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado pódense consultar aquí.” Desde Kalandraka.

A obra Parvada leva o V Premio Compostela de Álbums ilustrados

“O V Premio Compostela de Álbums Ilustrados, convocado polo Concello de Santiago e a Editorial Kalandraka ten xa gañadores. O xurado seleccionaba onte a obra presentada co lema Parvada, dos mexicanos David Daniel Álvarez Hernández e Julia Díaz Garrido como gañadora desta edición. O traballo, que propón unha reflexión sobre a busca do progreso na sociedade, impúxose entre as 256 obras chegadas de 19 países que se presentaron a esta edición. Os gañadores levarán un premio de 9.000 euros e verán a súa obra publicada en castelán, galego, catalán, éuscaro e portugués. O xurado recomendou tamén a publicación da obra Seré…, de Daniela Iride Murgia.”

Convocado o V Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados

O Departamento de Educación do Concello de Santiago e Kalandraka convocan o V Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados, cunha dotación económica única de 9.000 euros en concepto de adianto polos dereitos de autor. O prazo de presentación dos traballos rematará o 2 de marzo de 2012 e o fallo do xurado darase a coñecer en torno ao 2 de abril, no marco do Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil e das actividades da XII Campaña de Animación á Lectura do Concello de Santiago. As bases completas pódense descargar aquí: V Premio Internacional Compostela Álbumes Ilustrados.

Convocado o IV Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados

O Departamento de Educación do Concello de Santiago e a editorial Kalandraka convocan o IV Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados, cunha dotación económica única de 12.000 euros en concepto de adianto polos dereitos de autor. O prazo de presentación dos traballos rematará o 28 de febreiro de 2011 e o fallo do xurado darase a coñecer o 1 de abril, previo á celebración do Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil, e no marco das actividades da XI Campaña de Animación á Lectura que organizan o Concello de Santiago e Kalandraka. O prestixioso artista italiano Roberto Innocenti (Florencia, 1940), ilustrador de obras como As aventuras de Pinocho, A historia de Erika ou A casa, e galardoado co Premio Hans Christian Andersen en 2008, será un dos membros do xurado do certame. Toda a información pódese descargar aquí: Bases IV Premio Internacional Compostela.