Bases do IV Certame de narración breve Mestre Manuel Gacio

1.- Poderá participar calquera mozo/a matriculado en educación Primaria ou ESO, segundo as seguintes categorías:
A: Alumnos/as de Primaria
B: Alumnos/as de Secundaria
2.- En ambas categorías a extensión máxima será de 5.000 caracteres, espazos incluídos.
3.- Os textos versarán sobre o Pico Sacro e deberán estar escritos en lingua galega, orixinais e non premiados noutros concursos.
4.- Os orixinais presentaranse en formato PDF, en formato DIN-A4, en letra Times ou similar de corpo 12. Deben enviarse por correo electrónico ao seguinte enderezo: clmestremanuelgacio@gmail.com acompañados doutro documento onde figure a identidade do autor ou autora (Nome, enderezo, teléfono e correo electrónico) e título da obra, facendo constar no nome do documento o título da obra e a palabra PLICA. Os documentos PLICA serán custodiados pola asociación que non os dará a coñecer, preservando a identidade do autor/a ata despois da deliberación do xuri.
5.- Haberá dous premios por categoría, aínda que o xuri pode declarar deserto calquera deles no caso de considerar insuficiente a calidade dos textos.
Os premios serán:
Categoría A: Vale de 400 euros para libros e material escolar en libraría Lino de Lestedo, para o primeiro premio.
Segundo premio un vale de 200 euros para libros e material escolar en libraría Lino.
Categoría B. Os mesmos premios que na categoría A
6.- A data límite de recepción dos textos, remata o 30 de novembro de 2019.
7.- A composición do xuri darase a coñecer na páxina da asociación mestre Manuel Gacio.
8.- A asociación Mestre Manuel Gacio reservase o dereito de divulgación ou publicación dos textos premiados. Neste senso os autores renuncian a calquera compensación económica.
9.- O xuri e a asociación están facultados para tomar as decisións que consideren oportunas ante algún imprevisto non recollido nas presentes bases.”

Valentín Alvite gaña o premio Raíña Lupa de literatura infantil

Desde Sermos Galiza:
“”Unha novela de misterio presidida polo humor” vén de gañar o premio Raíña Lupa de literatura infantil e xuvenil concedido pola Deputación da Coruña. Titúlase Antía e Daren e os pequenos detectives e é obra de Valentín Alvite (Vimianzo, 1959).
O xurado salientou, ademais do misterio e o humor, “a orixinalidade da historia, que saes das liñas habituais da literatura infantil máis recente”. Retranca, léxico coidado e prosa moi áxil son outras características da peza de Alvite, quen antes publicou Don Nuno e outros relatos humorísticos (2003) e Relatos para sorrir (2017).
Ademais da obra gañadora, o xurado, do que fixeron parte a crítica Montse Pena, o debuxante Xosé Cobas, e as escritoras An Alfaya, Antonio Manuel Fraga e Xosé de Cea, decidiu declarar finalista A noite da deusa, de María López Sández (Lugo, 1973), quen “elabora unha xeneaoloxía feminista coa fusión de diferentes mitoloxías cun ollar contemporáneo”. López Sández publicou antes o ensaio Paisaxe e nación (2008) e as novelas A forma das nubes (2012) e O faro escuro (2015).
O premio Raíña Lupa, que convocou a súa edición número 12, está dotado con 6.500 euros.”

Bases do II Certame de poesía Torre de Caldaloba

BASES

PRIMEIRA.
Poderán concorrer ao certame todos os autores e autoras que o desexen, independentemente da súa finalidade, sempre que presenten as súas obras en lingua galega.
SEGUNDA.
Establécense as seguintes categorías:
Menores de 18 anos.
De 18 anos en diante.
TERCEIRA.
Establécense catro premios en función das categorías:
Para a categoría 1:
– 1º premio: Un lote de libros e unha tableta.
– 2º premio: Un lote de libros e un libro electrónico.
Para a categoría 2:
– 1º premio: 1.500 € máis a publicación da obra no prazo dun ano, contado a partir do fallo do xurado para poemarios que teñan unha extensión mínima de 300 versos e unha máxima de 600 versos.
– 2º premio: accésit máis a publicación da obra no prazo dun ano, contando a partir do fallo do xurado para poemarios que teñan unha extensión mínima de 300 e unha máxima de 600 versos.
Así mesmo, as persoas gañadoras recibirán unha figura conmemorativa e un diploma.
No caso dos nenos e nenas menores de idade, á hora de recibir o premio, a persoa gañadora estará acompañada polo seu pai, nai ou titor.
CUARTA.
Os poemas presentaranse escritos en lingua galega.
No caso dos menores de 18 anos, os poemas terán unha extensión máxima de 60 versos.
No caso de maiores de 18 anos, os poemas terán unha extensión mínima de 300 versos e máxima de 600 versos.
Presentaranse escritos a ordenador, a dobre espazo, por unha soa cara, con tamaño de letra 12, tipo «Arial».
Deberán ser orixinais, inéditos e non premiados en ningún outro concurso ou certame literario. A súa temática, métrica e rima será libre.
O incumprimento dalgunha destas condicións na obra premiada significaría a anulación da adxudicación e, logo, o xurado procedería a formular de novo a proposta de adxudicación ou declararía deserto o premio.
QUINTA.
O prazo de entrega remata o 4 de outubro de 2019.
Enviaranse tres copias dos traballos por correo ordinario, sen sinatura e cun lema á seguinte dirección:
Concello de Cospeito sito en Avda. Terra Chá n°29, Feira do Monte, 27377, Cospeito, Lugo
Nun sobre á parte e pechado constará o lema da obra que identifique o traballo, o pseudónimo e categoría do participante e, no seu interior, os datos do autor/a: nome, apelidos, idade, enderezo electrónico, número de teléfono, enderezo postal completo e declaración formal de que a obra se axusta ás normas contidas nas bases da convocatoria.
En caso de que as obras se envíen por vía electrónica farase a través da dirección www.concellodecospeito.sedelectronica.es, na que se indicará o lema do traballo e na que se achegará o arquivo en formato PDF co contido da obra. As persoas que opten por esta vía deben enviar por correo ordinario e nun sobre pechado o comentado anteriormente: o lema da obra que identifique o traballo, o pseudónimo e categoría do participante e, no seu interior, os datos do autor/a (nome, apelidos, idade, enderezo electrónico, número de teléfono, enderezo postal completo e declaración formal de que a obra se axusta ás normas contidas nas bases da convocatoria).
O xurado poderá eliminar por defecto de forma as obras presentadas que non se axusten ao disposto nesta base, unha vez requirida a documentación que falte e dado o preceptivo prazo de dez días para a corrección de erros (art. 68 da Lei 39/2015 do 1 de outubro).
Non se deben poñer os datos do remitente, senón os traballos serán nulos.
Cómpre destacar que só se abrirá o sobre do traballo premiado.
SEXTA.
De acordo coa Lei 15/1999 do 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal, os datos dos participantes serán tratados de forma confidencial co fin de garantir e protexer as liberdades públicas e os dereitos fundamentais das persoas físicas, así como a súa honra e a súa intimidade persoal e familiar.
SÉTIMA.
Os/as autores/as premiados/as convocaranse para o acto de entrega dos premios o día 14 de decembro de 2019 na sede do local social municipal de Pino.
OITAVA.
Formarán parte do tribunal con voz pero sen voto os seguintes:
– Presidente do tribunal: Alcalde-Presidente do Concello de Cospeito.
– Secretario do tribunal: Secretario da Corporación Municipal do Concello de Cospeito.
– Vogais do tribunal: Concelleira de Educación e Cultura do Concello de Cospeito, Presidente da Asociación Recreativa Cultural San Martiño de Pino, Secretaria da Asociación Recreativa Cultural San Martiño de Pino, ou persoas en quen deleguen.
O fallo será dado a coñecer o 29 de novembreo de 2019 a través dos medios de difusión e será comunicado ás persoas gañadoras. Os premios entregaranse nun acto convocado a tal fin o 14 de decembro de 2019.
O xurado con voto encargado de avaliar os traballos presentados estará composto por persoas de recoñecido prestixio no ámbito literario e a súa composición será dada a coñecer xunto coa emisión do resultado. Así mesmo, o xurado poderá declarar desertos algún ou todos os premios motivando para iso a súa resolución (art. 35 da Lei 39/2015 de 1 de outubro).
NOVENA.
As obras orixinais quedarán en poder do Concello de Cospeito, o cal se reserva os dereitos de explotación, produción, distribución, exposición, transformación, tradución ou calquera outro tratamento posterior do traballo, sempre sen ánimo de lucro.
As obras non premiadas poderán ser devoltas no prazo dun mes despois da proclamación das persoas premiadas. De non ser así, serán destruídas.
DÉCIMA.
Os concursantes, polo feito da súa participación, aceptan en todos os seus termos as presentes bases. Calquera outra circunstancia non prevista nas mesmas será resolta polo tribunal.”