Convocatoria do Concurso de Relatos de Muller Matilde Bares 2018

Desde o Concello de Bueu:
Primeiro. Beneficiarios
Esta convocatoria está dirixida a persoas físicas maiores de idade.
Segundo. Obxecto
O CIM de Bueu pretende fomentar a través da creación literaria a difusión do valor da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, a corresponsabilidade nas obrigacións familiares e sociais e o tratamento da Violencia de xénero. Non optarán a premio aqueles relatos que inclúan contidos sexistas ou que incidan na intolerancia en calquera dos seus aspectos.
Terceiro. Bases reguladoras
Bases e convocatoria que rexerán os premios con motivo do Día Internacional da Muller para a difusión do valor de igualdade e oportunidades entre mulleres e homes, corresponsabilidade en materia de obrigas familiares e tratamento de violencia de xénero.
Cuarto. Importe
Premio único de 1.500,00 € (aplicarase sobre a base do premio a correspondente retención do IRPF).
Quinto. Prazo de solicitudes
Co fin de garantir o anonimato, os traballos presentaranse segundo o procedemento seguinte:
• No Rexistro Xeral do Concello de Bueu, situado na rúa Eduardo Vincenti número 8. Código Postal 36930, Bueu. Pontevedra. Farase constar no sobre IX Concurso de Relatos de Muller Matilde Bares.
• Por correo postal dirixido ao Rexistro Xeral do Concello de Bueu nun sobre co título IX Certame de Relatos de Muller Matilde Bares. O selo que certifique a data de envío haberá de ser visible.
• As solicitudes podrán ser presentadas a partir da publicación do extracto das bases no BOP. También serán publicadas no taboleiro de anuncios da sede electrónica e naáp gina web do Concello para a súa consulta polas persoas interesadas.
• O prazo de presentación dos traballos rematará o 28 de decembro de 2018.
• Se a documentación estivese incompleta farase un requerimento dentro do prazo de dez días hábiles para a súa subsanación. Transcorrido o prazo e non realizada, a solicitude será desestimada.
Sexto. Outros datos
Os relatos só se poderán presentar en lingua galega. As persoas concursantes presentarán unha declaración xurada na que se manifeste que o seu relato é orixinal, inédito e non premiado con anterioridade en calquera outro concurso ou certame. Esta declaración presentarase nun sobre pechado titulado “Declaración xurada”. Os traballos presentaranse, debidamente paxinados, en soporte papel e en formato electrónico (CD/DVD), este último asinado pola persoa participante. Terán unha extensión non inferior a 20 folios nin superior a 40, escritos por unha soa cara, letra Times New Roman, tamaño 12 e interliñado 1,5. O incumprimento da letra ou do espírito deste apartado implicará a non aceptación do premio. Os relatos en papel entregaranse por duplicado, co título da obra, lema e sen firma.
Ademais, entregarabse nun sobre pechado co nome e apelidos, enderezo, número de teléfono, correo electrónico e fotocopia do DNI do autor/a. No exterior do sobre indicarase o título da obra e a lema do autor/a. O CD/DVD tendrá que presentarse asinado e incluír o relato en PDF. De apreciarse discrepancias entre a documentación presentada en papel e en formato electrónico, prevalecerá esta última. Cada autor/a poderá presentar o número de relatos que estime oportuno.

Bueu, a 8/05/2018.”

Convocado o VII Concurso de Relatos de Muller Matilde Bares polo Concello de Bueu

O Concello de Bueu convoca o VII Concurso de Relatos de Muller Matilde Bares, coas seguintes bases:
“- Participantes: Poderán participar homes e mulleres maiores de idade e residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.
Tema: Será libre, dentro da temática de muller. Non obstante, valorarase especialmente o tratamento da igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, a corresponsabilidade nas obrigas familiares e sociais e a violencia de xénero. Os criterios de valoración para elixir as obras premiadas serán a orixinalidade no tratamento do tema, a expresión literaria, a creatividade e a utilización dunha linguaxe non sexista.
Prazo de presentación: As obras teñen que ser presentadas -ou enviadas por correo- desde o 8 de marzo ata o 31 de maio ao Rexistro Xeral do Concello de Bueu (Eduardo Vincenti, 8, 36930 Bueu-Pontevedra), facendo constar no sobre CONCURSO DE RELATOS DE MULLER, MATILDE BARES.
Premio: O premio consiste nunha dotación económica de 1500 €. O premio darase a coñecer nun acto público ó que terá a obriga de asistir a persoa gañadora.
Condicións técnicas da obra: Os relatos só se poderán presentar no idioma galego. Os relatos serán orixinais e inéditos e non premiados con anterioridade en calquera outro concurso ou certame, para tales efectos, os concursantes realizarán unha declaración xurada na que se manifeste esta cuestión e que se presentará coa documentación requirida. Os traballos presentaranse en soporte papel e informático, debidamente paxinados. Terán unha extensión non inferior a 20 folios nin superior aos 40, escritos por unha soa cara, letra Times New Roman, tamaño 12 e interliñado 1,5. Os relatos entregaranse por cuadriplicado, co título da obra, lema e sen sinatura. Ademais, achegarase nun sobre pechado o nome e apelidos, enderezo, teléfono e fotocopia do DNI da autora/or. No exterior do sobre indicarase o título da obra e lema da autora/or. Cada autor/a, poderá presentar o número de relatos que estime conveniente.
Xurado: O xurado, designado polo CIM, estará integrado por tres membros de recoñecida relevancia no eido literario. Actuará coma secretaria do mesmo, con voz e sen voto, a directora do CIM. A decisión do xurado, que será inapelable, darase a coñecer no mes de xuño.
Devolución das obras: A obra premiada quedará en poder do Concello de Bueu, sendo do mesmo a titularidade dos dereitos e de publicación durante un ano. Os orixinais non premiados poderán retirarse no C.I.M. de Bueu, un mes despois de que se faga pública a decisión do xurado. Os que non se recollan neste prazo, serán destruídos.
Normas Finais:
O xurado do certame terá a competencia de resolver calquera circunstancia non prevista nas presentes bases. O concello de Bueu declina a responsabilidade que poida xurdir no caso de que o relato gañador faga referencia a persoas vivas e circunstancias reais das que non teña coñecemento, e non se faga referencia expresa á autorización dos interesados/as. Será responsable únicamente o/a autor/a. O concello de Bueu non se fará cargo dos custos económicos para a devolución das obras por correo das/os autoras/es que o soliciten. A participación neste certame supón a total aceptación das presentes bases.”