Eva Mejuto gaña o X Certame de Relatos de Mulleres Matilde Bares

Desde o Concello de Bueu:
Eva Mejuto resultou gañadora do X Certame de Relatos de Muller Matilde Bares coa obra titulada Matilde. O xurado, conformado por Álex Alonso, Pepa Mosteiro e Jorge García Marín, reuniuse este luns pola tarde nas dependencias do Centro de Información ás Mulleres, onde decidiron elixir este relato de entre os sete presentados. Del destacaron que “está escrito cunha gran sensibilidade e que enxalza a través da súa protagonista a vida e obra de Matilde Bares ao tempo que describe unha viaxe pola vila de Bueu e a súa realidade nos anos trinta”. Así mesmo, describen que “constitúe unha historia que contén unha grande carga emocional, do renacer cada día da desolación e alcanzar a esperanza”.
A autora pontevedresa farase cunha dotación económica de 1.500 euros e a publicación do libro. Este certame ten como obxectivos fomentar a igualdade entre homes e mulleres, a corresponsabilidade nas obrigas familiares e sociais e o debate arredor da violencia de xénero, e supón unha das principais liñas de actuación do goberno local en materia de igualdade.
O premio rende unha homenaxe a Matilde Bares, mestra de labor recoñecida que se esmerou na preparación de ata tres xeracións na vila morracense, ademais de organizar actividades culturais e grupos de teatro. Nos seus inicios, este concurso erixiuse como unha referencia no sector literario, e ten premiado a persoas destacables no campo da cultura e a novas voces. (…)”

Convocatoria do Concurso de Relatos de Muller Matilde Bares 2018

Desde o Concello de Bueu:
Primeiro. Beneficiarios
Esta convocatoria está dirixida a persoas físicas maiores de idade.
Segundo. Obxecto
O CIM de Bueu pretende fomentar a través da creación literaria a difusión do valor da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, a corresponsabilidade nas obrigacións familiares e sociais e o tratamento da Violencia de xénero. Non optarán a premio aqueles relatos que inclúan contidos sexistas ou que incidan na intolerancia en calquera dos seus aspectos.
Terceiro. Bases reguladoras
Bases e convocatoria que rexerán os premios con motivo do Día Internacional da Muller para a difusión do valor de igualdade e oportunidades entre mulleres e homes, corresponsabilidade en materia de obrigas familiares e tratamento de violencia de xénero.
Cuarto. Importe
Premio único de 1.500,00 € (aplicarase sobre a base do premio a correspondente retención do IRPF).
Quinto. Prazo de solicitudes
Co fin de garantir o anonimato, os traballos presentaranse segundo o procedemento seguinte:
• No Rexistro Xeral do Concello de Bueu, situado na rúa Eduardo Vincenti número 8. Código Postal 36930, Bueu. Pontevedra. Farase constar no sobre IX Concurso de Relatos de Muller Matilde Bares.
• Por correo postal dirixido ao Rexistro Xeral do Concello de Bueu nun sobre co título IX Certame de Relatos de Muller Matilde Bares. O selo que certifique a data de envío haberá de ser visible.
• As solicitudes podrán ser presentadas a partir da publicación do extracto das bases no BOP. También serán publicadas no taboleiro de anuncios da sede electrónica e naáp gina web do Concello para a súa consulta polas persoas interesadas.
• O prazo de presentación dos traballos rematará o 28 de decembro de 2018.
• Se a documentación estivese incompleta farase un requerimento dentro do prazo de dez días hábiles para a súa subsanación. Transcorrido o prazo e non realizada, a solicitude será desestimada.
Sexto. Outros datos
Os relatos só se poderán presentar en lingua galega. As persoas concursantes presentarán unha declaración xurada na que se manifeste que o seu relato é orixinal, inédito e non premiado con anterioridade en calquera outro concurso ou certame. Esta declaración presentarase nun sobre pechado titulado “Declaración xurada”. Os traballos presentaranse, debidamente paxinados, en soporte papel e en formato electrónico (CD/DVD), este último asinado pola persoa participante. Terán unha extensión non inferior a 20 folios nin superior a 40, escritos por unha soa cara, letra Times New Roman, tamaño 12 e interliñado 1,5. O incumprimento da letra ou do espírito deste apartado implicará a non aceptación do premio. Os relatos en papel entregaranse por duplicado, co título da obra, lema e sen firma.
Ademais, entregarabse nun sobre pechado co nome e apelidos, enderezo, número de teléfono, correo electrónico e fotocopia do DNI do autor/a. No exterior do sobre indicarase o título da obra e a lema do autor/a. O CD/DVD tendrá que presentarse asinado e incluír o relato en PDF. De apreciarse discrepancias entre a documentación presentada en papel e en formato electrónico, prevalecerá esta última. Cada autor/a poderá presentar o número de relatos que estime oportuno.

Bueu, a 8/05/2018.”

Convocado o VII Concurso de Relatos de Muller Matilde Bares polo Concello de Bueu

O Concello de Bueu convoca o VII Concurso de Relatos de Muller Matilde Bares, coas seguintes bases:
“- Participantes: Poderán participar homes e mulleres maiores de idade e residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.
Tema: Será libre, dentro da temática de muller. Non obstante, valorarase especialmente o tratamento da igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, a corresponsabilidade nas obrigas familiares e sociais e a violencia de xénero. Os criterios de valoración para elixir as obras premiadas serán a orixinalidade no tratamento do tema, a expresión literaria, a creatividade e a utilización dunha linguaxe non sexista.
Prazo de presentación: As obras teñen que ser presentadas -ou enviadas por correo- desde o 8 de marzo ata o 31 de maio ao Rexistro Xeral do Concello de Bueu (Eduardo Vincenti, 8, 36930 Bueu-Pontevedra), facendo constar no sobre CONCURSO DE RELATOS DE MULLER, MATILDE BARES.
Premio: O premio consiste nunha dotación económica de 1500 €. O premio darase a coñecer nun acto público ó que terá a obriga de asistir a persoa gañadora.
Condicións técnicas da obra: Os relatos só se poderán presentar no idioma galego. Os relatos serán orixinais e inéditos e non premiados con anterioridade en calquera outro concurso ou certame, para tales efectos, os concursantes realizarán unha declaración xurada na que se manifeste esta cuestión e que se presentará coa documentación requirida. Os traballos presentaranse en soporte papel e informático, debidamente paxinados. Terán unha extensión non inferior a 20 folios nin superior aos 40, escritos por unha soa cara, letra Times New Roman, tamaño 12 e interliñado 1,5. Os relatos entregaranse por cuadriplicado, co título da obra, lema e sen sinatura. Ademais, achegarase nun sobre pechado o nome e apelidos, enderezo, teléfono e fotocopia do DNI da autora/or. No exterior do sobre indicarase o título da obra e lema da autora/or. Cada autor/a, poderá presentar o número de relatos que estime conveniente.
Xurado: O xurado, designado polo CIM, estará integrado por tres membros de recoñecida relevancia no eido literario. Actuará coma secretaria do mesmo, con voz e sen voto, a directora do CIM. A decisión do xurado, que será inapelable, darase a coñecer no mes de xuño.
Devolución das obras: A obra premiada quedará en poder do Concello de Bueu, sendo do mesmo a titularidade dos dereitos e de publicación durante un ano. Os orixinais non premiados poderán retirarse no C.I.M. de Bueu, un mes despois de que se faga pública a decisión do xurado. Os que non se recollan neste prazo, serán destruídos.
Normas Finais:
O xurado do certame terá a competencia de resolver calquera circunstancia non prevista nas presentes bases. O concello de Bueu declina a responsabilidade que poida xurdir no caso de que o relato gañador faga referencia a persoas vivas e circunstancias reais das que non teña coñecemento, e non se faga referencia expresa á autorización dos interesados/as. Será responsable únicamente o/a autor/a. O concello de Bueu non se fará cargo dos custos económicos para a devolución das obras por correo das/os autoras/es que o soliciten. A participación neste certame supón a total aceptación das presentes bases.”