Convocado o XX Premio Xornalístico Puro Cora

El Progreso convoca o Premio Puro Cora en lembranza de tres xeracións de informadores e homes de empresa baixo cuxa dirección o diario percorreu os 85 primeiros anos do seu Centenario, celebrado en 2008: Purificación de Cora y Más-Villafuerte, Purificación de Cora Sabater e Purificación de Cora Paradela. O premio rexerase de acordo coas seguintes bases:

O Premio Puro Cora concederase anualmente a aquela persoa que a criterio do xurado teña contribuído a ennobrecer o papel dos medios de comunicación en calquera das súas facetas, tanto a nivel nacional como internacional e con anterioridade a esta convocatoria.
Para a XX edición do premio, os colexios profesionais, academias, asociacións da Prensa, clubes de xornalistas, medios de comunicación ou calquera outra institución ou asociación legalmente constituída poderán presentar as candidaturas que consideren oportunas ata o 31 de decembro de 2012.
En cada proposta deberá facerse constar quen a promove, os méritos que a avalan e unha breve biografía do candidato.
O premio, único e indivisible, é de 10.000 € e trofeo.
O xurado, ao fronte do cal estará como presidente vitalicio o do Consello de Administración de El Progreso, fará público o seu ditame o día 2 de febreiro de 2013, aniversario do nacemento do fundador do diario.
A presentación de candidaturas implica a aceptación destas bases. O xurado poderá propoñer candidaturas e resolver sobre calquera eventualidade.”

El Progreso convoca a 19 edición do premio Puro Cora

El Progreso ven de convocar o XIX Premio Xornalístico Puro Cora, que premiará con 10.000 euros o mellor artigo en galego ou en castelán de entre os que concorran. Os textos terán que ser publicados por primeira vez entre o 2 de febreiro e o 15 de decembro de 2011 en medios de comunicación escritos e deberán estar asinados polo seu autor.
O tema do é libre, aínda que o xurado valorará especialmente aqueles que atendan á solidariedade, a comprensión entre vos homes e a defensa dos valores democráticos.
Os traballos dos aspirantes deberán ser remitidos por cuadriplicado e cun sobre cos seus datos persoais ao diario El Progreso, situado na Rúa Puro Cora, 3, 27002 de Lugo. O prazo para a recepción de orixinais remata o 30 de decembro de 2011.
Cada membro do xurado poderá propor cantos traballos considere merecedores do premio, un galardón único e indivisible que estará dotado con 10.000 euros. O xurado, presidido de forma vitalicia por quen ostente a presidencia do Progreso, dará a coñecer o fallo o 2 de febreiro de 2012, ao chegar o aniversario do nacemento do fundador do diario, Purificación de Cora y Más Villafuerte.”