No interior do vento, de Xurxo Alonso, gaña o XXII Premio de Poesía Avelina Valladares

Desde Fervenzas Literarias:
“O poeta vilagarcián Xurxo Alonso vén de gañar o XXII Premio de Poesía Avelina Valladares, que organiza o Concello da Estrada dende o ano 1997, polo seu poemario No interior do vento. Alonso recunca co Avelina Valladares, que xa acadara no ano 2000 co seu libro Dime, Alexandría.
O xurado desta edición estivo composto por Guadalupe Porto, Neves Soutelo, Rosalía Morlán e David Otero, actuando como secretaria do mesmo Dolores Araújo.
O xurado, que seleccionou No interior do vento gañadora do XI Certame por maioría, destacou que se trata dun poemario cun interesante uso da linguaxe onde a explosión expresiva persegue a coherencia. Harmonía a diferentes ritmos onde a singularidade motiva a construción comprensiva dende a diversidade temática dos poemas e na que os versos demandan a complicidade lectora. En resumo, un vento con contido para que a lectora e o lector sexan quen de lle dar a forma precisa. (…)”

Bases do XXII Premio de poesía Avelina Valladares

PRIMEIRA
Poderán concorrer ao premio todas as persoas autoras, de calquera nacionalidade, que presenten os orixinais escritos en lingua galega e acordes coa normativa oficial vixente. Os textos presentados deberán ser inéditos.
SEGUNDA
Os orixinais presentaranse por quintuplicado acompañados dun CD, onde se incluirá a obra en formato PDF. O tema e a forma serán libres, mais os textos deberán contar cun mínimo de 300 versos e cun máximo de 800. Deberanse remitir, antes do 4 de maio de 2018, ao seguinte enderezo: XXII Premio de Poesía Avelina Valladares, Concello da Estrada, praza da Constitución, 1, 36680 A Estrada, Pontevedra.
TERCEIRA
Con cada orixinal, que se deberá entregar baixo lema, xuntarase nun sobre pechado o nome completo, a copia do DNI, o enderezo e o teléfono do autor ou autora.
Presentarase na plica unha declaración xurada en que se indique que a persoa que concorre ao premio está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa seguridade social, que non está incursa na prohibición da percepción de obrigas públicas e, en xeral, que cumpre os requisitos do artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
CUARTA
A dotación económica será de 2.000 €, que se outorgarán indivisiblemente nun único premio.
QUINTA
O xurado estará composto por cinco membros escolleitos/as entre recoñecidas figuras do mundo da cultura. Cada un dos grupos políticos representados na corporación propoñerá un membro. Contará tamén cun/cunha secretario/a, con voz e voto, en representación do Concello da Estrada. O premio entregarase por maioría de votos.
SEXTA
A composición do xurado darase a coñecer no día, lugar e hora que se comunicarán oportunamente.
SÉTIMA
Unha vez emitida a resolución do xurado, abrirase a plica gañadora no curso dun acto público que se desenvolverá na data e lugar que se anunciarán oportunamente.
OITAVA
O Concello da Estrada resérvase o dereito de publicar os traballos premiados en formato físico e dixital, nunha antoloxía creada con tal efecto, sen apercibimento de dereitos de autoría e compensando as persoas autoras con exemplares do volume que, no seu día, se puider editar. De a persoa autora publicar a obra, deberase facer referencia ao premio obtido neste certame.
NOVENA
Os textos non premiados poderanse retirar no Departamento de Cultura do Concello da Estrada nun prazo de trinta (30) días, contados a partir do día seguinte ao da comunicación do xurado. Para a retirada dos textos cumprirá que o autor ou autora presente unha solicitude de retirada asinada e que se identifique no momento da recollida. Aqueles textos que non se retiren no prazo indicado serán destruídos, sen que caiba ningunha reclamación ao respecto. O Concello da Estrada non manterá correspondencia cos autores e autoras dos traballos presentados, nin asume responsabilidade ningunha pola eventual perda dalgún orixinal.
DÉCIMA
A participación nesta convocatoria requirirá a aceptación das normas contidas nas presentes bases, así como das decisións do xurado designado, que serán inapelables.”

Mª Carmen Caramés Gorgal gaña o XXI Premio de Poesía Avelina Valladares

Desde o Concello da Estrada:
“Mª Carmen Caramés Gorgal únese a longa lista dos gañadores do Premio de Poesía Avelina Valladares, que este ano celebra a súa vixésimo primeira edición. O concurso está promovido polo Concello da Estrada e pola Asociación de Consumidores e Amas de Casa Avelina Valladares. Ten como principal obxectivo a difusión da lírica galega e dar a coñecer a novos autores; ademais de contribuír ao fomento do uso da lingua galega e facer un particular recoñecemento á estradense Avelina Valladares, que xunto ao seu irmán Marcial, foi unha figura importante para o cultivo literario no século XIX, determinante no rexurdimento do galego como vehículo artístico.
Ás 11:00 horas do 19 de setembro de 2017 reuniuse o xurado para deliberar sobre o fallo. E tras algo máis dunha hora Rosalía Morlán Vieites, Dolores Araújo Arias (Noni), Guadalupe Porto Gañete, David Otero Fernández e Clara Iglesias Cortizo decidiron que a obra presentada baixo lema As idades perdidas (Scripta manent) fose a gañadora.
Nesta edición presentáronse 27 orixinais e o xurado destacou a calidade deles. Tras elixir catro deles, decantáronse por unanimidade polo gañador. “Trátase dun poemario conxunto unitario, de momentos e reflexións de feitos no decorrer dos tempos mentres derredor contextualízase o esencial”, destacou o xurado. E engadiu: “sen desmerecer os outros tres porque a súa calidade literaria é importante e eses son catro poemarios magníficos”.
Descargar acta.
A gañadora recibirá 2.000 euros que se entregarán indivisiblemente nun único premio durante a Festa da Poesía, no mes de decembro.”

Rafael Lobelle gaña o Premio Avelina Valladares 2014

O xurado que outorga ou galardón de poesía Avelina Valladares reuníuse na tarde do martes 9 de setembro na casa consistorial da Estrada para decidir que a décimo oitava edición deste premio fose a parar ás mans do xove escritor Rafael Lobelle.
O xurado, composto por Neves Soutelo Vázquez, David Otero Fernández, Xosé Luna Sanmartín e Dolores Araújo Arias destacou do poemario deste mozo que afonde sobre ou camiño da vida, cunha rica construción poética dende ou idioma asumido que reflicte un uso de camiño á normalización. Para decidir o gañador tamén foi importante percibir as numerosas referencias que o autor fai na súa obra aos poetas galegos, sobre todo aos da nova xeración.
Lobelle aínda está comezando no mundo da literatura, pero na súa curta carreira xa colleitou tres galardóns máis, o Xuventude Crea nas súas edicións de 2012 e 2013 e o premio Díaz Jácome que convoca o Concello de Mondoñedo.
A obra gañadora, que participaba baixo o lema Zarapelo, impúxose así aos outros 14 textos que entraron a concurso, conseguindo ser a agraciada dúas 2.000 euros en metálico que ten adxudicados este premio e a publicación dá obra.
O acto de recoñecemento público e a entrega dous premios a Rafael Lobelle farase durante a celebración da vindeira festa da poesía que terá lugar durante o mes de decembro.”