Convocado o III Premio de Ensaio Curto Alexandre Bóveda 2011

BASES

Primeira. A A. C. Alexandre Bóveda e a Editorial Laiovento convocan a III Edición do Premio de Ensaio Curto Alexandre Bóveda, co obxecto de honrar a figura do insigne galeguista, ben como premiar un traballo que signifique unha contribución ao pensamento e a reflexión sobre a Galiza actual. A temática a desenvolver na presente convocatoria será libre, sempre que teña a ver con Galiza.
Segunda. Poderá participar calquera persoa que o desexar.
Terceira. Establécese o seguinte premio, que será único: Edición da obra gañadora cunha tiraxe de 500 exemplares, máis unha obra única e orixinal feita ex profeso para o premio por un/ha nomeado/a artista galego/a e o diploma de honra.
Cuarta. Os traballos deberán ser inéditos e terán unha extensión mínima de 50 folios e máxima de 70. Os orixinais presentaranse mecanografados a espazo e medio por unha soa cara, grampados ou encadernados. Os traballos terán de estar escritos na normativa oficial do galego. Os participantes terán a obriga de comunicaren a concesión de calquera outro premio que obtiver a obra presentada a concurso para a súa exclusión na presente convocatoria.
Quinta. Enviaranse seis copias dos orixinais sen asinar e cun lema que figurará tamén nun sobre á parte. Nese sobre tamén se incluirán nome e apelidos, enderezo e telefone da persoa concursante, ben como a fotocopia do carné de identidade.
Sexta. Os traballos remitiranse ao seguinte enderezo: “Asociación Cultural Alexandre Bóveda, R/ Olmos, 16-18, 1º, 15003. A Coruña”. Tamén se poderán entregar persoalmente na devandita dirección, en horario de 16:30 a 20:30 h., de luns a venres. No sobre debe ir indicado 3º Premio de Ensaio Curto ‘Alexandre Bóveda’.
Sétima. O prazo de presentación de orixinais será do día 25 de abril até o día 31 de outubro.
Oitava. O xuri estará composto por persoas representativas do mundo da cultura galega. O seu fallo será inapelábel.
Novena. A entrega do premio terá lugar na cidade da Coruña o día 17 de decembro, co gallo da cea de socios e socias da A. C. Alexandre Bóveda. A persoa galardoada será avisada cunha semana de antelación. A ausencia inxustificada da persoa premiada no acto entenderase como expresión de que declina o seu dereito ao galardón concedido, renunciando por tanto a calquera reclamación ulterior deste. O premio pode quedar deserto.
Décima. A persoa gañadora autoriza a Asociación Cultural Alexandre Bóveda a poder publicar, en edición escrita, o traballo que resultar galardoado.

A Coruña, abril de 2011.

As bases poden descargarse aquí: Bases III premio ensaio curto Alexandre Bóveda 2011.
O xurado está composto, nesta edición, por: Anxo Calvo, Francisco Pillado Maior, Pilar García Negro, Pilar Cagiao Vila e Xosé Luís Axeitos.

Convocada a II edición de Premio de Ensaio Curto “Alexandre Bóveda”

A A. C. Alexandre Bóveda, coa colaboración da Concellaría de Cultura  do Concello da Coruña, convoca a II edición do Premio de Ensaio Curto “Alexandre Bóveda”:

BASES

PRIMEIRA. A A. C. Alexandre Bóveda convoca a II edición do Premio de Ensaio Curto “Alexandre Bóveda”, co obxecto de honrar a figura do insigne galeguista, ben como premiar un traballo que signifique unha contribución ao pensamento e a reflexión sobre a Galiza actual.O tema para desenvolver na presente convocatoria será, como no seu día xa fixera Alexandre Bóveda, a análise económica de Galiza, en calquera das súas facetas.
SEGUNDA. Poderá participar calquera persoa que o desexar.
TERCEIRA. Estabelécese o seguinte premio, que será único: Edición da obra gañadora cunha tiraxe de 1000 exemplares, máis unha obra única e orixinal feita ex profeso para o premio por un/ha nomeado/a artista galego/a e o diploma de honra.
CUARTA. Os traballos deberan ser inéditos e terán unha extensión mínima de 50 folios e máxima de 70. Os orixinais presentaranse mecanografados a espazo e medio por unha soa cara, grampados ou encadernados. Os traballos terán de estar escritos en galego. Os participantes terán a obriga de comunicaren a concesión de calquera outro premio que obtiver a obra presentada a concurso para a súa exclusión na presente convocatoria.
QUINTA. Enviaranse cinco copias dos orixinais sen asinar e cun lema que figurará tamén nun sobre á parte. Nese sobre tamén se incluirán nome e apelidos, enderezo e telefone da persoa concursante, ben como a fotocopia do carné de identidade.
SEXTA. Os traballos remitiranse ao seguinte enderezo: Asociación Cultural Alexandre Bóveda (R/ Olmos 16-18, 1º. C. P. 15003, A Coruña. Tamén se poderán entregar persoalmente na devandita dirección, en horario de 16.30 a 20.30h., de luns a venres. No sobre debe ir indicado 2º Premio de Ensaio Curto “Alexandre Bóveda”.
SÉTIMA. O prazo de presentación de orixinais será do día 1 de setembro ate ao día 29 de outubro.
OITAVA. O xuri estará composto por persoas representativas do mundo da cultura galega. O seu fallo será inapelábel.
NOVENA. A entrega do premio terá lugar na cidade da Coruña o día 18 de decembro, co gallo da cea de socios e socias da A. C. Alexandre Bóveda. A persoa galardoada será avisada cunha semana de antelación. A ausencia inxustificada da persoa premiada no acto entenderase como expresión de que declina o seu dereito ao galardón concedido, renunciando por tanto a calquera reclamación ulterior deste. O premio pode ficar deserto.
DÉCIMA. A persoa gañadora autoriza a Asociación Cultural Alexandre Bóveda a poder publicar, en edición escrita, o traballo que resultar galardoado. A Coruña, febreiro de 2010.

O comité organizador está composto por:
Presidenta: Dna. María Xosé Bravo San José, Concelleira de Cultura do Concello da Coruña.
Director do Certame: D. Roberto Catoira Viñán, Presidente da A. C. Alexandre Bóveda.
Vogal: Dna. Ana Mourelle Quintáns, Vicepresidenta da A. C. Alexandre Bóveda.
Vogal: D. Miguel Mato Fondo, Vogal da A. C. Alexandre Bóveda.

O xuri está formado por:
Presidente: Anxo Calvo (profesor titular e Doutor do Departamento de Economía Financieira e Contabilidade da USC).
Vogais: María do Carme Sánchez Carreira (profesora do departamento de Economía Aplicada da USC), Francisco X. Sanjiao (profesor titular de Economía Aplicada da USC) e Miguel Pardo (xornalista económico).
Como secretario da Asociación, con voz e sen voto: D. Xosé Manuel Sánchez.

Toda a información pódese descargar nas Bases do II Premio de Ensaio Curto.