O 29 de marzo finaliza o prazo para o envío de orixinais ao Premio Viadutos de Novela 2019


PRIMEIRA. Poderá concorrer calquera persoa maior de 18 anos na data de resolución do premio que presente a súa obra en lingua galega conforme ás normas ortográficas vixentes.
Os textos presentados serán inéditos e totalmente orixinais. Non poderán ter sido publicados ou divulgados en todo ou en parte por calquera medio físico ou electrónico nin premiados en data anterior á resolución do xurado.
Os textos han ter unha extensión mínima de cen (100) páxinas, tamaño folio DIN A4, fonte Times New Roman tamaño doce (12), interliñado dobre (2), mecanografadas por unha cara. As follas deberán estar paxinadas. Os textos levarán escrito no encabezamento o pseudónimo da autora ou autor, e o título da obra.
SEGUNDA. De cada obra achegaranse seis copias en papel impreso debidamente encadernadas, e unha en soporte dixital (pendrive) nun documento de procesador de textos.
Co texto en papel e en formato dixital xuntarase un sobre pechado co nome do relato e o pseudónimo elixido escrito por fóra. No seu interior incluiranse os seguintes datos: nome e apelidos da autora ou autor, enderezo postal, correo electrónico, teléfonos de contacto, e copia do DNI ou pasaporte.
TERCEIRA. Os textos remitiranse en sobre ou paquete por correo postal sen remite, ou indicación que permita identificar a súa autoría, só figurará PREMIO VIADUTOS DE NOVELA 2019 co enderezo de destino:
Premio Viadutos de Novela 2019
Edificio Multiusos da Xunqueira
Departamento de Xuventude
Paseo da Xunqueira s/n,
36800 Redondela.
A recepción de orixinais rematará o día 29 de marzo de 2019.
CUARTA. Concederase un único premio en metálico, indivisible, de 3.000 euros suxeito á retención correspondente a efectos de IRPF.
QUINTA. O Xurado, nomeado polo excelentísimo Concello de Redondela, estará composto por cinco persoas relacionadas co mundo da cultura, lingua, e literatura galegas, unha delas en representación da Editorial Galaxia. Actuará como secretaria/o, con voz e sen voto, persoal técnico da Concellería de Xuventude do Concello de Redondela. O premio adxudicarase á obra que por unanimidade, ou no seu defecto por maioría de votos o xurado considere merecedora do mesmo. O xurado poderá declarar o premio deserto, para tal caso a decisión terá que adoptarse por unanimidade. A decisión do xurado, que será inapelable, darase a coñecer durante o mes de xuño de 2019.
SEXTA. A obra premiada será editada e comercializada pola Editorial Galaxia na súa colección literaria. Segundo Convenio asinado co Concello de Redondela, a Editorial Galaxia en calidade de entidade colaboradora, terá o dereito de publicación da primeira edición e reimpresións así como os dereitos preferentes de publicación en lingua galega. Todo isto sen menoscabo dos dereitos morais e patrimoniais da gañadora ou gañador do premio.
Sobre calquera controversia atenderase ao regulado na Lei da propiedade intelectual vixente.
SÉTIMA. Os orixinais non premiados poderanse recuperar pasado un mes desde o veredicto do xurado. Transcorrido o prazo, os textos serán destruídos.
A participación neste premio implica a completa aceptación das presentes bases e da decisión do Xurado que será inapelable.”

Bases do IV Concurso de relatos curtos O cabaleiro das cunchas da Vila de Bouzas 2019

1. A este premio poderán concorrer todos os autores que o desexen, excepto a persoa gañadora da edición anterior, cun relato escrito, en Poesía ou Prosa, en calquera dos idiomas que son oficiais na Península Ibérica: galego, castelán, portugués, catalán e euskera co tema único da: “Lenda do Cabaleiro das Cunchas de Bouzas”.
2. Os relatos, serán orixinais e inéditos en todos os formatos, tanto en papel como dixital, terán una extensión non inferior a tres follas nin superior a 15. Serán presentados en texto formateado con letra de tamaño 14 e espaciado dobre, en Times New Roman.
3. Poderán presentarse de dous modos: en papel, con tres copias, debidamente grampadas ou encadernadas, ou con un arquivo gravado en CD en formato PDF, seguindo as mesmas normas que se detallan o apartado 2 de estas bases.
4. Os relatos enviaranse antes do 30 de Maio de 2019, facendo constar no sobre IV Concurso de Relatos Curtos do “Cabaleiro das Cunchas” da Vila de Bouzas, ao seguinte enderezo: Cofradía del Santísimo Cristo de los Afligidos de Bouzas. Rúa/ San Miguel, nº 1- Baixo. Cp36208 – Bouzas – Vigo.
5. Presentarase cos orixinais; dentro do sobre pechado, baixo plica, una declaración xurada asinada polo/a autor/a onde declare a súa autoría sobre o relato, así como a súa orixinalidade. A non inclusión desa declaración xunto co relato será motivo para que a obra en cuestión sexa excluída automaticamente, considerarase non remitida e non presentada.
6. Establécese un único premio dotado con mil cincocentos euros: 1.500,00 €
7. O premio poderá declararse deserto sempre que o xurado considere que os relatos presentados non reúnen a calidade suficiente.
8. A contía do premio inclúe a adquisición dos dereitos de explotación da posible primeira edición de ata un máximo de 1.500 exemplares do texto ganador. Estes dereitos corresponderalle en exclusiva á entidade organizadora deste premio.
9. O Xurado estará composto por tres persoas de recoñecido prestixio no ámbito das nosas letras. A decisión do Xurado será inapelable e farase pública no mes de Xuño do 2019.
10. A entrega do premio terá lugar nun acto público que se realizará na vila de Bouzas o venres anterior ao terceiro domingo do mes do Apóstolo, na noite máxica do Cabaleiro das Cunchas.
11. Os orixinais non premiados serán devoltos, sempre que os autores/as o soliciten por escrito, nun prazo máximo de dous (2) meses a partir da data en que se faga pública a resolución do Xurado. Os orixinais que non se retiren destruiranse.
12. Dos aspectos non incluídos nestas bases ou aqueles que puidesen ser obxecto de interpretación, a decisión corresponderalles aos membros do xurado, que emitirán ditame que será inapelable.
13. A participación na convocatoria implica a aceptación destas bases.

IRMANDADE das DONAS E CABALEIROS DE BOUZAS.
Vila de Bouzas, VIGO, xaneiro do 2019.”