Psicofonías, de Marcos Abalde, e Alianzas, de AveLina Pérez, gañan o XI Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico

Desde a CRTVG:
“O xurado do undécimo Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico decidiu outorgar o galardón desta edición á obra Psicofonías, escrita por Marcos Abalde Covelo, pola súa “estrutura dramática moi eficaz e ben construída cunha escenografía contextual que conxuga o relato de suspense coa realidade social”. O xurado valorou tamén “a utilización dos recursos sonoros e textuais para lograr a creación dunha atmosfera de intriga conducida cunha habilidosa medida cara a un final climático de gran impacto emocional”. (…)
A adaptación radiofónica de Psicofonías, con dirección de Santiago Cortegoso, foi interpretada por Fernando Dacosta e Iria Sobrado e contou coa realización técnica e deseño sonoro de Chus Silva.
Contabilizados os votos recibidos a través da conta de correo electrónico e do contestador automático, a gañadora do Premio da Audiencia foi a obra Alianzas, de Avelina Pérez, directora teatral, dramaturga e actriz. (…)
Con dirección de Santiago Cortegoso, Alianzas foi interpretada por Salvador del Río e Marián Bañobre, coa realización técnica e deseño sonoro de Chus Silva.
Ambos os dous premios, o do xurado e o da audiencia, están dotados economicamente con 3.000 euros cada un. Quedaron como finalistas Proxecto Tempo, de Clara Gayo, e Andrómenas soa moi antigo, de Fernando Epelde.
O xurado do XI Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico estivo formado polo dramaturgo e director de teatro Santiago Cortegoso; a gañadora do premio do xurado da edición anterior, Eva F. Ferreira; a programadora de teatro de Carballo Carmen Castro, o crítico de teatro Antón Lopo, a xefa de Programas da Radio Galega, Tania Fernández Lombao, e a directora do programa Diario Cultural, Ana Romaní.
61 obras presentáronse a esta undécima edición do certame, organizado pola Radio Galega coa colaboración da Secretaría Xeral de Cultura. O galardón pretende fomentar a escrita de textos dramáticos para a radio, facilitar o diálogo entre a dramaturxia contemporánea e o medio radiofónico, divulgar a escrita teatral galega e contribuír á recuperación desde unha perspectiva contemporánea do xénero de teatro radiofónico.”

Bases do XI Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico (amplíase o prazo ao 15 de outubro)

OBXECTO.
Desde a contemporaneidade e inscrito nunha tradición que fixo da radio canle de expresión artística, o Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico pretende promover a creación cultural dun corpus dramático no formato do teatro radiofónico.
A Radio Galega, a través do programa Diario Cultural e coa colaboración da Secretaría Xeral de Cultura da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, organiza a undécima edición dun premio que pretende fomentar a escrita de textos dramáticos para a radio e contribuír á recuperación do formato do teatro radiofónico. Non se trata tanto de recuperar as fórmulas convencionais do radioteatro como de estimular a creación de pezas dramáticas contemporáneas e facilitar unha plataforma de creación aberta ás novas linguaxes artísticas na radio.
As obras seleccionadas polo xurado, emitiranse na Radio Galega e editarase nun libro-CD. Outorgaranse os Premios do Xurado e da Audiencia, dotados cada un deles con 3.000 euros.

BASES:
1ª.- Poderán participar tódolos escritores e escritoras que o desexen, sempre e cando non manteñan unha relación laboral coa CRTVG ou Televisión de Galicia, S.A. (TVG, S.A.).
Os participantes deberán ser maiores de 18 anos.
2ª.- Os traballos presentados deberán ser orixinais e inéditos, escritos en lingua galega e non poderán ser adaptacións. Deberán estar libres de todo compromiso anterior con emisoras de radios, televisións, editoriais ou entidades semellantes.
3ª.- Os traballos adoptarán o formato de guión radiofónico dramático. Estarán calculados para que a súa duración en antena sexa de dez minutos como máximo. As obras terán un elenco de cinco personaxes como máximo. Os/as autores/as poderán utilizar, coas indicacións pertinentes, cantos recursos radiofónicos consideren necesarios para que o texto sexa realizado de maneira axeitada: música, planos sonoros, efectos, etc. O director ou directora das dramatizacións radiofónicas poderá facer as adaptacións necesarias para a súa realización e emisión. Cómpre ter en conta que as obras serán emitidas nas distintas franxas horarias, tamén en horario infantil.
4ª.- Non se admitirán máis de dous guións por autor/a e de cada obra presentaranse o orixinal e cinco fotocopias. Os/as autores/as concursarán polo sistema de plica. En sobre pechado deberán facer constar o seu nome, apelidos, DNI, enderezo postal, correo electrónico e número de teléfono. Os traballos faranse chegar por correo ó seguinte enderezo
Radio Galega, Diario Cultural
XI Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico
San Marcos 15820. Santiago de Compostela

Conservaranse durante un mes a partir da data na que se faga pública a resolución do xurado e logo destruiranse.
O prazo de admisión de orixinais comezará cando se faga pública esta convocatoria e rematará o día 24 de setembro de 2017. O prazo para a presentación de orixinais amplíase até o 15 de outubro de 2017.
5ª.- Os argumentos das obras serán de temática libre.
6ª.- O xurado estará integrado por profesionais de recoñecido prestixio do ámbito da escena galega e da radio
O xurado valorará especialmente a calidade literaria e dramática das obras e a súa adaptación ó medio radiofónico.
7ª.- Os/as autores/as comprométense a autorizar a dramatización e emisión pola Radio Galega das obras presentadas, de seren estas seleccionadas, así como a súa edición en libro-CD e a súa publicación na web da CRTVG. A tal fin os/as autores/as premiados e finalistas ceden á Radio Galega os dereitos de comunicación pública, reprodución e distribución precisos para a posta en antena da obra e a súa primeira edición en libro e disco compacto.
Os/as autores/as que o desexen poderán enviar co texto as gravacións das dramatizacións en soporte de CD. As gravacións non serán tidas en conta na valoración dos textos teatrais polo xurado, pero, de seren finalistas os textos, si serán emitidas pola Radio Galega para a votación da audiencia en lugar da dramatización realizada polo equipo artístico.
8ª.- O xurado escollerá entre as obras presentadas catro finalistas como máximo. Unha vez escollidas, procederá á apertura das plicas e fará pública a autoría das obras finalistas. A partir dese momento, a dirección das adaptacións poderá consultar cos/coas autores/as para a produción da obra. A audiencia e o xurado valorarán cada unha das pezas radiofónicas resultantes. As obras seleccionadas serán emitidas pola Radio Galega.
9ª.- Das obras emitidas o xurado outorgará un premio único dotado con 3.000 euros e a audiencia escollerá por votación a obra que obterá o Premio do Público, dotado con 3.000 euros. O xurado reserva para si a facultade de declarar deserto o premio convocado.
Os premios están suxeitos ás retencións legalmente establecidas.
10ª.- Calquera incidencia non prevista nesta convocatoria será resolta polo xurado.
11ª.- O feito de concursar supón a aceptación destas bases, que poden ser consultadas na web da crtvg.es.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
De acordo co disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase de que os datos de carácter persoal recollidos ó abeiro deste certame serán incorporados a un ficheiro do que é responsable TVG, S.A., con sede en Bando – San Marcos s/nº, 15820 Santiago de Compostela, co fin de resolver a xestión e difusión do concurso. Os interesados poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixindo unha solicitude asinada por escrito ó Servizo de Informática da CRTVG no enderezo sinalado, xunto cunha copia do seu DNI.
Os autores premiados autorizan a comunicación dos seus datos persoais a través dos medios de comunicación e da páxina web da Radio Galega co fin de anunciar os gañadores.”

Obras gañadoras do X Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico

Desde o Diario Cultural da Radio Galega:
O quinto inverno: premio do xurado. Un bo final: premio da audiencia. As obras de Eva F. Ferreira e Carolina Alba Castro gañadoras do X Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico. Pode accederse aquí.”

Bases do X Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico

“Ateatroazul Radio Galega, a través do programa Diario Cultural e coa colaboración da Secretaría Xeral de Cultura da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, organiza a décima edición dun premio que pretende fomentar a escrita de textos dramáticos para a radio e contribuír á recuperación do formato do teatro radiofónico. Non se trata tanto de recuperar as fórmulas convencionais do radioteatro como de estimular a creación de pezas dramáticas contemporáneas e facilitar unha plataforma de creación aberta ás novas linguaxes artísticas na radio.
As obras seleccionadas polo xurado emitiranse na Radio Galega e editarase nun libro-CD. Outorgaranse os Premios do Xurado e da Audiencia, dotados cada un deles con 3.000 euros.

BASES

1. Poderán participar tódolos escritores e escritoras que o desexen, sempre e cando non manteñan unha relación laboral coa Corporación RTVG, S.A.
Os participantes deberán ser maiores de 18 anos.
2. Os traballos presentados deberán ser orixinais e inéditos, escritos en lingua galega e non poderán ser adaptacións. Deberán estar libres de todo compromiso anterior con emisoras de radios, televisións, editoriais ou entidades semellantes.
3. Os traballos adoptarán o formato de guión radiofónico dramático. Estarán calculados para que a súa duración en antena sexa de dez minutos como máximo. As obras terán un elenco de cinco personaxes como máximo. Os autores/as poderán utilizar, coas indicacións pertinentes, cantos recursos radiofónicos consideren necesarios para que o texto sexa realizado de maneira axeitada: música, planos sonoros, efectos etc. O director ou directora das dramatizacións radiofónicas poderá facer as adaptacións necesarias para a súa realización e emisión. Cómpre ter en conta que as obras serán emitidas nas distintas faixas horarias, tamén en horario infantil.
4. Non se admitirán máis de dous guións por autor/a e de cada obra presentaranse o orixinal e cinco fotocopias. Os/as autores/as concursarán polo sistema de plica. En sobre pechado deberán facer constar o seu nome, apelidos, DNI, enderezo postal e número de teléfono. Os traballos faranse chegar por correo ó seguinte enderezo
Radio Galega, Diario Cultural
X Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico
San Marcos 15820. Santiago de Compostela
Conservaranse durante un mes a partir da data na que se faga pública a resolución do xurado e logo destruiranse.
O prazo de admisión de orixinais comezará cando se faga pública esta convocatoria e rematará o día 18 de decembro de 2016.
5. Os argumentos das obras serán de temática libre.
6. O xurado estará integrado por profesionais de recoñecido prestixio do ámbito da escena galega e da radio.
O xurado valorará especialmente a calidade literaria e dramática das obras e a súa adaptación ó medio radiofónico.
7. Os/as autores/as comprométense a autorizar a dramatización e emisión pola Radio Galega das obras presentadas, de seren estas seleccionadas, así como a súa edición en libro-CD e a súa publicación na web da CRTVG. A tal fin os/as autores/as premiados e finalistas ceden á Televisión de Galicia, S.A. os dereitos de comunicación pública, reprodución e distribución precisos para a posta en antena da obra e a súa primeira edición en libro e disco compacto.
Os/as autores/as que o desexen poderán enviar co texto as gravacións das dramatizacións en soporte de CD. As gravacións non serán tidas en conta na valoración dos textos teatrais polo xurado, pero, de seren finalistas os textos, si serán emitidas pola Radio Galega para a votación da audiencia en lugar da dramatización realizada polo equipo artístico.
8. O xurado escollerá entre as obras presentadas catro finalistas como máximo. Unha vez escollidas, procederá á apertura das plicas e fará pública a autoría das obras finalistas. A partir dese momento, a dirección das adaptacións poderá consultar cos/coas autores/as para a produción da obra. A audiencia e o xurado valorarán cada unha das pezas radiofónicas resultantes. As obras seleccionadas serán emitidas pola Radio Galega.
9. Das obras emitidas o xurado outorgará un premio único dotado con 3.000 euros e a audiencia escollerá por votación a obra que obterá o Premio do Público, dotado con 3.000 euros. O xurado reserva para si a facultade de declarar deserto o premio convocado.
Os premios están suxeitos ás retencións legalmente establecidas.
10. Calquera incidencia non prevista nesta convocatoria será resolta polo xurado.
11. O feito de concursar supón a aceptación destas bases, que poden ser consultadas na web da crtvg.es.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
De acordo co disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase de que os datos de carácter persoal recollidos ó abeiro deste certame serán incorporados a un ficheiro do que é responsable TVG, S.A., con sede en Bando – San Marcos s/nº, 15820 Santiago de Compostela, co fin de resolver a xestión e difusión do concurso. Os interesados poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixindo unha solicitude asinada por escrito ó Servizo de Informática da CRTVG no enderezo sinalado, xunto cunha copia do seu DNI.
Os/as autores/as premiados autorizan a comunicación dos seus datos persoais a través dos medios de comunicación e da páxina web da Radio Galega co fin de anunciar os gañadores.”

Coñécense as autoras premiadas polo Xurado e a Audiencia do IX Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico

DesdeIX Premio Diario Cultural 1 o Diario Cultural da Radio Galega:
Evasión de Clara Gayo e Non teño espello no baño de Avelina Pérez Pérez, premios do Xurado e da Audiencia do IX Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico. A noticia completa pode escoitarse aquí.”

Explotados, de César Carracedo, obtén o galardón do Xurado do Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico

Desde o Diario Cultural da Radio Galega:
“O xurado do oitavo Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico decidiu por maioría outorgar o galardón desta edición á obra Explotados, escrita por César Carracedo; mentres que, o premio da Audiencia recaeu en A primeira vez, de Carmen Blanco Sanjurjo.
Da obra premiada, o xurado subliñou “o uso da linguaxe radiofónica, a capacidade para crear imaxes, o ritmo e o tratamento dun tema de actualidade en clave de comedia de compromiso”. Explotados recrea as negociacións entre un detective da policía e un secuestrador pechado nunha oficina do Inem. A precariedade laboral e o paro son os asuntos centrais desta comedia social que, na adaptación radiofónica realizada por Cristina Domínguez, interpretaron César Goldi, Machi Salgado, Mónica García, María Llanderas e Aaron Gómez Gallego, coa realización técnica de Chus Silva. (…)
O xurado desta edición do Premio de Teatro Radiofónico estivo formado pola directora e docente na ESAD Cristina Domínguez; o crítico de teatro, Camilo Franco; a docente na ESAD e crítica de teatro, Inma López Silva; Gloria Ferreiro, xefa de Programas da Radio Galega, e Ana Romaní, directora do espazo radiofónico Diario Cultural.
En total, 48 obras se presentaron a esta oitava edición, organizada pola Radio Galega coa colaboración da Secretaría Xeral de Cultura, que patrocina o certame. O galardón pretende fomentar a escrita de textos dramáticos para a radio, facilitar o diálogo entre a dramaturxia contemporánea e o medio radiofónico, divulgar a escrita teatral galega e contribuír á recuperación desde unha perspectiva contemporánea do xénero de teatro radiofónico.”

Raquel Marco faise co Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico con Chovencartos

Desde Cultura Galega:
“O uso da linguaxe dramática e recursos da comunicación radiofónica son algunhas das características que o xurado destacou de Chovencartos, o texto co que Raquel Marco Mejuto recibe o premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico. O galardón está dotado con 3.000 euros, mesma contía que o premio da audiencia. Os oíntes da Radio Galega concederon o seu premio á obra O demo nunca dorme, de Jesús Lista Neira.”

Convocado o VII Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico

“Desde a contemporaneidade e inscrito nunha tradición que fixo da radio unha canle de expresión artística, o Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico pretende promover a creación cultural dun corpus dramático no formato do teatro radiofónico.
A Radio Galega a través do programa Diario Cultural e coa colaboración da Secretaría Xeral de Cultura da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria organiza a sétima edición dun premio que pretende fomentar a escrita de textos dramáticos para a radio e contribuír á recuperación do formato do teatro radiofónico. Non se trata tanto de recuperar as fórmulas convencionais do radioteatro como de estimular a creación de pezas dramáticas contemporáneas e facilitar unha plataforma de creación aberta ás novas linguaxes artísticas na radio.
As obras seleccionadas polo xurado, emitiranse na Radio Galega e editarase un libro-CD cos textos finalistas ademais da súa publicación na páxina web da CRTVG. Outorgaranse os premios do xurado e da audiencia, dotados cada un deles con 3.000 euros.

BASES

1ª. Poderán participar todos os escritores e escritoras que o desexen sempre e cando non mateñan unha relación laboral coa CRTVG e calquera das sociedades que comprende (TVG e RG).
Os participantes deberán ser maiores de 18 anos.
2ª. Os traballos presentados deberán ser orixinais e inéditos, escritos en lingua galega e non poderán ser adaptacións. Deberan estar libres de todo compromiso anterior con emisoras de radios, televisións, editoriais ou entidades semellantes.
3ª. Os traballos adoptarán o formato de guión radiofónico dramático. Estarán calculados para que a súa duración en antena sexa de dez minutos como máximo. As obras terán un elenco de cinco personaxes como máximo. Os autores poderán utilizar, coas indicacións pertinentes, cantos recursos radiofónicos consideren necesarios para que o texto sexa realizado de maneira axeitada: música, planos sonoros, efectos etc. O director ou directora das dramatizacións radiofónicas poderá facer as adaptacións necesarias para a súa realización e emisión. Cómpre ter en conta que as obras serán emitidas nas distintas faixas horarias, tamén en horario infantil.
4ª. Non se admitirán máis de dous guións por autor/a e de cada obra se presentarán orixinal e cinco fotocopias. Os autores/as concursarán polo sistema de plica. En sobre pechado deberán facer constar o seu  nome, apelidos, DNI, enderezo postal e número de teléfono. Os traballos faranse chegar por correo ao seguinte enderezo:
Radio Galega, Diario Cultural.
VII Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico
San Marcos 15820. Santiago de Compostela.
Conservaranse durante un mes a partir da data en que se faga pública a resolución do xurado e despois destruiranse os que non fosen solicitados polos seus autores/as.
O prazo de admisión de orixinais comezará cando se faga pública esta convocatoria e rematará o día 3 de maio de 2013.
5ª. Os argumentos das obras serán de temática libre.
6ª. O xurado estará integrado por profesionais de recoñecido prestixio do ámbito da escena galega e da radio. O xurado valorará especialmente a calidade literaria e drámatica das obras e a sua adaptación ao medio radiofónico.
7ª. Os autores/as comprométense a autorizar a dramatización e emisión pola Radio Galega das obras presentadas de seren estas seleccionadas, así como a súa edición en libro-CD e a súa publicación na web da CRTVG. A tal fin, os autores/as premiados e finalistas ceden a Radio Galega os dereitos de comunicación pública, reprodución e distribución precisos para a posta en antena da obra e a súa primeira edición en libro e disco compacto.
Os autores/as que o desexen poderán enviar co texto as gravacións das dramatizacións en soporte de CD. As gravacións non serán tidas en conta na valoración dos textos teatrais polo xurado pero si serán emitidas, se son finalistas os textos, pola Radio Galega para a votación da audiencia en lugar da dramatización realizada polo equipo artístico.
8ª. O xurado escollerá escollerá entre as obras presentadas un premio único dotado con 3.000 euros e catro finalistas como máximo. As obras seleccionadas emitiranse pola Radio Galega e a audiencia escollerá por votación entre as emitidas a obra que obterá o premio do público, dotado con 3.000 euros. O xurado reservase a facultade de declarar deserto o premio convocado.
9ª. Calquera incidencia non prevista nesta convocatoria será resolta polo xurado.
10ª. O feito de concursar supón a aceptacion destas bases.”