Ourense: actos destacados do mércores 3 na Feira do Libro

O11351139_1099085193438644_2895588946783956781_n mércores 3 de xuño continúa a Feira do Libro de Ourense (na Rúa do Paseo), organizada pola Federación de Librarías de Galicia, con horarios de 11:00 a 14:00 h. e de 18:00 a 22:00 h., cos seguintes actos literarios destacados para ese día:

20:00 h. Presentación do libro premiado na XXX edición do Premio de Poesía Cidade de Ourense: Luz extinta, de Xavier Rodríguez Baixeras.
20:45 h. Presentación do libro gañador na XV edición do Premio Risco de Creación Literaria: A verdade nos espellos, de Pablo Rubén Eyre.

Xavier Rodríguez Baixeras, Premio Cidade de Ourense con A luz extinta

Desde Sermos Galiza:
A luz extinta é o título do libro que lle valeu ao escritor Xavier Rodríguez Baixeras a trixésima edición do Premio de Poesía Cidade de Ourense. Un xurado composto por Amadeu Baptista, Irene Veiga Durán, Miguel A. Fernán Vello e Millán Picouto destacou a “precisión formal na construción do poema” que mantén unha “tensión elexíaca” e leva a “lingua a unha decantación extrema”. Rodríguez Baixeras constrúe un novo libro arredor da memoria e a experiencia vital, “un discurso lírico que procura en todo momento a emoción do lector”, dixo. (…)”

O portugués Amadeu Baptista gaña o Premio Cidade de Ourense de Poesía

Desde Fervenzas Literarias:
Não vês a revolução permanente neste trapo vermelho
enrolado à volta da minha cabeça, enquanto ponho
os olhos num infinito não muito distante?

Estes versos corresponden ao poema Murmuração de Leon Trotski no seu leito de morte, incluído en Um pouco acima da miséria, o traballo poético co que o poeta portugués Amadeu Baptista ven de gañar por unanimidade do xurado o XXIX Premio de Poesía Cidade de Ourense.
O xurado desta edición estivo composto por Fernando de Castro Branco, como representante do Grémio Literário-Vilarense, Margarita Seara Pazo, Edelmiro Vázquez Naval, Eva Moreira Fontán e Miguel Anxo Fernán-Vello. Actuou como secretaria a técnica de Normalización lingüística do Concello de Ourense Mónica Fernández Valencia e presidiu o Xurado a Concelleira de Cultura, Ana Garrido González (sen voz nin voto).
Os membros do xurado valoraron especialmente da obra premiada que “estamos perante un libro de excepcional calidade. Unha respiración poética ampla, un traballo minucioso de linguaxe que está na base dunha tensión poética intensa. Aínda cun percurso na referencias marcantes da civilización occidental que cuestionan dunha forma aguda o presente de Europa.”. (…)”

Convocado o XXIX Premio de Poesía Cidade de Ourense

A Concellaría de Cultura do Excmo. Concello de Ourense convoca o XXIX Premio de Poesía Cidade de Ourense, de acordo coas seguintes bases:

1.º- Poderán participar todas as persoas que o desexen calquera que sexa a súa nacionalidade, sempre que as súas obras se presenten en galego ou portugués.
2.º- Non poderán presentarse os/as gañadores/as das cinco edicións anteriores a esta convocatoria.
2.º- (bis) Os traballos que se presenten terán que ser orixinais e inéditos, cun mínimo de SEISCENTOS VERSOS. Presentaranse mecanografados e a dobre espazo en follas tamaño folio, escritas por unha soa cara en exemplar sextuplicado, debidamente grampados, cosidos ou encadernados.
3.º- Outorgarase un único premio dotado de SEIS MIL EUROS, e a publicación do libro.
4.º- As obras deberán presentarse baixo lema, indicando PARA O XXIX PREMIO DE POESÍA CIDADE DE OURENSE. Nun sobre anexo, pechado e co mesmo lema figurarán o nome, apelidos, n.º de carné de identidade e enderezo do autor ou autora, o seu teléfono e, a poder ser, o enderezo electrónico.
5.º- O Xurado cualificador será nomeado pola Concellaría de Cultura, e estará integrado por personalidades das letras galegas e portuguesas, o gañador do ano anterior e un representante da Corporación. A súa decisión será inapelable e terá lugar ao redor do primeiro sábado do mes de xuño.
6.º- A primeira edición da obra premiada será publicada polo Concello, e entregaráselle un número de exemplares ao autor. Este queda en propiedade da obra para sucesivas edicións.
7.º- O prazo improrrogable de presentación rematará ás 14 horas do 30 de abril de 2013. A entrega farase no Rexistro do Excm. Concello de Ourense (Praza Maior, s/n), directamente ou por correo certificado, facendo constar no sobre PARA O XXIX CONCURSO DE POESÍA CIDADE DE OURENSE. Os concursantes portugueses poderán facer entrega dos seus traballos na Cámara Municipal de Vila Real (Portugal) dentro dos mesmos prazos.
8.º- O premio poderá ser declarado deserto se, a xuízo do Xurado, os traballos presentados non reúnen suficientes méritos ou non se axustan ás condicións establecidas na convocatoria.
9.º- Os traballos non premiados deberán ser retirados no prazo dun mes desde o día do veredicto. En caso de non se recolleren dentro deste prazo, os orixinais serán destruídos.
10.º- O feito de participar neste Concurso implica a total aceptación e conformidade das presentes Bases. Todas as incidencias non previstas nestas Bases serán resoltas pola Concellería de Cultura ou polo Xurado cando este quede constituído.

Ourense, xaneiro 2013

Xavier Rodríguez Barrio gaña o Premio de Poesía Cidade de Ourense, con Calado testamento

O escritor Xavier Rodríguez Barrio converteuse no gañador do XXVII Premio de Poesía Cidade de Ourense coa obra Calado testamento. O galardón está dotado con 6.000 euros e implica a publicación do libro coa editorial Espiral Maior. O xurado, integrado por Miguel Anxo Fernán-Vello, Soedade do Muíño, Fernando de Castro Blanco, membro do Grémio Literário de Vila Real e Edelmiro Vázquez Naval, emitiu o seu veredicto sobre as 48 obras presentadas a esta edición. (Xornal, La Voz de Galicia, La Región, El Progreso, Cultura Galega).