O Premio Rosalía de Castro da Deputación da Coruña recoñece o labor normalizador da AS-PG e o proxecto Apego

Desde a Deputación da Coruña:
“A AS-PG (Asociación Socio-Pedagóxica Galega) e o proxecto “Apego” que ten á Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua (CTNL) como representante legal son as iniciativas gañadoras do VIII Premio Rosalía de Castro de Lingua.
A AS-PG resultou gañadora na categoría de colectivo, entidade ou asociación que destaque na promoción da lingua galega, segundo o xurado pola súa “tarefa continuada e a longa traxectoria a prol da lingua e cultura galegas, formación docente, publicación de materiais didácticos, promoción de espectáculos audiovisuais, elaboración de estudos sociais, implicación decisiva no proceso de normalización lingüística, etc”
Na categoría que premia proxectos ou iniciativas que traballan con tramos de poboación de menor idade, infancia e mocidade, resultou gañador o proxecto “Apego”, representado pola CTNL, segundo o xurado por “promover o uso do galego na infancia e a súa implantación en todo o país”.
O xurado estivo composto por Iolanda Galanes, Anxo Louzao, Cibrán Arxibai e Xián Naya coa vicepresidenta e responsábel da área de Cultura e Normalización Lingüística, Goretti Sanmartín, como presidenta e a técnica da área, Dores Sánchez como secretaria.
A vicepresidenta e responsábel da área de Normalización Lingüística, Goretti Sanmartín, destacou o “carácter innovador e pioneiro do proxecto Apego que vai destinado ao sector que máis precisa actividades de fomento de uso do galego, a infancia”. Por outra parte, a respecto do premio á AS-PG, Goretti Sanmartín indicou que “a súa traxectoria é a dun intenso percorrido por multitude de facetas de ampla incidencia social, con apostas dinámicas que tentan unir o mundo do lecer, do coñecemento e do orgullo do uso da lingua propia no país”.”

Convocado o IV Premio Rosalía de Castro de Lingua e Cultura 2013

“En memoria de Rosalía de Castro, coa fin de recoñecer a promoción e dignificación do noso patrimonio lingüístico de forma desinteresada, a Deputación Provincial da Coruña convoca a IV edición do premio Rosalía de Castro de Lingua e Cultura de acordo coas seguintes bases:

BASES

Primeira. Obxectivos
A convocatoria do Premio Rosalía de Castro de Lingua e Cultura está destinada a recoñecer iniciativas, traballos recentes, traxectorias, de persoas individualmente, colectivos ou entidades comprometidas coa promoción e dignificación social do noso patrimonio lingüístico e cultural, ben no ámbito da provincia, autonómico, exterior ou global, que apostan decididamente de forma desinteresada ou cun apoio pouco significante.
Manter viva a memoria de Rosalía de Castro.
Segunda. Destinatarios
Calquera persoa individualmente, colectivo, asociación ou entidade asentada en Galicia, coa súa residencia ou sede social no territorio da comunidade autónoma e aquelas que teñan unha especial incidencia ou desenvolvan a súa actividade na provincia da Coruña.
Terceira. Méritos que se valoran
Para conceder os premios o xurado terá en conta os seguintes criterios:
– Tarefa continuada desenvolvida en favor da promoción da lingua e cultura galegas.
– Actuacións concretas en favor da dignificación social da lingua e cultura galegas.
– Uso habitual e digno do galego nas súas actividades e nos seus servizos.
– Campañas de información e/ou publicitarias en galego.
– Contribución á galeguización de sectores de especial relevancia económica, social e cultural.
O xurado poderá valorar outros méritos, que dará a coñecer, das persoas, colectivos ou entidades que se propoñan.
Cuarta. Premio
O premio concederáselle á persoa, colectivo, asociación ou entidade de ámbito galego en xeral e na provincia da Coruña en particular, que destaque pola súa traxectoria na promoción e dignificación da lingua galega ou que saliente por actividades que impliquen o espallamento da lingua e cultura galegas no ano en curso.
O Premio Rosalía de Castro de Lingua e Cultura 2013 é único e indivisible e está dotado coa cantidade de 4.500 €, estando incluídos nesta cantidade os impostos que lle sexan aplicables.
Quinta. Prazo
O prazo de presentación das candidaturas comezará o día seguinte da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia e rematará o 30 de abril.
A proposta de candidaturas será libre e non se poderá autocandidatar.
As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral da Deputación da Coruña, Avda. Alférez Provisional 2, 15006 A Coruña, tomando como modelo o que figura como anexo a estas bases. Indicarase no sobre IV Premio “Rosalía de Castro” de Lingua e Cultura 2013, ou no enderezo electrónico normalizacion.linguistica@dicoruna.es
O xurado poderá propor candidaturas no transcurso da súa reunión.
Sexta. Xurado
O xurado estará presidido polo presidente da Deputación ou persoa na que delegue, e formarán parte del: a deputada presidenta da Comisión de Benestar Social, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización Lingüística, e catro persoas de recoñecido prestixio no ámbito da lingua e cultura galegas, nomeadas polo presidente da Deputación. Actuará como secretario con voz e sen voto o da Deputación ou o funcionario no que delegue.
A composición do xurado farase pública, con anterioridade á súa reunión, no BOP e no taboleiro e na páxina web da Deputación, co fin de que se poidan interpor, se é o caso, os recursos legais pertinentes.O xurado reunirase en sesión a ser posible única, sendo necesaria a asistencia da maioría simple dos seus membros. Para os efectos da validez da súa constitución aplicarase o disposto no art. 26.1 da Lei 30/1992 do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. As deliberacións serán secretas e delas redactarase a acta correspondente.
O xurado poderá declarar deserto o premio. A súa decisión terá lugar no segundo trimestre do ano, darase a coñecer no taboleiro de anuncios, na páxina web da Deputación, e a través dos medios de comunicación. O xurado queda facultado para interpretar estas bases.
Sétima. Candidaturas non seleccionadas
Poderanas recoller ata 30 días despois da concesión do premio por algunha das persoas que formalmente presentaron a proposta, no Servizo de Fomento-Unidade Técnica de Normalización Lingüística.
Pasado este tempo entenderase que renuncian á súa propiedade.
Oitava
A participación nesta convocatoria supón a total aceptación destas bases.

A Coruña, 15 de febreiro de 2013.”

Convocado o II Premio Rosalía de Castro de Lingua 2011 da Deputación da Coruña

“Para darlle continuidade ao premio creado o ano pasado en memoria de Rosalía de Castro, coa fin de recoñecer a promoción e dignificación do noso patrimonio lingüístico de forma desinteresada, a Deputación da Coruña convoca a II edición do premio de acordo coas seguintes bases:
Primeira. Obxectivos:
* Darlle continuidade á convocatoria do Premio Rosalía de Castro iniciada o ano pasado, destinado a recoñecer iniciativas, traballos recentes, traxectorias, de persoas individualmente, colectivos ou entidades comprometidas coa promoción e dignificación social do noso patrimonio lingüístico, ben no ámbito da provincia, autonómico, exterior ou global, que apostan decididamente de forma desinteresada ou cun apoio insignificante.
* Manter viva a memoria de Rosalía de Castro.
Segunda. Destinatarios:
Calquera persoa individualmente, colectivo, asociación ou entidade asentada en Galicia, coa súa residencia ou sede social no territorio da comunidade autónoma e aquelas que teñan unha especial incidencia ou desenvolvan a súa actividade na provincia da Coruña.
Terceira. Méritos que se valoran. Para conceder os premios o xurado terá en conta os seguintes criterios:
* Tarefa continuada desenvolvida en favor da normalización lingüística do galego.
* Actuacións concretas en favor da dignificación social da lingua galega.
* Uso habitual e digno do galego nas súas actividades e nos seus servizos.
* Campañas de información e/ou publicitarias en galego.
* Contribución á galeguización de sectores de especial relevancia económica, social e cultural.
O xurado poderá valorar outros méritos, que dará a coñecer, das persoas ou entidades que se propoñan.
Cuarta. Premio:
O premio concederáselle á persoa, colectivo, asociación ou entidade de ámbito galego en xeral e na provincia da Coruña en particular, que destaque pola súa traxectoria na promoción e dignificación da lingua galega ou que saliente por actividades que impliquen o espallamento da lingua galega no ano en curso. O Premio Rosalía de Castro de Lingua 2011 non ten dotación económica. O galardón consistirá nun recoñecemento honorífico acreditativo desta distinción.
Quinta. Prazo:
O prazo de presentación das candidaturas comezará o día seguinte da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia e rematará o 31 de marzo de 2011, a proposta de candidaturas será libre e non se poderá autocandidatar. As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral da Deputación da Coruña, Avda. Alférez Provisional 2, 15006 A Coruña, tomando como modelo o que figura como anexo a estas bases. Indicarase no sobre II Premio Rosalía de Castro de Lingua 2011, ou no enderezo electrónico normalizacion.linguistica@dicoruna.es. O xurado poderá propor candidaturas no transcurso da súa reunión.
Sexta. Xurado:
O xurado estará presidido polo presidente da Deputación, e formarán parte del: o deputado presidente da Comisión de Benestar Social, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización Lingüística, unha persoa representante de:
* Secretaría Xeral de Política Lingüística,
* Movemento asociativo da provincia da Coruña,
* Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística dos centros de ensino da provincia da Coruña,
* Universidade da Coruña ou Santiago de Compostela,
* Medios de comunicación, nomeado polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia,
* Unha persoa de recoñecido prestixio pola súa contribución a prol da lingua galega.
Será nomeado polo presidente da Deputación, e actuará como secretario o da corporación ou o funcionario no que delegue. A composición farase pública, con anterioridade á súa reunión, no taboleiro e na páxina web da Deputación, co fin de que se poidan interpor, se é o caso, os recursos legais pertinentes. O xurado reunirase en sesión a ser posible única, sendo necesaria a asistencia da maioría simple dos seus membros. Para os efectos da validez da súa constitución aplicarase o disposto no art. 26.1 da Lei 30/1992 do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. As deliberacións serán secretas e delas redactarase a acta correspondente. O xurado poderá declarar deserto o premio. A decisión do xurado terá lugar no mes de abril de 2011 e darase a coñecer no taboleiro de anuncios e na páxina web da Deputación, e a través dos distintos medios de comunicación. O xurado queda facultado para interpretar estas bases.
Sétima. Entrega do premio:
A entrega do premio realizarase o 7 de maio na IV Festa da Lingua que esta Deputación prevé realizar na Casa de Cultura de Carballo.
Oitava. Candidaturas non seleccionadas:
Poderanas recoller ata finais de maio logo da presentación dun escrito asinado por algunha das persoas que formalmente presentaron a proposta no Servizo de Fomento-Unidade Técnica de Normalización Lingüística. Pasado este tempo entenderase que renuncian á súa propiedade.
Novena. A participación nesta convocatoria supón a total aceptación destas bases.”