Boiro: presentación de Selected Poems/Poemas escollidos, de Douglas Dunn, o 12 de xuño

Debido ás medidas preventivas polo COVID-19, o aforo é para 80 persoas e cómpre confirmar asistencia ao acto para reservar asento. Podes confirmar a túa reserva neste correo: pastor@barbantia.es antes das 19:00 h do venres, 12 de xuño.

Boiro: IX Romaría das Letras no Barbanza

Convocatoria do Concurso de Relatos de Muller Matilde Bares 2018

Desde o Concello de Bueu:
Primeiro. Beneficiarios
Esta convocatoria está dirixida a persoas físicas maiores de idade.
Segundo. Obxecto
O CIM de Bueu pretende fomentar a través da creación literaria a difusión do valor da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, a corresponsabilidade nas obrigacións familiares e sociais e o tratamento da Violencia de xénero. Non optarán a premio aqueles relatos que inclúan contidos sexistas ou que incidan na intolerancia en calquera dos seus aspectos.
Terceiro. Bases reguladoras
Bases e convocatoria que rexerán os premios con motivo do Día Internacional da Muller para a difusión do valor de igualdade e oportunidades entre mulleres e homes, corresponsabilidade en materia de obrigas familiares e tratamento de violencia de xénero.
Cuarto. Importe
Premio único de 1.500,00 € (aplicarase sobre a base do premio a correspondente retención do IRPF).
Quinto. Prazo de solicitudes
Co fin de garantir o anonimato, os traballos presentaranse segundo o procedemento seguinte:
• No Rexistro Xeral do Concello de Bueu, situado na rúa Eduardo Vincenti número 8. Código Postal 36930, Bueu. Pontevedra. Farase constar no sobre IX Concurso de Relatos de Muller Matilde Bares.
• Por correo postal dirixido ao Rexistro Xeral do Concello de Bueu nun sobre co título IX Certame de Relatos de Muller Matilde Bares. O selo que certifique a data de envío haberá de ser visible.
• As solicitudes podrán ser presentadas a partir da publicación do extracto das bases no BOP. También serán publicadas no taboleiro de anuncios da sede electrónica e naáp gina web do Concello para a súa consulta polas persoas interesadas.
• O prazo de presentación dos traballos rematará o 28 de decembro de 2018.
• Se a documentación estivese incompleta farase un requerimento dentro do prazo de dez días hábiles para a súa subsanación. Transcorrido o prazo e non realizada, a solicitude será desestimada.
Sexto. Outros datos
Os relatos só se poderán presentar en lingua galega. As persoas concursantes presentarán unha declaración xurada na que se manifeste que o seu relato é orixinal, inédito e non premiado con anterioridade en calquera outro concurso ou certame. Esta declaración presentarase nun sobre pechado titulado “Declaración xurada”. Os traballos presentaranse, debidamente paxinados, en soporte papel e en formato electrónico (CD/DVD), este último asinado pola persoa participante. Terán unha extensión non inferior a 20 folios nin superior a 40, escritos por unha soa cara, letra Times New Roman, tamaño 12 e interliñado 1,5. O incumprimento da letra ou do espírito deste apartado implicará a non aceptación do premio. Os relatos en papel entregaranse por duplicado, co título da obra, lema e sen firma.
Ademais, entregarabse nun sobre pechado co nome e apelidos, enderezo, número de teléfono, correo electrónico e fotocopia do DNI do autor/a. No exterior do sobre indicarase o título da obra e a lema do autor/a. O CD/DVD tendrá que presentarse asinado e incluír o relato en PDF. De apreciarse discrepancias entre a documentación presentada en papel e en formato electrónico, prevalecerá esta última. Cada autor/a poderá presentar o número de relatos que estime oportuno.

Bueu, a 8/05/2018.”

Boiro: presentación de Produtos da civilización perfeccionada, de Nicolas Chamfort, en tradución de Raúl Gómez Pato