Xosé Luís Mosquera gaña o IV Premio Xosé María Díaz Castro con A traxedia da arquitectura

Desde El Progreso:
“O xurado do certame convocado polo Concello de Guitiriz deu a coñecer o seu ditame na presentación da publicación da obra distinguida na terceira edición, Oracións Profanas, de Xurxo Alonso.
O poemario A traxedia da arquitectura, presentado baixo o lema Ada Murati e do que é autor o escritor Xosé Luís Mosquera Camba, foi elixido de xeito unánime, entre ao redor de 40 orixinais, como gañador do IV Premio Xosé María Díaz Castro de Poesía.
O xurado, formado pr Miguel Anxo Fernán-Vello, Ánxela Gracián e Armando Requeixo, estimou o “excelente traballo de fusión e recreación das máis diversas tradicións poéticas para conformar un fulgurante collage”.
“O poema ilumínase a través dun elaborado proceso de decantación lectora, un instantaneísmo que reconfigura o texto, dende o onírico, o abstracto e a fractalización de planos, para espallar un novo molde resultante da converxencia de múltipeles achegas”, salientan tamén os membros do xurado. Estes quixeron destacar ademais a “excelente calidade dun número importante” dos orixinais presentados, o que evidencia “o estado de magnífica saúde da nosa poesía e a boa acollida do premio”.
Os tres repiten funcións dende a primeira edición, polo que tamén foi súa a decisión de recompensar con 2.000 euros e a publicación da súa obra ao escritor Xurxo Alonso, gañador da terceira edición do certame convocado polo Concello de Guitiriz e cuxo poemario Oracións profanas, se presentaba o venres 22 de febreiro no Vilariño, aldea natal do escritor ao que honra o premio.
O autor, xunto cos membros do xurado e coa alcaldesa de Guitiriz, Regina Polín, daban a coñecer a obra editada por Espiral Maior e as súas impresións sobre a mesma, nun acto amenizado por Amigos da Música de Guitiriz.”

Eduard Velasco gaña o Premio Díaz Castro de poesía

Desde Sermos Galiza:
“O escritor galego-catalán Eduard Velasco vén de gañar a segunda edición do Premio Xosé María Díaz Castro de Poesía que organiza o Concello de Guitiriz.
A obra gañadora titúlase O filósofo coxo, e foi premiada por un xurado composto polo poeta Miguel Anxo Fernán Vello, a tradutora Ánxela Gracián e o crítico Armando Requeixo. Presentáronse 44 orixinais a este galardón. A obra será publicada nos vindeiros meses pola editorial Espiral Maior. (…)”

Convocado o II Premio de Poesía Xosé María Díaz Castro

BASES DO II PREMIO DE POESÍA XOSÉ MARÍA DÍAZ CASTRO

1.- O Concello de Guitiriz, para honrar a memoria do seu ilustre poeta e contribuír á promoción da poesía galega, convoca o II PREMIO XOSÉ MARÍA DÍAZ CASTRO DE POESÍA.
2.- Poderán concorrer a este certame as poetas e os poetas que o desexen, cos seus poemas escritos en lingua galega, segundo a normativa vixente da Real Academia Galega.
3.- Os poemarios aspirantes ao premio serán de tema e forma libres, cunha extensión mínima de 500 versos. Deberán ser orixinais e estar inéditos na súa totalidade, condición que se estende ao soporte dixital.
4.- Os e as participantes deberán enviar 4 exemplares da obra, mecanografados, sen remite identificador, ao seguinte enderezo:

II PREMIO XOSÉ MARÍA DÍAZ CASTRO DE POESÍA
Concello de Guitiriz
Rúa do Concello, 4, 27300 Guitiriz

5.- As obras concursantes deberán ostentar un título e un lema, que tamén figurará no exterior dun sobre que conteña a fotocopia do DNI do autor ou autora, o seu teléfono, enderezo postal e correo electrónico, así como un pequeno currículo literario, no caso de que teña obra publicada.
6.- O prazo de presentación das obras remata o día 31 de decembro do 2016.
7.– A dotación do premio, único e indivisible, que será de 2.000 euros, estará suxeita ao tratamento fiscal en vigor no momento da concesión. Se o xurado o considera oportuno, o premio poderá ser declarado deserto. Así mesmo, o xurado poderá designar un ou máis accésits ao Premio que en ningún caso comportarán dotación económica, pero que serán recomendados á editora para a súa posible publicación.
8.- O xurado será designado polo Concello de Guitiriz e estará formado por tres persoas vinculadas á poesía e/ou á crítica literaria galegas. Actuará como secretario/a, con voz e sen voto, un membro da corporación.
9.- O veredicto farase público arredor do 19 de febreiro do 2017, natalicio de Xosé María Díaz Castro, e comunicarase directamente ao gañador ou gañadora. As obras non premiadas poderán ser retiradas polas autoras ou autores nas dependencias do Concello de Guitiriz no prazo dun mes a contar a partir da data na que o xurado faga pública a súa decisión. Transcorrido este prazo, os orixinais serán destruídos.
10.- O Premio inclúe, ademais, a publicación da obra gañadora por Edicións Espiral Maior. O Concello de Guitiriz resérvase durante un ano os dereitos de publicación da obra premiada en todas as linguas do Estado. Nese sentido, o/a autor ou autora renuncia a favor do Concello, na primeira edición, a calquera tipo de remuneración polos seus dereitos de autor/a. De existir posteriores edicións deberase facer constar que a obra recibiu o II PREMIO XOSÉ MARÍA DÍAZ CASTRO DE POESÍA.
11.- A participación nesta convocatoria implica a aceptación das bases e a interpretación que delas faga o xurado, non admitíndose recurso contra a decisión que este nas súas funcións adopte.

A alcaldesa
Regina Polín Rodríguez”

Raúl Gómez Pato gaña o I Premio Xosé María Díaz Castro de Poesía

DesdeRaúl Gómez Pato o Concello de Guitiriz:
“No salón de sesións do Concello de Guitiriz, as 13:00 horas do venres 19 de febreiro, o Xurado do 1º Premio Xosé María Díaz Castro de Poesía composto por:
Miguel Anxo Fernán-Vello. Presidente.
Ánxela Gracián. Vogal.
Armando Requeixo. Secretario.
Emitiu o seu fallo, resultando como gañador:

RAÚL GÓMEZ PATO
Título: Máscaras de Espellos.
Lema: Sólido Níquel.

O xurado estimou que a obra ofrece unha escritura de grande altura estética, que amosa un excelente dominio da fórmula versal e o emprego dunha imaxinería neosurral que abisma na interioridade de universos líricos de fascinio, atento tanto ás escenas do mínimo cotián como aos grandes sucesos do devir colectivo.
Poderosa dicción, contención e fulguración na palabra revelan neste poemario unha voz senlleira que moito presta visitar.
O Xurado salienta o alto grado de participación, así como a excelente calidade dos traballos, que evidencian a simpatía coa que goza esta primeira convocatoria, que leva o nome do máis insigne poeta de Guitiriz, que é o seu mellor embaixador.”

Bases do I Premio Xosé María Díaz Castro de poesía

BASES

1.- O Concello de Guitiriz, para honrar a memoria do seu ilustre poeta e contribuír á promoción da poesía galega, convoca o I PREMIO XOSÉ MARÍA DÍAZ CASTRO DE POESÍA.
2.- Poderán concorrer a este certame as poetas e os poetas que o desexen, cos seus poemas escritos en lingua galega, segundo a normativa vixente da Real Academia Galega.
3.- Os poemarios aspirantes ao premio serán de tema e forma libres, cunha extensión mínima de 500 versos. Deberán ser orixinais e estar inéditos na súa totalidade, condición que se estende ao soporte dixital.
4.- Os e as participantes deberán enviar 4 exemplares da obra, mecanografados, sen remite identificador, ao seguinte enderezo:

I PREMIO XOSÉ MARÍA DÍAZ CASTRO DE POESÍA
Concello de Guitiriz
Rúa do Concello, 4, 27300 Guitiriz

5.- As obras concursantes deberán ostentar un título e un lema, que tamén figurará no exterior dun sobre que conteña a fotocopia do DNI do autor ou autora, o seu teléfono, enderezo postal e correo electrónico, así como un pequeno currículo literario, no caso de que teña obra publicada.
6.- O prazo de presentación das obras remata o día 31 de decembro do 2015. Poden presentarse no rexistro xeral de Guitiriz ou no seu caso, en calquera dos establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, LRXAP-PAC.
7.- A dotación do premio, único e indivisible, que será de 2.000,00 euros, estará suxeita ao tratamento fiscal en vigor no momento da concesión. Se o xurado o considera oportuno, o premio poderá ser declarado deserto. Así mesmo, o xurado poderá designar un ou máis accésits ao Premio que en ningún caso comportarán dotación económica, pero que serán recomendados á editora para a súa posible publicación.
8.- O xurado será designado polo Concello de Guitiriz e estará formado por tres persoas vinculadas á poesía e/ou á crítica literaria galegas. Actuará como secretario/a, con voz e sen voto, un membro da corporación.
9.- O veredicto será dado a coñecer na primeira quincena de febreiro de 2016 directamente ao gañador ou gañadora e a través dos medios de comunicación. A entrega do premio terá lugar, salvo causas de forza maior, nun acto público coincidindo co natalicio de Xosé María Díaz Castro, o 19 de febreiro de 2016. As obras non premiadas poderán ser retiradas polas autoras ou autores nas dependencias do Concello de Guitiriz no prazo dun mes a contar a partir da data na que o xurado faga pública a súa decisión. Transcorrido este prazo, os orixinais serán destruídos.
10.- O Premio inclúe, ademais, a publicación da obra gañadora por Edicións Espiral Maior. O Concello de Guitiriz resérvase durante un ano os dereitos de publicación da obra premiada en todas as linguas do Estado. Nese sentido, o/a autor ou autora renuncia a favor do Concello, na primeira edición, a calquera tipo de remuneración polos seus dereitos de autor/a. De existir posteriores edicións deberase facer constar que a obra recibiu o I PREMIO XOSÉ MARÍA DÍAZ CASTRO DE POESÍA.
11.- A participación nesta convocatoria implica a aceptación das bases e a interpretación que delas faga o xurado, non admitíndose recurso contra a decisión que este nas súas funcións adopte.

Guitiriz, 29 de outubro de 2015

A alcaldesa.”

Guitiriz: curso Paisaxes simbólicas na nosa cultura, na Universidade de Verán 2011, do 20 ao 22 de xullo

O Curso Paisaxes simbólicas na nosa cultura, da Universidade de Verán 2011 (Universidade de Santiago), desenvolverase do mércores 20 ao venres 22 de xullo, na Casa Habanera (Guitiriz, Lugo), con 22 horas lectivas. O curso está cofinanciado polo Concello de Guitiriz e outras institucións e empresas. O seu director é Roxelio Pérez Moreira e o seu secretario: Francisco Javier López González. Máis información sobre o curso e matrícula (o prazo remata o venres 8 de xullo) aquí.

PROGRAMA

* Mércores 20 de xullo:
– 10:00 h. Recepción e inauguración.
– 11:00 h. Os usos simbólicos da paisaxe: simbolismo existencial, simbolismo cultural. María López Sández, doutora en Teoría da Literatura e Literatura Comparada.
– 12:45 h. As paisaxes do pan: entre a terra e a mesa. Adolfo García Martínez, profesor de Antropoloxía Social e Cultural. UNED.
– 16:15 h. Imaxe do xardín do Edén nos claustros dos mosteiros galegos. Ana Goy Diz, profesora de Historia da Arte. Universidade de Santiago de Compostela.
– 18:00 h. Viaxe a procura do solpor. Francisco X. Fernández Naval, escritor.

* Xoves 21 de xullo:
– 10:00 h. A casa tradicional: simbolismo e arquitectura popular. Francisco Javier López González, profesor de Enxeñaría Agroforestal. Universidade de Santiago de Compostela.
– 11:15 h. Cruceiros e cruces na paisaxe galega. Fernando Arribas Arias, etnógrafo e investigador do patrimonio cultural.
– 13:00 h. Arqueoloxía e territorio: patrimonio e paisaxe. Felipe Arias Vilas, director do Museo do Castro de Viladonga, arqueólogo e historiador.
– 16:15 h. A paisaxe rural na nosa arte pictórica: realidade e idealización. Roxelio Pérez Moreira, profesor de Patrimonio Natural e Paisaxe. Universidade de Santiago de Compostela.
– 18:00 h. As paisaxes do mar na arte pictórica galega. Xosé Manuel B. López Vázquez, profesor de Historia da Arte. Universidade de Santiago de Compostela.

* Venres 22 de xullo:
– 10:00 h. Bosques simbólicos de Galicia. Manuel Antonio Rodríguez Guitián, botánico e profesor de Produción Vexetal. Universidade de Santiago de Compostela.
– 11:15 h. Da natureza xurdíu o símbolo. Luís Giadás, investigador de simbolismos e rituais na cultura popular.
– 13:00 h. As paisaxes imaxinarias na cultura popular galega. Antonio Reigosa, escritor e investigador da mitoloxía popular e da literatura de tradición oral.
– 16:30 h. Roteiro: paisaxes simbólicas chairegas.