Artigo en Italia sobre O club da calceta de María Reimóndez

“A web italiana www.insulaeuropea.eu/ acolle un artigo de Silvia Corelli sobre O club da calceta de María Reimóndez, traducida ao italiano por Attilio Castellucci en 2007 (Il club della calzetta. Milán: Gran via). Para alén da lectura orixinal que realiza da novela, a autora reflexiona sobre o impacto do feminismo en Galicia e a influencia que tivo esta descuberta nas investigacións que estaba a realizar cando chegou a Santiago de Compostela sobre a presenza da muller na literatura. Mais a pegada do feminismo galego tamén se deixou notar na súa vida persoal e na posición que ocupaba na sociedade como muller.
Pódese consultar o texto italiano na seguinte ligazón.
A web Insulaeuropea.eu, dirixida polo profesor da Universitá de Perugia Carlo Pulsoni, publica información, entrevistas, investigación e recensións relacionadas coas diferentes literaturas e Europa, entre elas a galega.”

Finalistas do Premio Mondoñedo 10, modalidade Narrativa, e composición do xurado

“Apremio-mondonedo-10-2 Asociación “As San Lucas”, en colaboración co Colectivo Mondoñedo É … e o concello de Mondoñedo, creadores dos premios denominados “Mondoñedo10” comunican que, tras a pertinente deliberación do xurado, os títulos finalistas que optan neste ano 2016 ao Premio Mondoñedo10 na modalidade de Narrativa son:

– Begoña Caamaño, Morgana en Esmelle, Editorial Galaxia, col. Literaria, 2012, 220 pp. (ISBN: 978-84-9865-412-7).
Víctor F. Freixanes, Cabalo de ouros, Editorial Galaxia, col. Literaria, 2010, 368 pp. ( ISBN: 978-84-9865-328-1).
Agustín Fernández Paz, Non hai noite tan longa, Edicións Xerais de Galicia, col. Narrativa, 2011, 272 pp. (I.S.B.N.: 978-84-9914-252-4).
María Reimóndez, O club da calceta, Edicións Xerais de Galicia, col. Narrativa, 2006, 272 pp. (ISBN 10: 84-9782-437-7).
Manuel Rivas, Os libros arden mal, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Narrativa, 2006, 746 pp. (ISBN: 84-9782-461-X).
Antón Riveiro Coello, Laura no deserto, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, 2011, 726 pp. (ISBN: 978-84-9865-395-3).

COMPOSICIÓN DO XURADO
Presidente:
Don Antonio Reigosa Carreiras, Cronista oficial de Mondoñedo.
Vocais:
Don Xosé Henrique Monteagudo Romero, en representación da Real Academia Galega.
Dona Dolores Vilavedra Fernández, en representación do Consello da Cultura Galega.
Don Cesáreo Sánchez Iglesias, en representación da Asociación de Escritores e Escritoras en Linuga Galega (AELG).
Don Luís González Tosar, en representación do Pen Clube Galicia.
Dona María Xesús Gómez, en representación da Asociación Galega de Editoras (AGE).
Dona Pilar Rodríguez Álvarez, en representación da Federación de Librarías de Galicia.
Don Armando Requeixo Cuba, en representación do Concello de Mondoñedo.
Secretario:
Don Fran Bouso. Designado pola organización.

A reunión decisoria do Xurado terá lugar o vindeiro domingo, 16 de outubro ás 12:00 horas.
A entrega do premio á obra que resulte gañadora terá lugar en acto público, salón de plenos da Casa do Concello de Mondoñedo, o mesmo domingo, 16 de outubro, a partir das 17:00 horas.
O premio, que se entregará ao/á autor/a da obra seleccionada, ou en caso de falecemento ou outra causa a un representante designado polos herdeiros ou titulares dos dereitos da obra premiada, consistirá na entrega dun diploma acreditativo e dunha obra artística orixinal de Caxigueiro.

Mondoñedo, 10 de outubro de 2016″

Sorteo de En vías de extinción, de María Reimóndez: Busca unha árbore dentro da libraría!

BASES

1. Organizadora do sorteo:
A escritora María Reimóndez.
2. Ámbito temporal do sorteo:
O periodo de participación no sorteo será dende o 14 de febreiro ata o 15 de marzo.
3. Participantes do sorteo:
Poderán participar todas as persoas que queiran.
4. Premio:
O premio consiste nun lote de libros composto por tres novelas de María Reimóndez (Pirata, Usha e O club da calceta). O premio do presente sorteo en ningún caso poderá ser obxeto de cambio, alteración, compensación a petición do/a gañador/a ou cesión a terceiros.
5. Mecanismo do concurso:
As/os participantes deberán seguir os pasos establecidos nestas bases: En vías de extinción é unha novela escrita como as vetas das árbores que, dun xeito innovador, nos deixan percorrer das pólas ás raíces. Ademais os cans teñen unha importante presenza, xa que forman parte da vida da protagonista da obra. Neste contexto proponse ás/ós lectoras/es da novela que participen nun sorteo para o que terán que levar unha fotografía dun can á libraría da súa cidade, que deberá ir identificada pola parte de atrás con algún nome, lema ou referencia que deberá constar logo no exterior dun sobre que a persoa deberá deixar pechado na libraría cos seus datos de contacto. O requisito de deixar os datos en sobre pechado ten que ver coa protección de datos, o concurso non implica o anonimato das persoas que participen. (Consultar ao final o listado de librarías participantes). Na libraría as/os lectoras/es atoparán unha pequena árbore onde terán que colgar a súa fotografía e unha caixa na que deixar algún dato de contacto. A cambio disto a/o libreira/o daralle ao/á lector/a unha postal do libro.
De entre todas as imaxes das/os lectoras/es a autora, María Reimóndez, realizará un sorteo entre todas as persoas que participasen.
O premio consiste nun lote de libros composto por tres novelas da autora (Pirata, Usha e O club da calceta). A entrega do premio realizarase na libraría á que a/o lector/a levase a súa fotografía. O acto será aberto ao público en xeral e participará nel a autora, quen conversará cos asistentes e firmará exemplares.
O anuncio da/o gañadora así coma o día, hora e lugar de celebración do acto de entrega do premio farase público o día 25 de marzo na páxina web En vías de extinción.
6. Comunicación da/o gañadora:
O resultado do sorteo notificarase á/ó participante gañador/a mediante o envío dunha mensaxe por correo electrónico. As/os participantes deberán deixar na libraría un sobre pechado cos seus datos de contacto: Nome, apelidos, correo electrónico e cidade.
A/o gañador/a deberá confirmar a aceptación do premio antes do 28 de marzo (ata as 15 horas).
No suposto de que a/o gañadora non acepte o premio, non o recolla ou non cumpra co establecido nas presentes bases, o premio quedará deserto.
7. Reservas e limitacións:
Os datos deberán ser facilitados pola/o participante de forma veraz. Calquera comunicación falsa de datos persoais dará dereito á organizadora do sorteo a descalificar á gañador/a para participar e poder dispoñer do correspondente premio. A organizadora queda eximida de calquera responsabilidade no suposto de existir algún erro na captura ou trascripción dos datos facilitados pola/os propias/os participantes que poidan impedir a súa identificación. A organizadora poderá solicitar á premiada/o identificación mediante fotocopia de DNI ou outra documentación válida para verificar a súa identidade.
A organizadora resérvase o dereito a descalificar calquera fotografía que non cumpra os seguintes requisitos. Vostede afirma e garantiza, con respecto a cada fotografía que envíe, que estas non mostran o seguinte: contigo ameazante, falso, mal interpretable, abusivo, difamatorio, obsceno e/ou escandaloso, non violan os dereitos das persoas á privacidade ou á publicidade, non inclúen marcas comerciais de terceiros, e non infrinxen dereitos de autoría da imaxe.
8. Protección de datos:
Os datos persoais que vostede facilite para participar no sorteo usaranse exclusivamente coa finalidade de: poder realizar o desenvolvemento e xestión do sorteo, xestión da entrega do premio e para calquera outra finalidade prevista nas presentes bases.
9. Aceptación e publicación das bases:
A participación no sorteo supón a aceptación das presentes bases.
10. Librarías participantes:
-Libraría Trama (Lugo).
-Libraría Andel (Vigo).
-Libraría Pedreira (Santiago).
-Libraría Torga-Vento do Sul (Ourense).

María Reimóndez, convidada á UmbriaLibri 2011, en Italia

“A escritora María Reimóndez viaxará no próximo mes de novembro á Feira do Libro UmbriaLibri, en Perugia, que este ano leva o título de C’era una donna (Era unha muller), a onde acudirá como autora convidada para participar nunha mesa redonda que compartirá con outras autoras estranxeiras traducidas ao italiano. A súa novela O club da calceta foi publicada en italiano pola editorial Gran Via (Il club della calzetta)”. Vía Xerais.
As xornadas están organizadas por Insula europea, unha plataforma de especialistas italianos en diversas literaturas de Europa coordinada polo profesor de Filoloxía Románica da Universidade de Perugia Carlo Pulsoni. A escritora galega estará ao carón de Attilio Castellucci, tradutor da súa obra ao italiano, e director do Centro de Estudos Galegos da Università La Sapienza de Roma. Esta información adicional foinos enviada por Inmaculada Otero Varela, a quen agradecemos a súa atención e interese.